ELECTED TE NGEN CHING KHONGKHONG TA

ELECTED TE NGEN CHING KHONGKHONG TA
~Vanlallian Valte

vanlallianvalte new

Kum khat a nihvei vel chinat veu hi thil chimtaak-huai pi ahi. Khosik, gil thuaknop hun lah nuam liai lou a na riairiai, chikham-thakhamna'n Januar ni 19 in hon bawm. Suun-ann ne in inn ah ka pai ngap kei hi. Pai leng le, "Papi pi na ki-ngeksak!" chih khawng kaan le kituak lou di chu, pai lou mai ka hi. Suun-ann nek hun kuan in, naupangte nu'n hon 'call' kalkal. Suun-ann ne a pai ngap lou ka hih dan ka gen leh, "Achihleh nitum ma in hong pai in aw, kon ngaihtuah lua uh..." chiin hon mmmuah! "Ken le kon naak ngaihlua lungdeih!" ka chih di ngak nachang thei lou in mb mekmit hi.

Sawt kihal lou in hon 'ring' thi-the ven aw! "Nidang a suun-ann ne dia hong pai gige. Tuni koi a va ne ade aw..." chih khawng peuh ngaihtuah, a 'background sound' khawng ngaikhe nuam ahi diam? Numeite mahmah! A'ikeh omnuam ngellou a kuankhia ka hihna a hon ngaihtuah taktak le himaithei maw. Kare!

Ka ringtone hong ging nawn, Zizi: "Na damdawi nekte ngeih deuh in na ki thei hia? " Damdawi ne hetlou napiin - "Ngeih e, ngeih zenzen e! A nuamtuam khopmai!" chiin ka dawng hi. "Khosik chiang khawng in zaw nilum awi sawt luat louh di, 'heater' a le kihaai det louh di chi uh ahi." Ken: "Ka theive - ka thei ve!. Tu'n le heater ah kihaai mahmah khang!" chi kawm in heater in hon haaina ka pheidang khawng mitsi deudau zen in ka zuut hialhial hi. Nupa bang le, apoi lua hi khollou a ki-khemkhem theih ahih dan ka phawk hi.

Hotel changa-changkang lou a sun-ann ka baak khit in loupa tung nou mitmet ngellou tung a putek leh papi nilum awi a lum phengphangte kaal a kizep in ka bokzaal saam ta. Vot mahleh huih nung lou a, vansiin siang le siang. Tungsunni in hon sal singseng. Anuam! Khosik louh khak di bang chu kileh lau dektak ahi. Thou hon in ka mai hong boh khop a nuam hetlou aka! Ka samul lukhu khabe tan a nuuk tual in ka ihmu hi. Mang ka nei a, ka mang 'introduction' a fuhfuh toh khosa in hon buak a ka khanglou hi. Lukhu suah mai ngai. Romol napkhem baang lou in mai ka khuh a, thouhon in hon hihbuai nawn lou hi.

Ihmut moh lunggel ne-neuh: New Year Resolution bawl dupdup khawng uuk luat diin ka koih ngei kei. "Midang etton le ngai lou a, mahni hihna puahphat di hilel lou hiam?" chih ka lungput ahi tawntung. Huan, Toupa' koppih dia hon sehsak leh gila-gah goutan hon piakte' nuihmai mitkha ah hong lang hi. Huchiin ka New Year Resolution di got in ka om saam ta – sungkuan te kipahna leh hoihna dia nasa zaw sem a panlak ka hanchiam hi.

Ka ngaklah mahmah 'inn tun kaal' hun ahong tun in, naupangte nu in ka kibual na di tuilum hon buatsaih hi. Thakham phatna di ahi ngei dia, chivui soh hi. Huchilou, gimlim tuamtuam leh hulaak nuamsak heuheu 'herbal' ahel te, bang hihiam chih ka thei bun kei hi. Sahbon hon nuh hialhial a, "Huai zawn zaw nang mah ki-nuaisiang mai in" chihna mun khenkhat nei hi. Ka ngeingaih louh man in amahmah in hon mai sak.

Kibual siang piikpiak khin kituamlum in meiphu ka awi ta. Nutate'n insung poimoh tuamtuam lei diin khattang hon nusia ua, kei le lupna tung a kaltou in komol ka silh a, lu-kham sang huntawk tak a lem in film khat ka en puak zuizui hi: American war film "Lone Survivor". Non-fiction Laibu Marcus Luttrell leh Patrick Robinson bawl pansan a kibawl film etnop-huai tak ahi. Director: Peter Berg, changtute: Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, leh Eric Bana.

A nihna diin, Studio Canal, A/S Nordisk Film Kompagni, Copenhagen te bawl 2015 Danish war drama film, Pilou Asbæk and Søren Malling channa, "KRIGEN (A War)" chih ka en nawn hi. Ka damdawi nekte'n honkhim ahi ngei dia, ka film et lel ka ihmut san ta. Nitumkuan zalmang: Ka ki-ngaihna pheitung neitu - Duangzen Ching in, "U Lian na msg dii hong pai" chi hi. Msg ah hiai teng kivual dinden: "Nuam e! Elected te ngen ching khongkhong ta hi'nchin!"

VV' Laidiip/23012017