ZRO in Pu Thanglianpau ZRO President pomlouhna thusuah

Pu Thanglianpau, President, ZRO pomnawn louhna thupuan
14th November, 2018.

1. Zomi Re-Unification Organisation (ZRO) in policy leh programme hoih taktak gelkhe zel mah leh sepsuahna ah a lianpen, President in heikawi leh kaikhawi zel hi. Nam policy sang in mimal khat leh nih phattuampih di khawng suak zel a, huaiziak in, i nam policy apai hoih theihlouhna amah (President) ziak ahi. Hichibang heutu/nam makai nung kizui thei nawnlou ahihziak in, hiai bang thil kihih ahi.

2. Tunai zek a Romeo leh Lianmuanthang, General Secretary, Young Paite Association (YPA), General Heaqdquarterte kikal a ‘Attempt to Murder’ chih thu ompen Romeo leh Lianmuanthang kikal a kitheihsiamlouhna omdan a akingaihsut leh huchi hizawlou in, tuabang nasem ding a sawltu om ana hi maimah ahi. Huaiziak in, hichibang heutu Zomite’n heutu di’n kideih nawnlou leh kipom theilou hi.

3. Tua anung a i thugente tengteng leh genlouh tampite ziak in i pawlpi mipi toh tawnkhawm theilou in koih hi. Tuni akipan i pawlpi Policy dik leh tangtak a semkhia a mipi toh tawn di kideihna ziak a hichibang thil kihih ahi. Mipi leh pawlpi tup kibang a ngatna lam kibang in kalsuan khawmni chi’n kon chial uhi.

4. Hichiteng kal ah Songtal a pan in Defence min zang in hiaibang vauna hon suah lai hi.

MIPITE KIANGA THEIHSAKNA
13th November, 2018
Tutung I Pawlpi (ZRO) sunga kitheihsiam louhna ziaka gen leh sak om neuhneuh tawh kisai in, asungthu maha sukveng na dinga pan kila lellel ahihman in kuamah CIVIL SOCIETY hiam ahih kei leh mimal hiam in I Pawlpi leh I Minam Zomi siatna di zawnga hong kigolhlou dingin iki ngen in iki theisak hi.
Huchibanga a sezawng dinga hong kigolh a om leh nam iit lou banga ngaih ahi ding.

Toupa’n I minam a vualzawl na dinga hon sinsak ahi zaw.

(TK ZOMI)

Defence Director (ops)

Hiai a tung a mipite vauna a Defence Director min a a thusuah sak in pawlpi sung buaina dan in a gen a, hilou hial in Zomi nampi sung buaina hizaw hi. Hiai in hihna/lungsim genchiang mahmah hi. Thanglianpau in Nam Sepaih leh Nam Galvante mipi lam ngatta ahihman in pilvang ni.

Calvin H,
Vice President, ZRO

D.S Adam,
Secretary, Finance (EXP), ZRO

Hangshyanthang
Secretary, P&SD, ZRO

Thianvenlian
Secretary, Finance (R), ZRO

Khupthang,
Secretary, Home, ZRO

ZRO14nov2018thupuan01

ZRO14nov2018thupuan02