Aw Naa hina maizen e...

thanuam-dahpaKum 18 ki phata a Sandes skul piching kahong kaaitouh in ki nungak sakna lungsim nei a tangval mit hah deuh ka hihlam thei keimah leng nikhat tuh mipi kikhopna khat lawmte toh ka va kikhawm uhi. Koututna gal deuh pasalte tutna lam ka mit in a vangkim a va en kha pahpah  ahihziak in tangval tampi tute lak a ka et chim theihlouh lah sawt ka et ngamhet louh khat a om hi. Enlou ding ka chi lungsim zelna a enlou theilou mahbang in ka en pheikhazel hi. Etlouh teitei kasawm a himahleh a maulam a thil taang (kisawi) om ut deuh bang in neuchik thawm a om zek, mi a khuh zek un le ka en phei khanak a huchih hun in a man le hon na et toh ka et a kituak kha gige hi. Tangval toh ki en ngeilou mahbang in huaini taak a ka tangval muh toh ka ki et tuah khak nop na mahmah om in kathei a kikhopna ah bangthu kigen a mi`n bang hih uh ahia chihleng theikim sipsip lou in kalungsim huaipa kianglam kia ah a om hi. Kei omdan in a mahleeng om ngei ding in ka gingta a tawp dek kuan a kaki et khak un a hong nui heuhau chuh ka mit kha in a mang thei nawnkei hi.

Kikhop kahong tawp ua a mah ma a pawt ding kilin sim mawk hi, amah ma in pawtleng koilam a pai hiam chih en zuitheilou ding kahihman in a paina thei utna in a nung a pawt ding lung gulhna hon pia a,himahleh lady's first a hihmah bang in amah keisang a kizekai sak zaw in ken ka pawt masak san hi.Mipi lak a thei ngeilou Tangval zong a dak vialvial ding kilawm kasak louhziak in ka zongtuan kei a ka paina ding lam kazuan a ka lungsim in tuh koi vengte a diam chih khawng theih utna ka nei hi.Huchia ka ngaihtuah lai in ka kiang a mikhat in " Ching,non ngaihleh i ton diam" a hon chi guih a kenle kua a chih theipah lou ka hihman in dawnglou in ka en a...Maizen..!!! AMAH a na himaimah a gending theihnak sang in zumna in ka pumdim a bangmah a dawnglou in ka lawmnu panglam ah ka ki hepkhiat san hi.Ka lawmnu bel mi kamsiam leh thuahnop a hihman in "kou khawng non tonpih ut tak in i kiton nahouh keidia" hong na chihsak a ka pah taak mahmah sa kalawm nu huai a chihziak in ka pahtaakna a leh 100 mahmah in a khang hi. Huchi in keitoh leeng kihou kha zezen lou in ka lawmnu toh a kihou nilouh ua a vangkim in kei hon houpih tuam in ka min mah "CHING" chin hon sam zel a huaiteng leng kei a ding in a hunlua...hon sapdan midang hon sapsang in a zaak a nuamzaw tham in kathei hi.

Huchia tomchik kiton kasak sung in ka lampika uh katung ua khamloutak in ka kikhen uhi. Inn ka tun nung sawtlou in ka phone ah laithon hong lut a ka etleh "Ching lumta maw...Den in non hoih houpih ut kei a kisa theina chia...Khual kahi" chih a na hi a koi a ka No a nalaak a chih theilou kahihman in kua hiding hiam chih ka chian ngam kei hi.Kenle thuklou in ka lawmnu ka houpih a den a i tonpihpa min Khual hia chia ka dot leh "Hi, na no hon ngen a ka piak ahi" hon chih behlap a kipak gu na pi in "bang dia na na piak a" ka chi kha zezen hi.

Huchin phone laithon a pan kihou in zan sawtpi nung tan in Mangpha ki khak zel kikhak tawp theilou in ka om uhi. A nitamlou nung in kingai hinkhua ka hon zang ua ka muhtuung a pan in it chihtak in Khualpu ka it hi. A manleeng hon it taktak hi in kathei ka kipak mahmah hi.

Huaini a pan in kalung sim a Khualpu lou a om ngeikei a ka ihmut sung in leeng ka manglam in Khualpu toh kithuah in ka hinkhua ah Khualpu kia a om hi. Sun hun a Koles ka kai in leeng Khualpu mah ka ngaihtuah a a khenchiang in ka Koles uh kibang hileh chih khawng ka ngaihtuah zel a class off hun khawng a canteen khawng a kithuah te ka muh chiang in kouleng koles kibang hile ung nuamtak a hun zang ding hi ung a chi in k ngaihtuah zel a himahleh kibanglou chuh Phone laithon kikhak tuah in ka off hunte kazang zel hi.

Khualpu ka ngaihziak in ka laisim na bang ka bahloh phial a a khenchiang in kei lekei ki ngaihtuah in Laisiam na delh a nu le pa gentheitak in a muh sunsun uh zang ngamlou a kei siam di a deihman ua koles hoih, inn mun a pan gamla tak a hon koih ua kei huchia ka om hoihlou a hih dan thei in kibawl phat ka sawm a himah leh a hihtheihlouh hun a tam zaw hi.

Khua a pan a gamlapi a om a kou ki itna thu saupi a na leeng in ka khua ua om ka inn kuante leh ka tanaute un a na za ua, niteng phial in Khualpu tawpsan ding in thuhong tungden hi.Tawpsan ding ka ngaihtuah chiang in hi kasa theikei a Khualpu in poisakei mahleh kei Khualpu lou a hing zoulou ding a ka kitheih ziak in tawp san ding hi kasathei mahmah kei hi. Ka ngaihdan genleng honphal dingbang in ka koih a khatvei inn lam pai a ka inn kuan leh ka tanaute kiang a Khualpu ka itdan gen a khenzoulou ding kahih dan theisak leng honphal ding ua gingta in Inn lam pai kal ka ngaklah mahmah hi

Huchi in ekzam zou inn lam kahong pai a Khualpu toh kikhen dingthu kia genpih in ka om hi. Lungleeng le lungleeng manlou chih ding in Khualpu khending in inn kuante kia hilou in tanau te nasan a pan hilhna katuak a atawp in bangziak a hon hichi deihsak louh uhiam chin ka dong khong hi...A hondeih saklouh naziak uh bangdang hilou in KHAMTHEIH HIH a hihziak ahi hi. Lamdang kasa petmah mai a ka Ukhual in khamtheih ahih poi kasa petmah hi. Bang ding a huaibang khelhna a na bual se na hiam Ukhual chi in a guk in ka kapkap mai a...hon hehnem tuding lah omlou in keikia in khitui toh ka kithuah den uhi. Ka ki ngaihtuah a Khualpu toh kikhen ding ka ngaingam kei a khamtheih hihleh leeng bawl hoihzou ding bang a kingaihtuah in ka lung a kekei hi. Ka bawlhoih zohkei lehleng a khamtheih hihteng toh leeng ka it khawm hi.. Himah leh Innsung nulepa ten kei a dia hoihzaw thei uh ahihziak uleh keileng a hunlou a sihsan a om thei kahih dante ka ngaihtuah in nu le pa thu zuihmah hoihzaw a thei in Khualpu khen mai ding thu ka honpuk hi.

Ka kimuh nawnna masa pen uah kikhen mai ni chih kagen a Khualpu in lamdang sa in pauthei zezen lou leh ka chiamnuih dingsa in a hon hoih et zezen hi. Chitaktak a ka chih ahihdan atheih in maimual tak in kikhen ding ka ut phutziak hon dong a kenle haksa satak in KHAMTHEIH na hihziak a ka nu le pa leh ka tanauteng un hon deih saklou ahi chin ka gen a Khual pu`n tampi a hondawng lou in " Ching, Khamtheih kahihlouh dan na theivele" hon chi a kenle "Mei malou a thou tulou ahi, huaiziak in i kikhen mah hoihzaw ahi" ka chi teitei hi. Khamtheih ahihlouh dan gen in khenlou ding in a hon ngen ngutngut a "Konkhen keiding" chih sukmai ka ut petmah a himahleh "Kikhen lou theilou ihi" chin paisan ding in ka hong kisa a kakhut a hon man in "Ching, kei sang a midang gingta zaw nahih taktak leh na nu napa,na tanauteng in hondeih saktoh hong kiteng mai un aw" chi in Khualpu`n hon chi a kei sawm himahleh ka it pen kam a pan a huaibangthu kazak in kah khiat ek ek utna hon pia a kidek theih tawp a kidek in nunglam en nawnlou in ka paisan hi.

Na kasa petmah mai ka itna neuchik leeng kiamlou a khamtheihziak leh nu le pa thuziak a Khualpu kakhen tuk a haksa katuah a om naikei hi. Ka kap a a phatuam kei a ka phone a pan in la ka ngai khia a ka heh hon nepsang in ka lung a zuang deuhdeuh a...Ka tut in ka lung sim sung ah Khualpu in kakhut a hon len a khenlou ding a hon ngetlai a langzel a kalup in leeng huchimah bang in Khualpu toh ka hinkhua zat khawmlai nite uh ka ngaihtuah den hi...A hun hong sawt deuh zil in ka lunglen hong nuamtuam mahleh Khualpu ka itna neuchik leng a kiam kei a It deuhdeuh bang in ka kithei hi....

Hun hong paizel aa nikhat tuh Khulpu lawmpa toh ka hong kimukha ua Khualpu ziak in ka ngaina mahmah hi.Aman le a lawmpa nungaknu kahih ziak in hon ngaina a munkhat a tu in konghoulim uhi. Khualpu tanchin katheihlouh tampi hon hilh a a mihoih dan leh a mi huaisiam dan a lungsim pichin dan leh a mi angvan dan khawng a kithuahna uapan a theihte hon gen pihpih hi.Kei thuzak toh a ki khai petmah mai a gen ding theilou in "A man khamtheih hih hilou maw" chin ka dong a a hon dawnna tuh "Khualpu hinkhua kei tuk a thei kuamah a om kei ding Khamtheih hih naaksang a a mihoih dan lamdang zezen ahi" a hon chi a huchi in ka biang ah khitui hong luang zungzung a kidek zoulou in kisik in ka kap ek ek hi. Khamtheih hih chihziak a kakhen dan khawng kahilh in a lawmpa mihoih dan hong gen pih a kei a ding in kisiik a sih theih hileh kasi ngeingei dinghi.

Ka nu le pa thuziak a ka it pen khen ing a huaile a thu diklou na hilai chih chiang in ka khen a kathuakna zah leh tampi in kathuak hi. Kou om khawm ung a ken katheih louh gamlapi a om ka nu le pan chikmah a atheih ngeilouh uh khamtheih hih a nachih mawk ziak ka kan chetlouh khwng kisik na ngen in ka dim hi. Thu laileeng a nazaak uh pansan a theilou pi a na gen uh ken kagin taak bang hai kakisa a kuamah dang ngohlou in kei le kei ki ngoh in sun le zan kisikna mit tui toh ka om den hi. Khualpu kiang a ngaihdam ngen a kiknawn ka ut mahmah mai a himahleh a mah midang toh kingai ta ahihdan katheithak zaw mah zaw khovel gilou paisan ka ut tuntun hi.Ka ngaihtuahna ah ngaihdam ngenleng Khualpu in le hon ngaidam ding in ka gingta a himahleh khenlou ding a hong nget ngutngut hun a kisathei tak a ka paisan ziak a tung Pathian gawtna katung a hongtung bang a ngai in kei it bang a na it tua a ngaihpen toh suk buai ding ka ut kei a ka it mahmah Khualpu in a It mahmah khen a haksatna a tuahding kaphal louh man in kei le kei ka kipiak itna vangtah toh ka hinkhua kazang denta hi.

.