Bang ziaka Singtang a teng te hong pem uhiam?

BANGZIAK A SINGTANG ATENG SATE LAMKA ZANGA HONG PEMPEM UHIAM? by C.T. Lian
ctlian

Zanlam khat in A Roy kichi Assam University a research scholar khat toh kaki hou lim na ua hon dotna "bangziak a singtang ateng te phaizang a hong pemlutlut uh hiam" chih dawnna

1. Singtang gam ah lampi kikom tuah na hoihlou, meivak gina lou,damlou chiang a ki etsak ding gina omlu,laisim nalam ah singtang school leh Lamka school te standard kinak khiak lua banah nekding thil vanman i deih ten kimlou louh banah aman (price) Lamka toh kikhia theilua hi.Hiai te i balance zawh masiah mi pempem ding mah nahi hi.Tuileng aniam nalamlam a aluang mah bang a mihing te leng khosak anop zawk na lam kidelh ahi diuam?

2. Singtang mun a tua teng te kum za bang teng le uh leng a gam leh a leitang neitu hih khutchin vom chia lel leng nei lou uh ahih man in hamphat pih ding kuaman nei lou atop in hausa a hiton tung hi. Neituh hihna (ownership) i neih louh na mun ah i lungsim om thei lou in kikhual chi om thei lou na hi hi.

Lamka ah bel gam leh leitang neu in lian taleh i neih zawh chiachia ei a ownership hihna thei hi .Tetkhin na in tua kagam Rs =1 lakh khat a kalei kum za katen nung in Rs=1 core man thei a tenman om ding bang hi.

Atang pi in khotang hing khua Lamka toh akikhiak luat ziak, gam leh leitang thu ah kuamah in neitu hih na neilou,avalue ding uh om lou a amuh ziak ua hong penpen na hidan i kathei hi.

Huaiziak in Hausa ten akhua akhua leh tui it ahih ua leh mipite gam neu chik aneih ding uh haza tel kei uh henlan tua akua mipi te ten inn huang chiat bek uh pucca patta bawlsak mai le uh tamtak ten ki khual hon sawm ding ua Lamka a pen lou deuh ding in gingtak na kanei hi.

 

from Zogam.com Facebook Group