Mualnuam SEET in HSLC & HSSLC 2018 a Lohchinna ngahte kipahpih

Mualnuam SEET in HSLC & HSSLC 2018 a Lohchinna ngahte kipahpihna hun zang
SEET Group Chiang

SOCIO-ECONOMIC AND EDUCATIONAL TRUST, MUALNUAM (SEET-M)​ makaih na in tuni 9/6/2018 (Saturday) in Angels' place, Bungmual ah  Mualnuam khosuak class X leh XII Board tuamtuam apan a 2018 a lohchinna ngah Naupangte kipahpihna  programme zat in om hi.

Hiai hun Pu Tualzakam Guite leh Pi Lily Khanvung in makaih ua Pastor K. Dongkhankhup in Patna thumna nei hi. Pu M Thangzalian, Author SEET-M in vaidawn thugen in Pu Dr. R Sanga Chairman SEET-M in lohchingte pulakna leh pahtawina hun makaih hi.  Lohchingte a dia Thumsakna Pastor H Laithang in nei hi.  Thumsakna zoh in Pu Mangmuanlal Guite  S/o (L) G Haukhanlian Chief of Mualnuam in thugenna nei a Mualnuam Khosuak Lohchinna ngah mi hiaizah omthei achih chiang in kipak petmah ahih dan leh Lohchinna ngahte ziak a a Khua leh Tui in minhoih ngah ahih ban ah amaute ziak a hun hongpai zel diing aleng Mualnuam khua in masawnna mudia lamen ahih dan gen hi. 

Pu Vungzagin Valte MLA & Chairman MTDC, Chief Guest apang in hasotna thu genna nei hi. Aman  lamchi tuamtuam a khantouh na diing a siamsinna mah poimoh ahih dan agen ban ah tu-le-tu a Mualnuam SDO office leh office tuamtuam a alupen hih ding tup anei diing a siamsinte ahasuan ban ah tuni a siamsinte maban a i gam nu leh pate hiding na hi uh chi hi. Tuni a programme hong uap Pu Zasiam Paite, Senior Asst. Parliament House in leng a thugenna ah amah leng khedap leng neizou lou a school ana kai kha ahihdan gen in haksatna om mah leh siamsinten kuhkaltak a laisim ding ahi chi a, ​Pu Thanghau Thomte​ Life member SEET-M in amah bang leng pawlsawm 7 veitak exam ahih dan leh tuni a BA,B.Ed bang hithei ahihna ah kuhkalding ahih dan mah gen hi.

Pu Ds Pauchinkham Head Master retired in leng  amau hun lai a Mi 4 lel khong in class X passed uh ahih man in tua Mualnuam khosuak class X leh XII pass hiaizah amuh chiang kipak petmah ahih dan gen hi. Pu L Paupi Ngaihte in leng hun saulou zang in laisim hong hah pan le uh chin nou hunchiang a siamna sang taktak pan san a vanzat kibawlte zang a thil na deih khempeuh uh munkhat meekmai a ngahtheita ding na hih man uh khovel khantouhna zaalzou theiding in pan honla un chi hi.

Amah zoh in Pu Kamkhanzam Guite Finance secretary SEET-M in finance report pia a, hiai bang a programme isai zelte mi malmal kiphalte a pan muhsuah sumte zang a hong kisai thei hamham ahih man in laisimte hong hahpan a tunung a midangte kipahpih nadia a thohtu hong hih sawm un chi hi. Pu L Tualzalian Secretary in report apiak na ah SEET-M in pan akilak zohma kum tampi paita a pan hiaibang a kipahpihna programme mimal a ana zintun touzelte tung ah kipah thugen in mimal a sai gige thil haksa ahih man in SEET-M in kum 2015 apan in Hiai bang programme kisai pan a miphatuam ngai tampite ziak in tuni tan kisunzom touthei chi hi.

Tutung a lochinna ngah Mualnuam khosuak min pekhawm class X ah 44 leh class XII ah 50 a gawm in 94 te kiang ah pahtawina thilpiak kipia hi. Hiai thilpiakte lak ah file cover tengteng Pu Thangchinkhup Guite AGM,NABARD in a sponsor ahi. Ban ah refreshment manding in MLA pun 10000 athoh ban ah Pu M Ngulzapau Guite, Life Member SEET-M in 2000 thoh a amaute tung a SEET-M kipak mahmah ahih dan leng gen hi.

Report ngaihkhiak ahih zoh in Upa K Dongzasuan in Thumna nei in  programme zoh ahi. Hiai programme zat hunsung in Nungak Mawite leh Nungak Biakhoihte apan kihanthonna la ngaihnop huai taktak  ngaihkhiak in om a mipite biltai leh nuam kisa mahmah hi.

SEET M Prog.jpegSEET M GroupSEET Min

Readmore on SEET-M
SEET-M 2017 Programme = http://www.zogam.com/news/regular-news/news-in-picture/3895-mualnuam-seet-in-hslc-hsslc-2017-a-lohchinna-ngahte-kipahpih-2.html
SEET-M 2016 Programme = http://www.zogam.com/news/regular-news/news-in-picture/3654-felicitation-and-career-guidance-mualnuam-socio-economic-and-educational-trust-seet.html