Film Review | Zotawi Lianu

kamzalianKhitui Gospel Nasepna a makai Sia Lang Do Khup in Melbourne, Australia gama om Zomi Christian Fellowship toh a bawl uh Singdang gam lei ah Zotawi Lianu ahi. Hih film ah makai te buaina; nam leh gam a ding a seem maw, mimal a ding a cih thu bulhphuh hi. Makaite hang in nungzui te a ding in buaihuai cih a lakkhia hi. Tualo in BMW car i muhleh second generation Zomite khangto mahmah ta cih hong thei sak hi. A tangthu ah Cingno tui sungah tuaklut a si hia cih thei utna lianpi hong guan a, English ten suspense a cih uh dinmun in hong koih theih pen (Sia Khup in) film bawlsiam ahihna ahi. 'Nop lel e' leh khat pepeuh in i leitung buaisak thei cih thu hong luikhia a, hoihtak en le cin nop lel bek hilo in nuam taktak hi.

Hih film pen banah Zomite dinmun i theihtel na ding in Rev.(Dr) JM Paupu in a laibu gelh Zomi in Diaspora cih sim beh ciat ding in ka hong hanthawn ut hi. Dr Pau in a gen na ah, 'Dotna khat America leh Melbourne ah hong kidong kikkik pen,I pau, i ngeina, leh biakna cihte nam dangte mah bangin i mangsak kha ding hiam?cih ahi. Aman a dawnna ah, (ei Zomite gam 35+ ah ki thehthang)I pau, i ngeina mangsak leng zong Topa Pasian i khahsuah kei peuh leh a dangte kimu kik ding hi. Ahi zongin Topa i nutsiat leh i pau leh i ngeina bek mang lo ding a, eite khempeuh tawntung dahna sungah mang ding i hi hi,. Banghang hiam cih leh Topa Pasian itna loin kuamah in amau pau leh ngeina it taktak zolo ding hi. I zakdah loh dingin i pau i lai i cihcih hangin i tate i pattah sawmlohna panin it taktak lo i hi tam, a cih beh hi.

The plot:

Gamdang a om Zomite in i Zogam mah awlmoh in septheih bangbang a seem uhi. I minam a ding khualna leh a hanciamna uh thupi mahmah hi. Laisiamna mah thu bulphuh a nei in a siam thei mahmah Cingno pen Zogam pan gamdang ah a laisimna ding a hong sponsor uhi. Hi bang in nam a ding in nasep hong neih uh ciangin makai ten nam awlmohna ci in amau a ding hong sai uhi. Gamdang pai i cih zong thubaih hilo ahihdan a hong lak khia hi. A pianthak hang un i gam leh minam a ding in seem uh a; LST sangnaupang, Missionary leh tagah vaak cih bang in a hih theih lamlam uh a sem uhi.

Thangpu in zawl nih saai khawm in Zomite cihtakna ki enkhia tuah uhi. Zolia pen muntengah midang leh namdang te dinmun pha ta cih a dawk hi. Cingno pen tui sungah tuak lum bang in om hi. Hibang a Thangpu a buai saan lai in duangkuai liapaal nih te (Cingno pen si lo) hong kimutuah in Thangpu kiangah Minam it na hiam, nang angsung ding bek zong na hiam. Na kisit pah inla tua khit teh kiho kik ni, ci in hong kikhen uhi.

A dialogue hoih kasak te hong gen ning ei.

 • Tedim mi i ki cih le i khang tom lua ding hi.
 • Kipawl se kei leng kipawl theizaw hi ve hang aw.
 • Kipawlna tamlua ; makai sang in makai hihna pan hong tawp ning cih theih kisam hi.
 • Khat in hong nuai in teh. Thu hoih gen omleh that ding mat ding a ki vau den keei ihih ciang a Zomite i khan ding bang a khangto theilo i ve.
 • Lungdam tak ei maw, nu.
 • Nang nong san zoh ding pen a thupi pen hive aw.
 • Eh, cih se.
 • Heh sam khang e. Tua ahihleh lungdam huai ei. Hi pen ka lungsim takpi a om hi cih na thei le cin.
 • Zolia lentual ka niamlo. Zotawi tangpaal ki dawm kidawm lia ngalliam kici ta ding hi.
 • Kiphat ci in hong ngaihsut sak ken la maw.
 • San mun muangsa i cih pen maw Cingno, I Topa Zeisu zong van inn nuam ah san mun muangsa ei a dia hong... Tua dan a nang zong san mun muangsa kei kiangah hong pai le cin kei na nuam mahmah ding hi ve’ng.

A theme song tawm khat hong gelh ning:

Selung mawl tuan a pupaten maw,
Sianmang sumbang a biak lai;
Zogam bup simthu khatin luangkhawm,
Pawl kikhen chih om se lou.
Siamsil vabang i pil cian maw,
Sam gibangin khen sese.

Singlamteh tuibang i gawm nang hi:
Cimnuai piang Zo vontawite;
Zomi ah tuibang kigawm kei leng,
Sing gualin nuihciam lel ding.

Kipawlna in gibang hong khen a,
Laizom teng mel kima ta.
Kipawlna a tam luat zel leh maw,
Kikhenna hi zaw ai ve.

Sia Khup in Khitui Gospel Video Nasepna panin Video a kibawl lai teng, Thangno leh Cingno hi toto lai ding hi. Min dangte Vung, Vungno cihte pen no nong bawl uh ciang a ding a kong sit sak khinkhian uh hi, cih ka zak ciang in Sian Anglai ah film review ka bawl na ah “Thangno (Cinlianthang), Cingno, Khualpu leh Pa Hang cih loh min hoih leh kilawm dang omlo hiam” ka cih lamtak ka phawk a ki suang mahmah hi. Sia Dokhup in a gen na ah, “Pasian in hong piak, khitui tak keuhkeuh a ka phuah. Ama tungah ka ki-apna tualsuak la vive, Cinpi, Boy, Bosco Kim, Botauh te in music hoih tak a bawlin lasasiam Kapmang, Tuamung, V.C Mang, Lianpi, Stephan Mang, David Kham, Muanpi, Cingsan, Siannu, Lunsan, Cingpi, San Nuam ten a awih ngelhngelh uh Topa Jesu ngaihna leh Pasian tungah ki apna lakhui DVD hong pai lai ding hi” cih thu i zak ciang in ana ki nuam khinkhian hi.

Film: Singdang gam lei ah ZOTAWI LIANU
Bawlkhia: Tears Gospel Video Ministry  
Director: Evan Lang Do Khup & Tg. Zo Khai
Zo Lasa : Lia San Nuam leh V.C Mang
Music: Deihpi leh Zam Cin
Studio: Tears Gospel Studio