Abigail Hatthienkim

abigail

Abigail Hatthienkim

Kha 3 vel a phak in Abigail Hatthienkim apa Salpha Henlalson Gangte in 3 Bills buaina ziakin ana mualliam san ta hi. Hiai limlak Salpha te khakni 24 May 2017 ni a lak ahi.

Henlalson in Pathian amuang gige a, a tanu leng Pathian' lam ah pi gige ding atup pipen ahi hi. Zingkal athawh chiang in, a tanu pomkawm in biakinn ah hawhpih zel a, azi' kiang ah "Omlouhna ka neih zenzen leh, i tanu hoihtak a nana etkol ding. Milian khat hong suak ding ahi a; Bible chang leng – Sam 23na na simpih gige ding ahi" chi'n genzel hi. A tanu' kiang ah aw-khauh a pau ding leng a phalkei. Azi a ngai mahmah mai a, huchi kawmin a tanu mulou in leng sawt a omzou kei. Kikhop ding chiangin, amah mah in anau uh pawzel hi. Pathian a muangzou mahmah a, a innkiang ua leichim omlai in leng Bible sim in, a innkuan un thumna neihpih hi (a innmun uh ahihleh mualtung a om ahi). Huaikia ahikei lai, nitak tengin leng innkuan kikhopna neihpih zel hi.

Photo by: Benjamin Vualnam

Salpha Henlalson Gangte Tanchin: http://zogam.com/articles/articles-ii/salphate-tanchin/3341-salpha-ngalliam-henlalson-gangte-tanchin.html