Salphate Sunna Ni 200 Chingta

Salphate Sunna Ni 200 Chingta

Manipur Assembly in singtang mite sukha dia Bill 3 a pass ni (31st August, 2015) uleh hiai bill 3-te deihlou a kiphinna ziak a sepaihte kaplup mi 9-te luang vuilouh a om uh ni 200 chingta hi.

Hiai ni 200 chiamtehna in JAC against anti-tribal bills in Total shutdown dakkal 12 bawla, lohching tak in paisuak hi. Ukhrul leh Senapati ah leng hiai Total Shutdown lohching mahmah ahihdan thutut kingah hi.

Tuni in mun tuamtuam ah hun zatna om a, zinglam dak 11 in Bus Parking, New Bazar ah All Tribal Movement of Lamka (ATML) makiahna in program sai hi a, mipi hunkhop paikhom hi. Hiai hun in Advocate Pu Thuampi, Pu Paukhanmuang, Lecturer GBC, Elder Pu Khupzadou Ex MDC leh Pu Thanga Tonsing ten mipi lak ah thugenna hun zang uhi. Banah, lasiam tuamtuam in paikhom mipite bil taisak mahmah uhi. Hiai program beiding kuan in Numei Pawlte' Morgue akipan rally pai uhi.

Numei Pawlte ahihleh thumkhawmna nei zou, Morgue akipan Slogan tuamtuam sam in hong kipan khia ua, Thangzam Road tawn in Nehru Marg lutsuk ua, Rengkai Road-Police Station a hong suakkhia in Tipaimukh road tawn in Lamka Public Ground ah zou uhi. Kuamah akikhen omlou in nitak dak 5 a JAC in program a sai, 200 Days Manipur Tribal Movement, Tribute to the 9 martyrs following their footsteps chih thupi zang a hun a zat sawm na uh uapsuak sawm in Public Ground ah lengkhawm uhi.

Nitaklam dak 5 a gintoh kiton in JAC in program a sai kipan in, patna thumna Stephen Chinzathang in nei hi. Patna thumna neihzoh Pu Mangchinkhup, Convenor JAC in hun zang hi. Pu Mangchinkhup, Convenor, JAC in a genna ah, tutan mipite i pankhawmna ziak ua hiaitan ah kituak tak a thil saikhawm thei ihi a chih banah, zingkal dak 9 a gun salute kichi pen leng gennei tak, martyr 9 ziak ahih dante leng pulak hi. Tuazoh in salpha 9te sunna hun paikhom mipiten minute 1 dai dide in hun zang hi.

Pu Siamnunlian Valte in Finance report, muhdan le zatdan pulak hi. Inchih a kipan kidong khawm Rs 3654555 pha a, senkhiatna teng Rs 2931955 pha in tulel in bank ah Rs 802600 om chi hi. A vek a muhkhiat teng gawmkhawm in Rs 3734555 pha hi.

Pu Mangchinkhup, Convenor JAC in salpha 9 sungkuante kiang ah Rs 250000 chiat tuzan in piakkhiatna nei hi.

Zogam.com News Network

20160318061622