Christmas Nang Tawh

vl mangzou“Tuilum dawndawn i chihte khawng zaw lengla deihhuai hi khollou ahi uh, nganja khawng a tep chiang ua a dang uh taak hivial inchin”.
- Pu Tualhau, Singngat

 

Kou veng in November 18, 2012 (Pathianni) in Christmas Season Program honna ka nei ua, huai ni apat in kikhopnate ah Christmas La sa in, thupuante leng thawhlawm, nek-tak tawh kisai, gan zong ding chihte leh thugentute’n leng Christmas tawh kisai lam deuh gen in ka na pan uhi. Biakna hun a thilhihte, kikhawmte’ kicheina leh lungsim ngaihtuahna tanpha Bethlehem lam nga ahih vek ding, chihna om chiahkei mahleh ‘Lau kei un, nou a ding in tanchinhoih kipahhuai mahmah k’on tun’ chih thupi a neih ding chihdan ahi. Huai ni a Pastor in hiai thupi pansan a thu hon gen in ka lungsim hon khoih mahmah a, hon zou mahmah ahi ding, kikhawm tawp, kong a ka pawt in ka etnalam peuh Bawngbuk dan in ka mu mai. Tunglam ka en nawn a, mipil 3 te pitu hi awmtak Van a aksi kai hnuar-hnuar ka mu (phial) a! Huai pamdeuh a Activa khawl bangleng Bawng-an piakna kuang ka sa dek man vele. Christmas Buhchiar gim a nam rumrum mai.

Naupanlai a i ngaklah mahmah kha, inkuan a nekzongtupen i hong hih tei chiang in chu Christmas/Kumthak chihte bangleng tungmun sak in om maimah hi. Christmas deihdong lei ding himai, sa nekvak ding himai, chi a inkuante’n thawhlawm thawh ta uhia, sum nei uhia chih phawkpih hetlou a om hunlaite ka ngaihtuah sek a, Nu-le-Pate’n bangchi-chi a hon na suktuahpih ahi d’ua aw? chih in a om. Himahleh, kumteng in mi’ lak a telzoulou in hon na ompih kei ua, phengphi a mi’ lak a tel utlou in leng hon ompih ngeikei ua, hampha ka kisa mahmah hi. Zan chiang in zalna laikhuntung ah, khangthei ka lawh chiang’ leitung hinkhua paizia in ahon nawkkhak chiang a ei’ thu a khawsak haksa, i utlouhdan, i tupdan hilou lamlam a hinkhua zat a omsek ahihdante ka ngaihtuah zel a. Christmas hunnuamte bangleng ngaklahtak in ngak mahle’ng, nuamlouchik a zattheih hi a, sihnate ziak bang, nekzonna ziak khawng leh remchanlouhna tuamtuamte’ ziak in ‘inkuankim’ a Christmas zatkhoplouh theih hi zawmah hi. Ke’n leng, ka inkuanpih omnawnloute ban ah ka lawmngaih mahmahte ka phawkthak zel hi. Hun mualliamsate lah sapkiktheih hilou, chiau tuipi luang bang a nisim-naisim a mual hon liampih zungzung in, sungkimlai gibang hon khen a naubang hon kapsak zel zaw ahi ve.

December kar nihna a ekzam ka zawh ziak un inn lam a paitou di’n ka kisa a, Kimbawi’ kiang ka va phak leh nidang a ka hawh chiang a leng omzou gige-pa, melsechik, tangsiat hau deuhmai ana tu kekkuk a. Ka ut teng bel ka va gen thouthou hi. Kimbawi in, “U Mang, hon gingta lou maw, 23 vel a hong paitou ngeingei ding ka hi” ahon chih ziak in lungmuangtak in ka paisan hi. Christmas chiang a sang kanna ding, kuva leh adangdang leina ding zong in gari ka zuizui mai ua, sum tamkhop ka lawhkhe man a, Kimbawi tawh Christmas nuamtak a zatkar ka ngaklah mahmah hi. December 23 ni ahong tung petmah ta a, huai ni zingkar a Bawngtal leisa ana taimang ziak in a zong ding in social work kinei hi. Nileng a Munpi, Simbuk leh Belpuan gamsung teng ka zon nung un leng muzoulou in, Belpuan khua ah nitak bus ka na ngak uhi. Sawtlou nung in bus hong tung a, khua a votluat ziak in a sung ah ka kihen teitei uhi. Meltheih khenkhat in, “Bang chi e, muzoulou maw?” hon na chi ua, “Muzoulou, a pawk vuak nek mai ngai inteh” ka chih leh ahon nuihsan dardar ua. Ka geizek a ka theihngei louh nungak 2 tute leng a nui ua, ka et leh ka tup sang in ka mit ka lakhe hak zawkha a. Tukverh gei a tupen in hon enzauh a, nuisim seih in pawlam hon etsan hi.

Tuni a lah Kimbawi hong tunglou hiphot ahihleh, zingchiang hun omlai chi in ngaihtuahna hon sukha sim mahleh ka kilungmuan hamham hi. Nitak ka manhak ziak a lawmte mukha dia ka kigintak nawnkei leh, field-suk ah Sonlian in ‘mikhual nungak 2 te’ kham sim in hon zuisuk naknak a, “Tuakfuh awm ve” ka na chih leh, “Fuh chih di hia, nuthoi hi ei” ahon chi chitchiat a, nuam ka sak chiahlouh ziak in, “Sese eive, na thei ringot ahia” chi in huai nungakte’ kiang ah theisiam di’n ka ngen a, a min uh dong in keileng ka kigen hi. “Ka min Siami” achi a khatpen a nau ahihdan leng gen hi. “Den in bus ah i tuangkhawm uh maw? Hong pawt ve ua, U Mang” ahon chih zenzen ziak in a tunna uh, a Pute’ inn a pawt di’n ka zui uhi. Lamtawn in Sonlian ka tai a, “Thil na theihchet hi in kikei hileleng mi’ zumna dia pawnggen louh ding eive. Amah na buaipih a ngai sam a, nang eivoi awlmawh-huai, tutan zunthakna kia a zangden na hih bang” ka chih leh kisuanglah sim ei diam a, a kham tawh a muk a liak zial toptop a. Ahimhim in, ‘thoi’ chih khawng leng kikoihniamna in i ngai ua, i gengen khempeuh uhi. Ahihleh, i lak uah Ji/Pasal neih matan ‘Siangthou Sitset’ ka hi chi-ngam bangzah i om ding ua? Gam khenkhat in kitenma a AIDS test khawng a genhoih mahmah uhi. Eilak ah kitenma a ‘numei leh pasal siangthou’ test-na om leh, Programme bawlsa 90% a fail ngeingei ding……..ka chi tuankei!

Hun leh ni khawllou a paipai ahihman in December 24 ahi ta a, kilawpna ngen in ka dim a, nisa bang paisotlou ka sa a, leitung kipei leng dinkhawl hita inteh peuh ka chi hi. Annek bang a lim a, nitaklam dak 4:30 chih khawng bang chu kumnawn hileh kilawm in tunghak hi. Bus ahong tung ta ngeimai a, kinemtak a ka pawtphei leh Haunu in Kimbawi hong tunglou ahihdan ahon hilh hi. Ngaihtuahna thukpi ah a lut ngal. Zan a hong pai dia a gen hi bawn a, tuni a leng hong pailou. Ka va hawhlai a a Ni-te’ in a tu kekkuk-pa ka mitkha ah ahong kilang a, kei’ kiang a a gen bangbang a huaipa’ kiang a leng pai teuhlou dia gen ahi diam? Lungkimtak a ka paikhiak lai bang a ka nunglam apat hon nuihsan ahi diam? Ka hehtha peuh a suak a, kei’ adia Christmas tunglou tawh a kibang. Inn a pai vengveng in ka lum a, ka Nu’n lamdang salua in ahong houpih nilouh hi. “Ka lu a nalua a, vot leng ka sa sim a” ka chih maimai leh damdawi zong in buai in buai hi. ‘Damdawi a ngaipoi Nu ka thinlai na ahi’ chih la ka sakkhum vak ta dia aw.

Ka Nu kikhom dia a kuankhit nung deuh a thoukhia in ka kiphiat-harh a inkatau ah ka va ding hi. Huai nitak kha avakphatdan mawngmawng hon engbawl hileh kilawm hi. I naupanlai in tangval i ut mahmah a, i hong tangval a lah bangmah ahivak si kei. Nungak-tangval kingaizawngte khawng in nuam sak a sa ding ua i na ngaihtuahte kha, a tak gam i hon tot chiang in a huchi kholkei a, lungngaih ngoihngoih hun a tam mahmah mai. Hiai khawng ngaihtuahna a ahong lutlai in, naupang lungmawl milmel hih lai, pistol lem leh phulalen tawh lungkimtak a Christmas zatlai nite ahon phawksak hi. Mi’ adi’n zaw a ngaklah-huai mahmah Christmas ahong tungnawn ta, hilehzong kei leh nang lah lenna taang dang tamai. Lenpih vualte’n zankhaw-dai leh siang nuai ah, a it leh ngaihpente u’tawh hun nuam a zatlai un, ke’n zaw Bawihte kipahna ding himhim ka mukei. Hithei liai leh zaw maw, nang mahmah tawh zatkhawm ut hi ing a, Christmas Nang Tawh. Phawkthak zel ni maw, gin-omna i chiamsate, ka hon itna thu hon hilh molhmolh ut na ing e, hiai hunnuam leh siangthou ngei ah. Hiai Mang pianni champha ah dawnbang kituak kei zong le’ng, na omna peuh ah deihsakna sangpen hon khak ing, lim leh kipaktak in mang in aw…….

Phiangsan, hiai numei khat omlouh ziak in maw kei loupa atpaih bang a ka vuai niangnuang ding? Kisa mengmeng in ka pawtkhia a, hawhna ding theiloupi in khawlak ah ka kivei-vei ringot a, a tawp in chu ‘mikhual nungak melhoih’ omna mah ka va tung. Ana omkei mahle uh, sawtlou ka va tu hi. I va hawh nasante om tuanlou chu tut nilouh theih ahihlouh man in, ka diangpawt nawn a lampi ah ka kituakkha zenzen uhi. “Ka hong hawh leh na omkei ua, koi a hawh uh e Siami?” ka chih leh, “Sathau va lei, hong pai aw U Mang, na hong tel kei ngeingei leh aw…” ahon chi a, “Bangchi di?” ka chih leh, “Nuamlou di” chi a nui in ahon chial thakthak a, kei leng lunglen solkhapi dot louhngal pawtna ding dang thei tuanlou ka hihman in amau zui in ka kikthak hi. Adiktak in, hon zawnkei leleng ka zuikik thouthou in ka gingta. A unau un nuih a peih mahmah ua, sangkang dia kisapah vengvung a ka na buai mahmah lai un Biakin kaite ahong tawp ua, tangval leng bangzah hiam ahong lutbelh uhi. Midangte’ paimatan ka pai ut tuankei a, dak 9 khawng ahong gin hial in chu dinkhiak mai hoih ka sak ziak in pai ka sawm hi. Gen ut tenten nei hileh kilawm in om a, lah genkhe lou in nuimawk zel a, ka kiettuah khak chiang un a mit taigaih zel hi.

Zan hong sawt hiaihiai ahihman in pai ka sawm teitei ta a, “Na chih teitei leh ahimai ke, ei’ kiang khawng nuam na sa mah di hia, ‘a omlouh sung bek’ i chi a i hon khou teitei a hi ei” ahon chikhe mawk a, ka ki-adjust theikei dektak hi. “Upate’n a omlou (pianglou) ngai a kuamah kaplou a chi ve ua le” chi in, amah leng ka en tuankei a. Paulou a bangtan hiam ka om sung un, taiteh in meiphu khen-ging kauhkauh hi. “I maw…” chi in khawlkik a, ka et leh nuailam en in nui mawk hi. Ka et lai in a mit ka mufiah mahmah a, dum in siang kilkel a, hon zahtatna leh ngaihnatna lang in ka mu a, “I maw…” chi a atawpkik thak lai a a gensawm pen a mittang ah chiangtak in ka muthei hi – (Nang tawh houlung kum nuamlua e bang hang’ hiaibang lawm a zei na hiam, sinlai neem Lianu kei’ d’in a na ngei e…….Itna simthu ka siang’ hong leel lou ding maw Lia in mabang k’ong pat ding zeh in zum leel ngamkei ve’ng……. Na vang hon ngai Liapal za in tam, hizong itna simthu n’on leel ding lailung guk ah kinemlua ing e…..Baby I Love You chi’n n’ong leel lou zong’….Baby Saranghae chi’n nuihchiam bek in hong leel aw……. Na sinlai lungguk a bang simthu geel na hiam, Itna simthu hong leel lou ding maw….. ) Intekpa (Siami’ Pu), khuhsuak ngellou a khuhzut hi a ka theih ziak in, dingkhia in ka pai a, kong tan hong kha a, Mangpha.

Simtute Christmas Chibai bukna leh inkuankim a nuamtak a zangthei dingte, lawm-le-vual, it-le-ngaihte tawh zangkhawm dingte kia hilou in, inkuankim nawnloute, mun gamlatak-tak a kikhen a kingai mahmah a lunglengte’ ading bik deuh a ka hon gelh ahi. Hiai ah ka article luite apat tamlou ka hon eukhekhen a, kituakthou hi a ka theih ziak in Blue Corn’s Christmas Nang Nen, Nem Muankim’s Saranghae leh Vungthiankim’s Inkuankimin chihte apat lathu bangzah hiam ka hon gukhe nawn a, phone a ngaikhekawm a ka deihna teng ka gelh ahihman in a diklou a omkhak leh ngaihsiam. Huan, hiai a lasaksiam mi 3 te leh Pu Tualhau chihlouh teng minkhem/phuahtawm ahi. Awle, eimah deihdan ngen a thil pai theilou ahihman in Christmas i zatkhak dandan a lungkim a i kingakna ding in la dawngkhat ka hon taklang lai ding:

 

Aw Van laukha siangthou nanglou in zaw,
Ka tung simthu theisiamzou la’ng Toupa;
Nang’ deihbang a hing ngei ding in,
Na khamuanna thu in machiang hong pi in.

 

mangzouvl/20-12-2012