Zogam.com DOTNA 5 Dawnna - Dk Mang

dkmangdawnna

58 - Churachandpur A/C  pen miteng bildohpen ahih manin, mipite decision bawlna panpihtu ding leh candidate te adia platform hi ding in Zogam.com in candidate teng DOTNA 5 kibang ana ki bawl a, a nuai a bang in dawnna Dr DK Mang akipan ki mu hi. Zogam.com in Dr DK Mang lohchinna leh deihsakna lianpen pia hi.

Zogam.com Dotna 5te:
1. Bang ziak a hon vote ding ka hi ua? Candidate dangte sang a na hoih zawkna bang a?

Dawnna: Gam leh nam itna, bawlhoihna ding ahihnak leh thudik thutak gum a kalsuan mi hi a, na hon theih ziak un, na hon muan ngamna un a hon vote sak ding.

Candidate dangte sanga ka hoih zawknate tuh:
(1) Kuamah tawh kizom hiam, kuamah tawsawn lel in gam leh nam it dan in MLA seat tuh ka sawm mawk kei.
(2) Zu leh khamtheih, tep leh muam, kuva na tanpha hai/ne in ka kisuthanghuai kei.
(3) Upa Ordain khat ka hih dungzuiin Ticket delhna natan huam kha in zuau gen in ka kikou lumlet phokphok kei.
(4) Misi luang(Salpha 9) te vote zonna in ka nei kei.
(5) Zu leh sa, sum leh pai in tu dakkal tan in mi man in vote ka lei kei, ka lei kei bok di.
(6) Khentuam neihna, chile kuangah, gamtat khawhei ah tuni tan in minsiatna ka nei kei a, nam teng in leng khentuam neilou, Upa Dr. DK Mang hon chi uh.
(7) Tribal/People Movement a bul apat tuni tan in ka support tou gige.

2. Telching in om le teh na bial ah bang development nna nasem masa pen dia?

Dawnna: Development na seplouh a pum dim a, MLA/Government bei banga om i hihman un, amasapen ding leng a theihzawh huai kei. Huaiziakin ka Constituency sunga, mipi, hon vote tute'n poimoh pen dia a koih penpen uh ka sem masapen ding.

3. Na bial a muanna leh bitna bang chi'n na bawlhoih in na kembit dia?

Dawnna: Ka Bial sunga muanna, bitna a haksatna i tuahte uh kol leh vai, hitadih lou in, nam sunga sum duhluatna ziaka, thautawi group i hon dinsuah khak zenzen un ei Inkuan sungah sa leh gal hon bawl ua, Jerusalem-bitna Khawpi chih a om banga, Churachandpur District khovel a gam sung chidam pen a, chiamteh a, ana om ngei khah kithahna, kinekluptuahna mun ahong suakta hi. MLA khat hih ziakin kembit zou chin ka ki um tuan kei a, himahleh Saptuam sunga, heutu, mi piangthak taktak te leh, khawsakna ah zawng in ngau taleh, dottham ching, khuakhoih leh ngaihtuahna chin nei mi, sum a zol or heikawi vuallouh te Adviser in ka koih dia, a maute tawh pang in kepbitna na ka sem ding. A diak a gen in, tu naichik gen mawk leng, YPA/SSPP chihte khawng Pathian in suangte kikou ma in chi a, zang zaw uh leng kasa hi.

4. Election siangthou tak a om theihna dingin bang chi'n pan na la dia?

Dawnna: Election siangthoutaka omlou khin leng ahita in ka thei. candidate khat in candidate 8 omte lak ah bangchin siangthoutak a om din pan na la thei mawk tuam dia..? Tuni tan in kuamah zu leh sa leng ka khilai nai keia, Volunteer leng ka bawl nai kei a, bawl leng ka bawl kei ding. Van Angetlte Toupa'n ka volunteer din hon sawl dingin ka gingta.

5. Na gam leh na mite rights bang chi'n na kembit in na enkol dia?

Dawnna: "Rules of Procedure and Conduct of Business" kichi hiai a abu ka hon lah khah, Legislature- Dan bawl pawl(MLA) te guide book/manual ahi. Singtang gam sukha thei Assembly a bill puaklut/luikhiak ahihleh, HAC Hill Area Committee sai dinga ruler ahi hi. Himahleh, I MLA luite un huai Dan bu pen a na zang touh lou un chin, sum a na nene mai uhi. Huai tawh Article 371'C kap in i Right uh ka protect hamtang ding