Ka Papi Tangthu

Hun sawtpi petmah ka lungsim ah hiai thu om gige, ka gelhkhiak dinglah innsung vailua ka sa hi. Himahleh etton tak ,sinlai zilding kei mahmah in leng tampi nei ka hihdan mu in kisuanglah hetlou in k'on gelhkhe ding hi.

 

Ka pu in ta pasal 5 numei 3 a neihte lak ah upa pen ka papi N Ginneng ahi. Eilamte kigendan in Hanship khosuak ahi uhi. Hanship a piang in khangkhia in siamna lam ah BA BT ahi. BA  leng zi a neihnung tham a pass, ka pu lah sepna nei hilou ahihman in chawmzou peuhmah lou ding ua, ka dot ngeilouh hang in pawl sawm apass a pan in mahni self support a simtou hiding in ka koihmai hi.

 

Ka theihdan in sepna toh kisai in Hanship nusia in Lamka ateng uhi. A innkuan pih dangte bel Hanship mah a khosa lai uhi. Lamka ah ka nupi toh a tenchiang un a lungsim ah “ Kei tapa upapen innkuan enkoltu ding  hiai Lamka a  ka omom diklou ahi” chih ngaihtuahna nei hiding ahihman in a pianna vangkhua Hanship lam ah hong pemkik thak uhi. Himahleh mailam hunding a etchiang in singtang khua apan pemkhiak mah hoihzaw ding ngaihsun in Bungmual ah inn lam ding in ka pa sawltou hi. Huchi’n innlam zoh in tua a tenna Bungmual  ah teng ding in  pemkhia ta uhi.

 

A kum ka thei nawn kei, Hanship apan Bungmual ka zin hunkhat ah zanchiang in ka pu in “Son , hong giak ve” ka kiang ah hon chi gige a, ka ut mahmah kei hi. Tu hun khawng hileh zaw khatvei beek giak ding hi ing a..

 

Ka papi nasep taima mahmah ahi. Sun khawng a pawng ihmut chihte ngaithei lou hi.Zingkal dak 4 a thou, devotion hohzoh chian nitak lup hun matan a poimoh nasem a buai hiden mai hi. Nasep thanuamna ziak in Tung lam pan vualzawlna tampi mu in nidang laite gendan hileh innkong ah sialpi sialtal kual chihding ahi. Atate hi in a tute hileh kuamah om awl chih omlou, taihmakna leh nasep awlmohna lungsim a neu uapan guan in kuamah om maimai,thadah om hetlou uhi; iva hoh chiang in nasem in buai vingveng uhi. Huaiziak in ka papi tate lohching suak vek uhi. A lianpen ka U Khamginthang mahajon ahi a, “innpipa” lungsim mah pua in kou inn sung natan a ka suan pen uh leh ka dotpen uh ahi. Anuai ah ka U Ginsianlal , daan lamtoh kisai in Lamka ah mi dotpente lak ah khat a suak hi. Tua zoh in Ka u Pauzakhup , siamna lah Doctorate ngah in NEHU Shillong ah sem hi.

 

Solkar Schoolpu naa a seplai in sum cut ding in sawl in om a, police ten mankha uhi.Huai paulam in suspend in sawtpi omkha hi. Amah a ding metna chengkhat leng omlou , hiai bang haksatna innsung a hongtung zaw, Ka Usian lah a law degree zounailou! Amah thuak ding hilou ahihdan  makai ten leng theihpih tham uhi. Himahleh suspension order revoke a omthei pah hetlou mawk i ngaihtuah chiang in Imphal khopi ah eimite cheet theihlouh dan kilang lawgiap hi. Tuhun in bang a chita diam chihbel ka theikei hi.

 

Ka nupi  mou hoih takzaw hingei ding ahi. Ka nite leh tanau laina numeite innsungthu kisimkup hun inleng ka nupi a gensiat lam uh khatvei leng ka za kha kei hi.Ka nupi toh ki ittak in khosa ua Sunday chiang in mi inn veh taima mahmah in a nupa un kizui halhal uhi.

 

Bungmual ka hong khosak tung un loukuan khin ka nutoh a inn uah ka bang suk uhi. Ka nupi in aakpi noukai khat aktuam toh hon pia a, akte hong piching a, aksa a changchang in kimeh ta hi. Ka nupin aksa hon khol gige ahihdan tun ka khonung theih deuhdeuh a,pil ka sa mahmah hi.

 

Amah minphuah ka hihziak ahidiam ah ka papi’n hon ngaina mahmah hi.Pawl sawm nuailam ka zillai un kumtawp exam chiang a passsteng hong samkhawm a, aktui toh dal in hon loppih gige hi. Shillong a laisim a ka omlai in suty ka paichiang in hongveh khial ngeikei hi.  Ka zi ding bang hon awlmoh pih in hon kan deuh gige a, enlah mi tanute lungsim khatbeek kikuai zoulou ahihchiang a nungak muzoulou va chih gige bang zumhuai sim ahihdan tun kigenkhe ngampan veh aw. Honna hehpih zenzen khat ka hon muzaw..ka hilh pah tettet hi. Hon kipahpih lawpetmah ahiding a,ka zi man hon piak sak hi.

 

Ka papin nasep a awlmoh ziak in damthei mahmah hi.Na naak septheih lawtel ahihman in a tawldam deuhding deih in ka UThang ten Shillong ah Ka Ukhupte vehdin sawl uhi. Va vehngei veh e, himahleh Shillong a pan hong tung phet a vante ngakhia in tempawng la in loulam ah kuantou vengveng hi. Solkar chiamtehna  dan in kum 60 a phaktakziak in kum 2002 in Asst Headmaster post ah pension  hi. Tu 2013 in kum 71 phata dan in  Solkar in  theihpih a, vualzawlna tusawn mu hi. Ka it mahmah a, Pathian in hinkhua nuamtak saupi zangtou ding in ka nupi leh papi vualzawl zom hen aw..