Khutdoh Tapa Hia Ahih Keileh Zu Zuak Tapa

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

KHUTDOH TAPA HIA A HIH KEILEH ZU ZUAK TAPA
By McMuan S. Ngaihte

mcmuan

Sunni bang a hong tum hial ta a, a timing bang a hong bei toh kiton in Mungbawi in le a nasep di haih het lou in innsung thang neng-nung teng a hon hah zoh in, nou teng a hon sil hi. Amah deih tel na hileh zaw a hinkhua zat dan a utpen ahi kei di chih a chiang.
" Papa, zu zuak tawpsan ta ni.."
" Bawi, ann ngawl a si mai di ihi, nek di bangmah lah kinei si lou a, kenlah bang mah sem thei lou inga, KUTDOH TAPA HIA A HIH KEILEH ZU ZUAK TAPA koi a na ut zawk?"
" Papa, Zu zuak tapa ka ut zaw"
" Deihtel di I nei kei aw Bawi"
" Papa, laisim ka hong hahpan dia, sepna hoihtak ka hon neih chiang in zu zuak tawpsan ni aw..."
" Hilua tel, kum na hong tam deuh chiang in nang le kiloh thei bang na hong hi dia maw, zu zuak I tawp san taktak ta di.."
"Papa tu'n le ka kiloh thei ta sam kei dia.."
" Hilou e kum 8 hipan na hi. Kuama'n loh piaktak hon sa nai lou di uh ahi.."
" Papa, mi a sual thei ngei uh maw.."
" Kuamah sual a om kei bawi, mahni buai a buai chiat I kei ua. Kuamah kipanpih man ki om lou hizaw ahi Bawi.."
" Papa, bang ziak a na khe a bai mawk.?"
" Ka khe veilam a zeng vek a, a hong dampah mai di, lungkham ken Bawi.."
" Papa a chih leh ka Nunu koi ah om a? A mel bek ka mu ut sam voi..."
" Mun gamla pi ah om ahi, na hong piching chiang in ka hon zin pih di aw Bawi"
" Papa amah hong zin thei lou a maw..?"
" Bawi, ihmu ta in, zingkar baihtak a zu la dia na kuan non ngai di ahi aw.. ihmu ta in Bawi.."

A Tapa thu dot te in a khasia sak mahmah mai a, kidek teitei a sawm a, lah a kidek zou kei, awl chikchik in a hong ding kang hamham a, a lupna kiang ah a chiangkhun a hon la a, a zu koih na mun a hon zuan ta hi. Nou neu khat ah a zu a hon sung a, a dawn dek chiang in a nou sung ah a mittui a hong tak khia keuh-keuh zel hi. Tam lou a hon dawn zoh tak in a innkiang ua singkung bul ah ava ding tei ringot hi. Nidang bang lou tak in huai nitak kha bang vak pha diak se in a thei hi. Huih vot nung hiau-hiau te'n singnah te a hon mut ling seuh-seuh ua, a zi' aw a bilkha ah za hileh kilawm tak in a dak lep-lep a. Mi lungleng thei tak te a din zaw ihmut ngiahna vual a om kei chih a gen theih mai hi. Van lam a hon et touh leh bang hiam theih nei hileh kilawm tak in innsung lam a lut kik non a. A tangval lai a Mungbawi nu ava hel sek lai a, a guitar keng sek pen a hon lakhia hi. A pawt zoh toh kiton in Mungbawi le a hong thou a, inn bangvang apat in a Pa'n bang hih dek hiam chi'n a hon engu ta hi. A Pa'n lah nidang bang tak a guitar tum thei non le hilou in a hon tum tei ta a, a Zi'n a paisan nung apat a laa deih mahmah a hon sa ta...
( Kum 5 paisa in Mungbawi nu'n Guite Road ah gari accident in ana sihsan ta hi, vangphat huaitak ichi diam ah, a Pa'n bel sihna hial tuak lou in nasa tak in liamna a tuak a, a khe a zeng loh ta hi.)

" Suunkim lungzuang galkhua dak leng,
Kei ngaih sinlai ah thelbang hong thou e..
Hun leh kum te puanbang hong thak zong,
Ngaih mel muh sunni hong suak non lou ding...
Na duang sakmel paal hoih, buallei suak mai ding zaw..
Paam lua sa'ng e hon phal thei ke'ng ngaih aw..
Sanggah lung genthei heh hong nem zou om lou..
Heh hong nem ding Sianmang laukha hong leng in.."
A aw lah chu a leng chiang khop mai. A nak a bing a, nak haksa a hon sa a, lah a sa zom ut lua..hilele sa zom thei non lou in kap kawm in a thum hut-hut maimah a, a Zi it tak Chingnou min awl chikchik in a samsam mai hi. Mungbawi in bangvang apat ana engu den a, a Pa om dan mak a sa lua. A Pa laasak om zia lah a thei si kei a.


Zing khua a hong vak non a, Mungbawi le kintak a thou khia in bag hoih mang lou khat nung puak kawm in Khumuzamba lam ah a tai liam suk vengveng ta hi. Zu ava lak zoh in skul kai di a lap louh khak di lau in kintak in innlam a hon delh chenchen non a. Inn a tung phet in kintak in a kisuah loplop a, kisa mengmeng in, ann le ne man lou in skul lam a zuan ngal hi. Amau Pata kia omkhawm ahi ua Mungbawi tel lou a' a Pa'n amah kia a ann a nek bang le a annkam a lim kei di chih a gen theih mai.


A hun bang tak in Mungbawi le skul a tung ta a. " Hey zu zuak pa tapa, zu lei pa...." chia sapna leh totna aw te zaw Mungbawi a ding in thilthak ahi het kei. Sun a hong hi a, a lawm leh vual te'n sun ann a hon ne ua, aman lah ann nek di a nei kei. A gil a kial kei di kua a chi ngam? Skul kai tawpna dak a hong ging toh kiton in a hong kiline sauhsauh non ta ua. Skul uniform a hon check ta uhi, a khekol kalkar kek a muh khak di uh lau in a kalkar ana chip chet-chat hi. Himahleh a heutute uh khat in ana mu thouthou a, " Mungbawi na khekol khek ta in ka hon chihna nikum pek hi ta lou mo..bangziak a tuni tan na khek lou lai e.." chi kawm in a nung ah naktak in a zep a, Mungbawi in a mailam a boh duai zozen hi. Phunlou pau lou in dan vual louh in a mittui a hong luang khia a.. "Kap zomah lai mo" " Sir ka kap kei.." " Na kap mah veh..." chih toh a zep thuah lai zomah hi. Huchi'n gilkial tak in innlam a hon zuan ta hi. Inn a tung phet chiah ann ne ngal di a chih leh nidang bang in zu dawn di mi ana tu dim tham ta uhi. Zu tam lou a lengla te ua di a hawm zoh in ann ne di'n a hong kisa ta a. Chouka ah ann a nek lai tak in Vengsung Authority te a hong lut phut ua. Zu dawn teng a hawl pai vek ua, a zu teng uh le a buak sak vek uhi. Huchia Vengsung Authority te ana cheet laitak un police thum zu dawn dia hong pai ten le a hong tuak kha chet uhi. Amau le checking dia hong pai hi awm tak in Authority te a panpih daih uhi. Innsung apat in Mungbawi pa a hon kaipawt ua innkong tual ah a kizep siak ta uhi. Amah a khe zeng pi, ding le ding thei lou, a khup bok mai a. Hehpihna bei in vuak in a kivuak huan ta uhi. Mungbawi in le a hon delh pawt a, a vua te khe a pom kawm in, " Pupu, ka Papa vua non kei un hehpihtak in, tuni apat zu zuak ka tawpsan ta di uh.." mittui luang kawm in a ngen a. Himahleh ngaihsak ahi kei. Sisan kai zen in a khoih ta uhi. A kiang ah Mungbawi panpih tu di bei, loh ngaihna thei lou a Pa sisan luang zoihzoih en kawm a kap le ngaihsak ahi tuan sam kei. A tawp in a pa tung ah ava bok top a huchi'n kuaman a khoih non sam kei uhi. Vengsung Authority ten le Police te khut ah piakhia in jail ah khum ding in a nutsiat ta uhi. Huchia Mungbawi kah ging za a innveng te uh a hong paikhawm ua Mungbawi pa chu damdawi inn lam a zotpih ngal ua. Doctor te'n a dinmun lung hihmoh huai a hih dan ana gen pah ngal uhi. Mungbawi lah kap tawp thei lou ki dikdik mai.. aw ngaih het lou in a Pa'n Mungbawi min a sam sam mai hi. Mungbawi in le a Pa khut va len kawm in
" Papa a na lua hia ?"
" Bawi ana kei.. KUTDOH TAPA HIA A HIH KEILEH ZU ZUAK TAPA koi pen a na ut zawk"
" KHUTDOH TAPA hih ka ut zaw ta Papa" a mit a pan khitui a luang zungzung a..
" Bawi I zekai ta..."
" Papa ka Nunu koi ah om a, kava sam diam"
" Bawi na Nunu maw mun gamla pi ah om ahi na sam ban kei di..... amah maw...( sunzom thei lou in)"
A pau dek chiang in a hong khuh zel a, sisan bang a hon khuh khia ta hi. Awlawl in a mit a hong si daudau a, a lungphu a hong tawp ta!!! Huai hun lai tak in Mungbawi thawmhau, mau leh kah ging in damdawi innsung zel suak zou hi na maizen e. Sungkuan, tanau-laina a ompih di lah a om bok si kei. Huchia mangbang tak leh tha bei tak a a omlai in a kiang ua lupna ah putek lum khat in Mungbawi a lupna tung ah a kai tou a, a pom a. " Pupu, ka Papa vangam a kai diam?'' huai putek in dawng ngaihna a thei tuan kei a, a mittui a hong luang khia ta hi. Kintak in a mittui te a hon nul zoh in Mungbawi it tak leh ngaina tak mai in a pom a, " Bawi, vangam a kai ngei ka gingta.." a chi ta a. Himahleh Mungbawi a kah a tawp thei nai tuan kei.
" Bawi, KHUTDOH TAPA maw na ut tak?"
"Hi, ZU ZUAK TAPA hih ka ut non kei " kap kawm in a dawng a.
" A chihleh tuni apat ka tapa na hi ta"
Dawmdawi inn apat a Pa luang a hon puak khiat dek un huai putek chu metdel leh a khe langnih bul a hih lam a hon thei suah ta a..

Author's note: Phuah tawm tangthu ahia, min leh mun min hiam kibang a om khak zenzen leh tup mawng hi lou ahi. A tangthu a simnop zawk na di ngim na a kizang ahi lel zaw hi.