SALPHA NGALLIAM – HENLALSON GANGTE' TANCHIN

SALPHA NGALLIAM – HENLALSON GANGTE' TANCHIN
By Manipur Express Team

 

Manipur Express Team in singtangmite' gam leh leitang humbitna dinga hinna pia 'Tribal Martyrs' 9te 'zahna' pekawm in, a tanchin uh mipi' theih dingin abanban in hong kitaklang hi. Amaute' tanchin tungtawn in mipi hi'n makai hitaleh ana lungke simte'n leng thathak hong lak ua, kitat hiamna ding a azat theihna ding uh ngimna leng ahi hi. I mihangsante' uh min leh mel theilou leh mukhalou, ei singtangmite lak ah avang(tawm) mahmah ding. Himahleh, a innkuan khawsakna uh banah a tanchin uh ana theikha tamlou maithei ahihman in amau tanchin i theihte tungtawn in thathak hon guan touzel leh chih, 'Manipur Express Team' in kideih mahmah hi.

henlalsonwithdaughter

September 25, 2015( Ziltawpni) nitak in 'Tribal Martyrs' 9te lak a khat Henlalson Gangte' nutsiat a innkuante houlimpihna va kinei a, mipi' theih dingin anuai ah a 'Tanchin' saulou i taklang ding.

Salpha Henlalson Gangte ahihleh Indian Independence fighter – Bhagat Singh' sihni March 23, 1997 in Henglep sub-division sunga om Santing – 2 ah a piang hi ( Santing khua ah 'Veng' kikhen lou in 1, 2, 3 chihdan a kikhen ahi). Amah Pa M. Khaikhothang leh Nu Chiinkhohat' gil a gah goutan 4te laka 3na (alianlam apan) ahi. Amah tungah kum 26 a upa sanggam numei 1 leh kum 22 lel a upa sanggam pasal 1 om uh a, anuai ah kum 17 lel a upa sanggam numei 1 nei hi. A kum et in naupang mahleh a lungsim a naupang hetkei. April 14, 2014 in azi Hoihdimhat tawh kiteng uh a, June 1, 2015 in gila gah goutan tanu Abigail Hatthienkim nei uhi. Amau innkuan Headquarter ( Belam Veng) ah a khawsa lel uhi.

Henlalson Gangte in siamsinna lam Santing khua ah ana pan hi. Aneulai akipan in a kamsiam mahmah a, mi kipaksak thei gige leng ahi hi. Lawm angaina mahmah a, alawmte leng ama' thuthu in koihthei pahpah zawmah a; a pilna mahmah leng ahi hi. Class IV tan akhua uah kai a, 2005 kum a Lamka hong pem zawh un Phungkhothang Government School ah Class V & VI kai hi. Khawsak hatsat ziak mah in a unau un a kikhen thang zengzung uh a, amah leng mi' inn a omkawm in School a kaitou thei hamham hi. Huai nungin, a Nu'n New Bazar ah 'Hotel Boy' di'n koih nawn a, sum a lawhtheih dandan a lawh kawm in, Covenant Children Home (Mualkoi) ah Class – VII sim hi. Huai hun in damlouhna khawktak hon tuak a, a Nu'n va lakhia a, a U tegel in sum lawhtawm in Blue Star Academy ah Class VIII zilsak uhi.

Aman a khawsak haksatdan uh ahaih kei. Lai siamtheilou ahihdan nangawn leng kuamah hilh sese ngailou a atheih lumlet vek uh ahihman in Class VIII a zawhma in zi nei hi. Zi a neih hun in kisuanglah mahmah mai a, a ute' kiangah ngaihdam ngen hial hi'n gen uhi. A ute' lakah zi leh pasal nei khat leng om nailou ahihman un, azi neih kisuanglah lua a ngaihdam a nget tak in a ute'n leng " I nu-le-pa lah tek lawta ahihman un, zi na neih k'on kipahpih lua uh " chi'n, kisuanlahna ding omlou ahihdan genpih uhi.

Zi neita ahihman in school kai nawnlou in khut nasep chikhat 'Carpentry' lam sem in kuanzel hi. Siam a kisakdeuh takin apa' kiang ah, " Pa, na sepna a vanzat ding – singnawtna, singvuhna, singtanna chihte khawng hon ngaihtuahsak inla'n, inn-mun ah sem leng lawk zaw ding ahi " chi'n gen a, apa'n leng sum zontheih dandan a zongin, a van poimawh diak teng ngaihtuahsak hi. Huchi'n inn-mun ah sun leh zan khuallou hial in na sema, apa'n, " Bawi, zan nasep lam zaw kidam deuh inla'n, zingkal lam thoubaih inla zingkal in semzaw lechin ahoih zaw diam maw. Den chiangin na taksa in hon lel lawkha dia a hoihkei kha ding " chi hial hi. Akuhkal banah alunglutna mah semkha ahihman in thildang bangmah a sai mankei a, 'work is worship' chih thupi in neiden hi.

Mi'n a nasep ding a 'order' chiang un order om zahzah bawl zel hi. Kipan tung ahih tawh, mi'n leng a theisuak taktak naikei ua, 'order' om chiang kia a bawl kichi hithei salou in January, 2015 akipan in Nehru Marg ah Dawr khat hong in a van bawlsate huaimun ah koih zel hi. A dawr min ding paper ah gelhkhiatsa in koih a, himahleh a takkhiat ding hial bel a bawlsak naikei hi. June 2015 in khutsiam nasep lam a sum a zon nung kum khat ching hi. A dawr ngak ding tawh, inn a a nasep ding tawh atha a kiching kei. Huaikia hilou in June kha a nau nei uh ahihman in a naungek uh a pawtsan ngam ngeikei a, inn-mun a nasep telzaw hi.

Pathian amuang gige a, a tanu leng Pathian' lam ah pi gige ding atup pipen ahi hi. Zingkal athawh chiang in, a tanu pomkawm in biakinn ah hawhpih zel a, azi' kiang ah " Omlouhna ka neih zenzen leh, i tanu hoihtak a nana etkol ding. Milian khat hong suak ding ahi a; Bible chang leng – Sam 23na na simpih gige ding ahi " chi'n genzel hi. A tanu' kiang ah aw-khauh a pau ding leng a phalkei. Azi a ngai mahmah mai a, huchi kawmin a tanu mulou in leng sawt a omzou kei. Kikhop ding chiangin, amah mah in anau uh pawzel hi. Pathian a muangzou mahmah a, a innkiang ua leichim omlai in leng Bible sim in, a innkuan un thumna neihpih hi ( a innmun uh ahihleh mualtung a om ahi). Huaikia ahikei lai, nitak tengin leng innkuan kikhopna neihpih zel hi.

Vangphat-huai takin a upa 'Assam Rifles' ah lut a, kipahthugenna dan in ankuang lui uhi. Huai hun ah saptuam lam a makaite leng chial in Pathian' kiangah kipahthu gen uhi. Huai hun in Salpha Henlalson in a saptuam makaite uh kiang ah, 'Dansiangthou' a kitenthak ut ahihdan ana gen a, a innkuanpihte' hih selou in sai ding teng ana saifel vek hi. A innkuante'n hundang hungaih zek dinga akhouh hang un a khouzou tuankei ua, August 19, 2015 ni'n kiteng thak uhi. A kitenni un inn-mun ah mi buai vengvung mahle uh aman bel a kitenna uh lemlakte va sawpsak pah in innlam program thupi lua a ngailou hidan in gen uhi.

Nitak alup chiang un Sam 23na sim zel uh a, a zi tawh " Sawt ta puona damsung lungkham buoina, Ei sapna aw gi chu ka het leh; Lalchutphah vela a ngaklahnau aw chun, hehpihte kahna a sawt taluoi a tiu ( LA LAKKHAWM no. 187 – 'Kanaan Chu En Zingin' kichi a 'chorus' ahi) " chih la sazel uhi. Azi leng kum 18 mi lel ahi a, ahihhangin a lungsim piching mahmah hi. A sanggampa leng, Kohima a posting ding chih ahihman in August 29 in va ki-report hi. Henlalsong Gangte in inn-mun ah 'dressing table' 3(thum) bawl a, amau a dinga khat koihkhe tuam in adangteng zuak sawm ahihdan, a upa' kiang ah gen hi.

Apa' kiang ah leng, " Pa, gari neu poimawh lua. Customer zonna bang a leng gari a pailou a khe a i pai keuhkeuh chianga i muhding zah leng kimu manlou banah mi'n leng hon gingta lou uh ahi " chi'n gen zel a, apa'n " Bawi, na thilbawlte na zuaktheih chianga Rs. 20,000 khawng na muhtheih leh 'second hand' 1 bek i ngaihtuah ding " chi'n dawng zel hi. Apa'n sum neilou ahihdan a thei a, ama' lawhsuahsa a gari leisawm himahleh, anu leh pa' phalna tellou in thil a hih ngamkei hi. Nu-leh-pa' thumang mahmah ahi chih leng a chiang mahmah hi. Nikhat a nu' kiang ah, " Nu, ka U Muon ( a upa' min) kiang ah leng gari poimawhlua ka hihdan no'n na gensak ding aw. Himahleh, ka U' kiang ah innsung a buaina leh haksatnate na hilh ngeilouh ding, lungnuamtak a i omsak sawm gige ding uh ahi " chi'n gen zel hi.

August 31, 2015 ni hong suak a, aman leng anu neu' tapa khat sam in Dawr neu khat bawlpih hi (Gangte Veng lutna bul lak ah). Zing akipan nitum tan baw uh a, atung khuhzou hamham uh a, atuang a bawlzou manlou uhi. Anaupa, inn ah an nekpih a, an nezou vakha hi. Huai ni in khawmial akipan buaina kipan ahihman in, a nuneute' inn atun tak un a nuneu in " Son, hiai ah giak mai ve..." a chih leh, " ka nau ka ngailua..amel mulou in zan khat lel leng ka omzou kei ding " chi'n innlam ah pai hi. Nitak hong sawt simta a, amah lah inn a tung ngeikei. A nuneu' kiang a akan chiang un " hong paikhinta ahi " chi'n dawng zel hi. Nidang a pawt ngeilou ahihman in nitak sawtnung tanpha inn a tunlouh tak in a nu leh pa beidong gawp uhi. Amah a call chiang un, 'switch off' kichi den a, amau leng lungnop kipia in alawmte' inn a giak hidan in koih uhi.

Zan hong sawt hiaihiai a, zinglam dak 3:00 tanpha ihmu lou hiala angak hang un nidang a a tanu mulou a omthei ngeiloupa inn a tung tuankei hi. Azi leh anu 'common room' a kikawi in kap ngeuhngeuh mai uhi. Apa'n bel si dia gingtalou himhim ahihman in a mounu' kiang ah " Khua hongvak photphot leh alawmte inn ka va zong dia, na U Son inn a hong paipih ding ka hi.." chi'n khamuan zel hi. Anu-le-pa azong dinga a kuandek tak un, " Kei leng ka U Son zonna ah k'ong pai ding..." chi'n kap mai a, a nu'n " na U Son damtak a hon tonpih ding ka hi uh, inn ah ana om in " chi'n pawtkhiatsan uhi. Zontheihna chiteng a zon hang un muhzawh ahi kei. A tawpin T. Manga Vaiphei' inn ah mi kanglum khat om ahihdan thei uh a, Police te'n a lakkhiat nung un 'morgue' ah va en uh a; a tapa uh ahihdan va theikhia uhi.

Apa'n amuhtung in a tapa 'Soson' ahihdan theipah mahleh Police te'n a proof-na ding poimawh a chih ziak un a tapa hitaktak mah ahihdan – a charger, khedap, kawnggak, purse leh khekol chihte in 'namkip' hi. Inn hong tungkik ua, a mounu un " ka U Son lah hong pai kei a..." chi'n ana kan pah a, anu leh pa' adi'n zaw gen ding a vang ngei mai. Kikoi kawm a kah huphup louh ngal om dingdan a thei tuankei uhi. Apa'n a tapa' sihdan tawh kisai a genna ah, " Buaina ah ka tapa Soson va tel di'n ka koih khakei himhim. Himahleh Inner Line Permit ( ILP) tawh kisai hong kigen tunglai in bel, ' Pa, pasal khat i hih ngal leh, gam leh nam humtheih tawp a hum ding himai ahi. Hinna piak a ngaih leh leng piak ding..' chi'n hon genkha ngei. Ke'n ahihleh, 'Bawi, huai khawng ei ngaihtuah leh gen bat ding hilou; i na kisep maimai lehang himai, dam a idam nakleh' chi'n ka dawng. Mi khenkhat in a gendan un bel inn a halzawh kuan un, thautawi pasal 3 valut uh a, thau leng ging a chi uh. Huai thaugin zawh in, 'ana lua...ana lua..hon panpih un' chia kikou tuaituai 'aw' ka za uh' chi'n a gen uh. Ka tapa Soson, konglam a taipawt dia kisalai thautawite tawh kituakkha ua, akap uh hiding ahi. Kapkhak a omlou hileh hong taikhethei sam ding hi a, a kapkhak zawh un, mei a ahal uh hidi'n leng mi tamtak in a gingta uh. Kei, huaihun in om hileng zaw, ka tapa va pomkhe sam ding hi'ng a..." chi'n hon gen hi.

A unu ( a unau ua upapen) in, " Ka nau 'Soson' ka it mahmah mai a, sithei di'n leng ka koih ngei kei. Ka omna lam tenga ka kithuahpih ahi a, ngai leng ka ngaina mahmah uh. Damlouh-hitan ka tuah chiang in – inn zut, puansawp, tuitawi, an huan chihte hon hihsak zelzel ahihman in ka khut langkhat bang in ka ngai hi. Tu a amah hong hichih pe'n ka khut langkhat tan bang mai ahi a, na ka salua. A kapkhate IRB hia? Police-te hizaw hia chih bek thei leng ka lung anuam deuh ding. Tuni tanpha huai ka theihnopna a bei naikei. Mi bang a unau tam leng ka hikei ua, nak leng ka kina ngeikei uh. Huaiziak in ka itna leng alian diak.." chih teng agen a, abangensau thei nawnlou hi.

A upa ( Muon in) , " Ka postingna ding mun ah, August 29 in ka va ki-report a, a ni nawn lungmuangtak in ka om hi. Himahleh, August 31 hong hihtak in, 'facebook' tungtawn in innlam buaina ka na mukha a, ka innkuante ka phone leh ka naupa pawtkhia a, inn apai nailouh ziak a ngak ahihdan uh hon hilh uhi. Ke'n leng ' buaina ah ava telkha ding..ana call un lan, sam pah un aw' chih teng gen in ka kihou thei uhi. Zingkal hong hi a, ka naupa leng kisukhate laka telkha ahihdan thutang hong om a, ka gingta thei kei. Ka saptuam ua heutute leh ka nu-leh- pa'n hon gen tak un ka gingta pan hi. Innlam pai ut mahleng Imphal apan Lamka tunsuak kichih thilnuam ahi hetkei. Bandh leh strike ziakin k'ong paikhe pah theikei a. September kha kim lakin k'ong paikhe theipan hi. Ka puaknat mahmah ahihleh – ka nau' mel kimu theilou ding zen a, hal a a om ahi. Gam leh nam adia asih poi ka sakei, ahi ding mah ahi. Athah uleh that lel uh henla'n, a mel ettheih ding bek in hon koihsak hamham mai le uh zaw...! Ka nau ka muang mahmah mai a, ka innsung uh enkol dia mawhpuakna bangkim atung a ka ngaksa leng ahi (kei omtheilou ka hihman in). Huaiziak in ka naupa' ka ngai mahmah " chi'n a gen hi.

A zi'n a genna ah, " Ka pasal' sihni ding ni 3 khawng in a sap in Bible chang khawng hon simpih zel a; ka lup chiang un Pathian la khawng hon sakpih zel hi. Ka mang khawng in leng ka mukha zel a, himahleh chiang takin ka mu ngeikei. Zan khat, ka manglam in ka na pawtkhawm uhi. Ka pawtna lam uah hong mangzel a, a chang in hong kilawng zotzot zel hi. An nekkhawmna khawng ah ka va tel ua, ama'n leng hong ne hi'n ka thei. Ahihhang in ka nekzawhma in ana mangman zel a, ka zonzon leh inn neuchik khat sung ah ka va mukhia. Ka U Son kiang a ka mang ka gen leh 'mang(dream) maimai khawng buaipih ngailou ahi, bangmah in ngaiken aw' chi'n hon dawng hi. Ka pasal in a tanu leh kei hon potsan ngamlouh ziakin, a dawr bawl leng a vahong ngei nawnkei. A vapot khiat sunsun hun in buaina ah ava telkha a, kapliam zawh a hal in om zawmah a, na ka salua. Ama' omlai a nitak lumton zel ka ka hihman un ka thawmhau theilua a, ka ihmu thei ngeikei. Nidang a Abigail( a tanu ) mel mulou a tomchik sung leng omthei ngeilou, ka U Son...tutan inn hongpai naikei...a tanu zaw munuam lawsam ding hi a..khatvei bek a tanu hong en thei himai leh ka utlua .." chi'n, tomkimtak a gen in aban genzom thei nawnlou hi.

Apaneu in leng saulou a genna ah, " Soson huchi di'n ka gingta ngeikei himhim. Naupangchik, thilging zek natawm leng lau dia ka gintak lai a, hichibang khawng a ava telkhak lamdang bang kasa zawzen. Anu tawh September 1, 2015 zingkal in ka kimukha ua, dahmel mahmah hi'n ka thei. Ke'n bel bangmah thu ka thei naikei a, sun a ka theihtak in morgue ka va-et leh Soson ana hi maimah hi. Police-te' tuamna puan ka hawk a, ka vel hoih leh a 'Underpant' tung zawn lak kek-phei diudeu hi'n ka thei. Ke'n leng puan ngaihtuah in ka tuam ngal hi. Tu a a tenna inn uh leng kei bawlsak ahi. Huai hunlai in Soson aneu mahmah lai a, himahleh ' ka paneu' hih-hih ka hihtheih sawm ding ahi' chi'n, inn bawl hon huh gige hi. Huai apan in tupna nei mahmah mi ahihdan ka theisuah pan. Hon zahtak mahmah a, a hehna sim a omchiang in leng, ' huchihlouh ding ahi' ka chih nakleh adai ngal mai. A inn uh ka bawl ua kipan 'Carpentry' lam hong lunglut hi'n leng ka thei hi. Ka it mahmah mai a, suun leng ka suun mahmah " chi hi.

Anu'n, " Soson in a kiheisuk-kiheitouh in 'henu' hon chiden zou a, a kamtei mahmah hi. Antang ka leidek chiang khawngin leng honzui sek a, ka pawtna lam tenga ka kizuihpih gige ahi. Thakhat thu a hon omlouhsan phut ziakin ka thawmhau mahmah mai a, ka ngaihtuahna leng abuai dekdek. Zingkal khat, khawvakma in a room uah ka valut a, 'torchlight' in alupna uh ka va salh(khawh) leh a tanu leh azi ana lum bimbeem ua, ka kidek zoukei. Ka kapkap mai a, atawp in kong pua ah ka va kapkhia hi. Huchi'a ka omlai in ka lungsim ah ' ka tapa Soson, kei' a ahi kei. Pathian in hon piak ahi a, aman adeih hunhun a kilak ahi ta' chih honglut guih a, ka kap nawn kei. Himahleh a ladeih mahmah 'Sawt ta puona damsung lungkham buoina, Ei sapna aw gi chu ka het leh; Lalchutphah vela a ngaklahnau aw chun, hehpihte kahna a sawt taluoi a tiu' chih la sakawm in, a na sepna mun ah - azawh manlouh 'dressing table' ka a zutkawm a, khawvak tanpha huaimun ah lasa kawmin ka om hi. Damdawi Inn lam ka tun chiang in Pathian thu kigen khawng ka ngaikhe zel a, hon khamuan tuan mahmah a, ka thuak leng zangtuam deuh hi'n ka thei. Ka tapa uh mipi' a ahi a, JAC-te khut a ka piakkhiatsa uh ahihman in amau' zat dandan ahita. Phatuamtak a siluangte zat ahih theihna dingin 'THUUMNA' tungtawn in 'DELHZUI' gige ni " chi'n a lungsim a om diakte gen haksa satak kawmin hon genkhia hi.

Dakkal 1 leh akim sung Salpha Henlalson Gangte' nutsiatsa a innkuante tawh houlimna neih ahihzawh in Pathian in amau innkuan hinkhua leh a khawsakna uah lamkaihzel ding a deihsakna thu Manipur Express min a khakkawm in 'Mangpha' kikhak in ka paisanta uhi.

henlalsonsungkuantetohmeteam