Double Bed-Box

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

DOUBLE BED-BOX ~Vanlallian Valte
vanlallianvalte
Lupna mun zaw kidohkaang mah hitheileh: Pathian in zan tawldamna hun thoveng leimite hon thawnpiak i zatna mun; zi-leh-tate toh hun tamzaw nunnuam a kholhkhawmna mun kizen lupnatung ahihmanin, ngentel tuak mahmah ana hi hi. Puanphah, puansilh leh lukhampuante sawpsiangsa leh nisa a phoukeu te kia zat chiinchi; nisa a lemtan louhna ah bel phoukeusa te puannawtna a nawt piatpiat chidamhuai leuleu lel!
 
Lukhung ah sialngiat haisa belh teptup ken maw. Lupchiang nasan in tep-leh-muam chiin in nei dah dih d’aw.  Ihmut suah luat ziakin dummuam muamdausa inbaang a piikbelh toih bok ken. “Tuangtung a lup mah kizen, thawmgin lah ngaih sese lou inchin…” na chi uh ahi kei maw! Unau, huai zaw aw, sianthouhuai lou ahi. Puanthuah niin baih. Miksi, maimom, inlawi, inhik, lung leh gulchi peuh in limbelh tuak honsa hamtang. Huan, thawmgin ngaih sak lou dia panlak theihna nam tampi om salou na hiam?
 
2013 Zanuar habul in lupnaphiik; vuahdelh louh; 3x6 nih kibuphtuah; sungkuak bei ka leithak uhi. Deihdantak a bawlsak: kidohsang deuh mai henla, lupna khung bangle dawk sang tou leh, chih ahi. Ahia, sang uang sak kha deuh, mattress lah vokthau sahtak bang theihthuih zawmah (zute a tawmthau mah bang!) Lupna tung ah tu le’ng, khemuk in tual tuanpha changchang. Amah Htp S Thangkhangin Ngaihte, Delhi hong zin khat in kou kiang ah hong chuangkai.  “Agang, na lupna khuam uh kheniam deuh duah, denchiah thouhai in na kelum vialvual kha ding uh. Lupna ‘ngatzawng le diklou pi a…!” chita-nilouh.
 
Nitak khat ka tanu neupen zaanzun suak in hon phawng hiv’aw. “A mial kei, nangmah va ki-nawn d’aw…” ka chih leh, “Papa, hair soft omplou pi…” chiin hon dawng hi. A siksan dia ka dohsak sek tutphahphan mulou, ‘herhsawp’ chi siamlou in TV commercial advertisement a samhoihna toh kisai ‘soft hair’ kammal toh mekbelh a ‘hair soft’chimai dan ahi. Nui kukkuk kawm in ka pomkhia a, “Nang mi nuihtantan tawng, ten ban on naai non lou taih tee! (Nang mi nuihsansan khawng, ken bang on ngai nawn lou daih di!)” chita tahtah.  A unu ahihleh bel bed sheet botsawi in kihamkaai/kitholhkhe thei liailiai sam.
 
Lupna sungkuaknei ka ngaina kei: Lupna nuai a mun-awng neulua ahihmanin lupnanuai phiatsiang haksa hi (Lupna nuai kibukna dia enlah zaw hilou ka hi aw!)  Lupna-sungkuak’ taw tuangtung ah ki-phah diahduah henla, lupnanuai bei vanglak leh bel, thukhattak hizaw. Bangtenghileh, lupna sungkuak nei bawlkhe masa numei hidia muangmoh chinten hiveng aw!  Van koihna dia kizen sak ziak hi chitchiat kente - nupa kinak ni-khua a pasal in galtaina dia lupnnuai a zat diing madalna nasep hi nave. Insungpa pen, tua ah kibu tawk mahleh, munphiahbul in holh thei; thaksikkeu khu’n uuk thei; Namsekapna in phihkhum thei tham ahihlam phawk lou houh ahi maimah diam ah!
 
Lupna sungkuaknei sung ah hiate khawng lou le kikoih lawmlawm kei veh aw: Puansilh-niikten lui, deih nawn ngellouhte, phalbi van/nipi van,  mehhou (inlengte’n a muh ua, a nget guigui di uh kivenna a selguk), laibu lui: zatkhit, simkhit leh simtai dimdem (koih-ap lou a mehneng man dia thillui zuakna a khotkhiak tawmtawm mai awmtak! A manpha zawsem diin chu, Singngat Library phungvuhna diin thohtoih mai le uh.)
 
Lupna toh singkuang, two-in-one, a bawl chiang un a sunglam ah singthawp leh keu gina ngellou peuh zang nakkhem ahihman un singlungnget in ne nuam hi. Nget in lupna hon nekging hial chiangin zaw Iguh-itaang hon seuh hileh kilawm venchin, nuam chiah lou hi. Bui in gawpi bul a seuh ging nguatnguat toh tehhuai mahmah.  Halungvei neite diin zaak thadah huai diak leh kilawm sa ke.
 
Lupna singkuang’ kawngkhak pen lupna pang a kivuah hilou in lupna tuangpek toh kikop hinchin, honhon buaihuai simpi ahi. Hon leh khaak thi-the a poimoh hun om ahihman in kolong baih; detdou lou; kopza lah tuiek nuam viau zawmah! A kongkhak/lupna tuangpek plywood giksimpi hiven, dopkaangna dia siikkual kivuah pen kitol guih thei zel a, khutmuuk tepsak baihlam mahmah hi. Anaaa!
 
Omkhua a nop ngellouh hun leh ihmut moh nitak a lupna,   singkuang toh kithuah te tung a lup zaw ngaihtuahna pausau nuam hi: “Tu’n lupna tung a thallup dengdang mahleng’ sihnung chia’n zaw ka nuai a singkuang bangsim khat sung ah zaal di hiing. Huai hankuang, double-bed sang a neu zaw, single-bed kimkhat chia lel pen, liangkou zawn liantuam deuh in khekhuan tawlam zuihsuk dia, lukhung lam neukhat zuihtou nawn ding hi. Ka leitaksa bangmah phawk nawnlou pen puanza pammaih sim pipiin khuhmang ding ua, lakmai daang dildel bel dawksak keukau ding uhi” chihte vel!
 
Pausegenlouh in, hon vui nung un, hing kiik mawk le, mial in thawmhauhuai na’n chia! Khaih! Chizauhuai, hiai tan ah hialbawl mai ni guai!