CT Lian in Election Office leh Symbol ding honkhiakna nei

CT Lian in Election Office leh Symbol ding honkhiakna nei

LAMKA: 58-Churachandpur A/C Independent Candidate Chintuahlian @ CT Lian Guite in tuni'n a tenna inn Zoar Veng, Bungmual ah Election Office leh Symbol ding honkhiakna nei hi. Hiai hun ah mun tuamtuam apan deihsaktu leh gumtu tamtak paikhawm in, a kongtual uh dim phitphet zou hi. Programme ahihleh sunma dak 11:00 in kipan a, hun zatna Lemlal Phaltual, Vice Chairman, CEC in makaih in, Sangluai Ngaihte, Chief Agent in vaidawnna thu gen in, Central Election Committee-te leh Unit tuamtuam a vaipote mellahna nei hi. Independent Candidate CT Lian Guite Election Office leh Symbol ding ahihleh G. Hangzalal, Chairman, CEC in hongkhia in, Pastor K. Tualkhothang, EBCC, Dorcas Veng in CT Lian Guite lutung ah khut nga in vualzawlna ngetsak hi.

Thutut kingah dan in, District Election Officer in tuni tan in Independent Candidate-te a ding symbol pekhe kei mahleh CT Lian Guite in symbol tel theih dia piak a omte lak ah MDC Candidate lai a ana zat Lukhu (Hat) mah tel nawn in, a ngen masapen ahih dungzui in muh leng a kilamet ziak a tuni'n Symbol ding honkhiakna neih a om hi'n kigen hi. Tuni a CT Lian Guite programme lamdangna mahmah khat ahihleh mipi paikhawmte lak ah coat suit silh muh ding a omlouh banah Coas Suit lei zou ding leng omlou a, mipi paikhawm te'n candidate pu apan muh ding banmah lamet neilou ua, huai naksang in a neih khomkhom uh CT Lian Guite a ding in pekhawm zo ua, a tamzaw thamthamte kuamah phawk phaklouhte ngen hi uhi.

Programme hunsung in Candidate Pu CT Lian Guite apan thugen ngaihkhiakna om in, Pute lam apan Tunzamang in CT Lian Guite a ding in thumsak a, TK Mung, Adviser, T. Gouzadou, Ex-Minister, Upa Thangdam leh Unit-te apan report ngaihkhiakna om a, T. Lawmpi, Chief Campaigner in thugenna hun zang hi. Aman mipi paikhawmte mai ah CT Lian Guite in Independent a atuhna ziak pulak in, dinmun hoih zaw lametna ziak a Independent a kidinsawm ahih dan gen in, MLA tuhna ziak nouneltak in pulak hi. Mipi'n election hiai zah kimaituahta in, i gam paidan uh a diklouh dante thei mahle hang election hun a bum hai a i om ziak un tuni tan mipi palai taktak kitel kha nailou ahihdan gen a, i dinmun uh kikhelo mahmah in, kideidanna a nasat luat ziak in daikilkal a omte phawk phak hi ngeilou a, sih nung chiang a ki-it a, damlai a kinetuahte i hihman un kikhekna poimoh mahmah hi'n gen hi. Gam it ding te'n a itlouh ziak un ei 3rd Class Citizen, gam it ding neilou te'n i gam uh i bawlhoih uh ngaita a, i dinmun uh ei mah i kibawl kei leh kuaman hon bawlsaklou ding uh ahihman in, tu hun pen gam bawlhoih hun ahih chih kuapeuh in thei a, thei kung gah gah thei nawnlou ding tui va buahbuah sang in, gah khe ut a phe tet-tet te mah buaipih a, pi-bawl zawl ding ahi chi'n T. Lawmpi, Chief Campaigner in gen hi.

~ Angel Vision.