Florence Sonkim - Thupha Toh Kon Kha Uh


SIANMANG THUPHA VONDEIH MIMBANG HONG PIANG
HUAI SIAM SIANMANG IN KILBANG N’ONG KHANG
SAKMEL ETLAWM NUIMAI SIUSIAU KA VON TUAI DAWNG
NA TUN LEH ZUA LUNGDAMNA GEN ZOH HILOU

LUNGDAM IN TOUPA AW LUNGDAMLUA ING
PHULOUH NA THUPHA KA TAN TE VANG IN

VAIMANG SIAMBANG SINNA MABANG TUN IN
SIANMANG LUNGTUP NIHGEL TUIBANG GAWMNA DI’N
LOUBANG TULPIH DIA DEIH CHIBANG NA TEL TOH
KHAN KITUL IN KUMSAT TANGBANG HONGDAM UN

NA NUA CHIANG SULHEI SIMTHU LELLOU IN
NA MACHIANG SUAN IN SUANZEL IN BAWI AW

LEIGOU MANPHA PIAK DING KA NEIHLOU HANG
HON IT JESU SUNG AH KININGCHING HI
SING NGENTA, SANG TAMPI NU HONG HI IN BAWI
MITE A DIN THUPHA NAK HONG HI IN BAWI
NA VAI KHEMPEUH TOUPA TUNG AH NGA IN
AMAH NANG HONPI TU HI GEGE HEN

TOUPA TOH NA TON KHAWM GIGE PEUH LEH
NA LUNGKHAM HUN CHIANG HON HEHNEM DING A
HAKSATNA LEH KHEMNA’N HON TUAM CHIANG HON HUH DING
NA LUNGDAM HUN CHIANG HON BUCHING SAK DING HI

DEIHSAK NA THUPHA TOH KA HONKHA UH
LAU KE’N NA MA AH TOUPA A PAIZEL