Sen ngai to gibang khen na ngasuan lei

SEN NGAI TO GIBANG KHEN NA NGASUAN LEI.....Part- 2
Gelhtu:Owen Munluoowenmunluo

 

Lalmeng jong Damdoi in apat Lampi a apei a,Aloipa Bempu to ki tuah in.Bempu in ana hang khum na lai hi.Nang a ngol na mo,Bang jia tuo meikuang lah a,Si ngam jen a na leng lut la,Nang si le chin ken inn a khattang a um,Na nu bang ka chi mu ngam di la,bang thu ka gen ta diai le,A inn ua um pa,Tungpu Amahpa u,mihausapa tapa bon a sungnu di hun doh ngam lou a,nang bang lung gel la,MIMO pil ve, chin Bempu in ,A loipa a itt man in a biang a beng hi.Tuachin Lalmeng in jong,lom ken Niangnu ka itt a ka ngai a,Niangnu kaa le mau a um ka en thei si a,Niangnu adin si leng kho kasa si chin a dong hi.Nikhat ni chia ka itt dan te hing thei thou thou d ahi achi hi.Bempu in jong a loipan Niangnu a itt dan le Lalmeng hinkhuo a gen thei dan a thei beh deu deu a,Lalmeng a hepi na to akoi a aki kaa ta uhi.Tuachin inn lang juon in ahing pei ua,Anu jong ata itt tah aki nep na um sun,Lalmeng ngah in imu lou in tap a mei oi a jaan kho vah a natou hi.Lalmeng in kot a kiu(knock) a,Anun boi kanau nang nama achi a,lal in kei hing ei nunu,achi hi.Anun boi i khuo a inn kang na a,nang meikuang a tom lut ahing chi ua,Hospitals a um achi un.Ka Lung nop lou ahi,Dam a hing ki nua leh lou d kang sah,nahing pei mo boi chin akap in a koi hi.Lalmeng in kanu um na juan in ka hing ki nua le hi nu chi hi.Lalmeng in ama mei a liam lou dan le Niangnu nu hun khia ahi dan khu gen di achi le,alungsim a Niangnu nu'n ahou dan aki lang a,agen ngam agen ngam ta si hi,anu a koi in hichin akap hi,Nu kapa um le jo mite simmo a ki um lou di hia mo,Tagah luboh tang lou di hing a mo,Pa o juang hing thou in len kei le ka nu hing kho tuo ve,kho tuoh d ka nei si pa ooo chin akaap hi,.Huchi'n anu ata kaa a mu le kaap ut ma nan le ki deh pum pum in ahenem in,ki susiang din a sol a,aki suh siang jou in Lalmeng in ann huon som in,ann tang tin a hong le ann tang u abei lang athei ta hi.
.............
.............
Boi jani nasem a na kuon lou le i ann tang lei na di ki nei lou,koi man la ei halo neilou te bat a hing pe ut lou ahi chi hi.Lalmeng in jong a hinkhuo hasa asa mama a,Nikhat nini nasem lou a loite bang a toldam a ki mol vel a kuon,toldam vel a a um kha chiang,a inn sung buai dan athei a,Anasep nate kuo sum bat la din a kuon a,Ana sep na ten jong jani nahing kuon lou jia in mi dang nang khel a hing kuon in nang sep na di um ta lou,sum hing pe leng jong nanu ta un hing sang kia mama si va u te chin na pe ut lou hi.
..........
..........
Lalmeng jong sah na di thei lou in,inn a hing ki nuale a,inn a tung in,anu ann ana huan a,Anu kuo nu Tamna ann te hei a na na lah e achi a,Anun jong boi Niangnu a ngen a hing ho in,ka ulal la ahing chi a,ann tang lei na di hol a kuon ka chi le ama ua anu thei lou kal a hing la in ahing piah ahi achi hi.Lalmeng in ash nu bang jia na lah la,Anun thei le Niangnu ki hou kheng di ahi achi le anun jong boi khosi kana la kha ta,hing ngaidam in ne in len nasem in va kuon in chi hi.Lalmeng jong agen di thei lou ne lou le la tujingkal a a ann neh di u um lou a hi a,a nemai a ajaan imut lou na to gim in tol le jong a nu to a ann neh d u um lou ahi chia nasep na sui din nasem din a pot kia ta hi.
.............
.............
Niangnu jong a utung to, nau agu a napai ta ahi lang hing ki thei a a um na a ki ngai tuo in,ka ulal itt na lian e mo,bang jia kanu thu ka namang ade o,tun ka ulal ngai kia leng la nau ka pai ta a hing dei non si va,chin lung a gel ta hi.aki sia thou hi,Huchi'n a uthang in a damlou nu inn a hing pui ta a,inn a lupna a a lumta hi.
.............
.............
Niangnu a utung a han guh a,utung nau ka pai ta,i nu ahing dam chia na um na lang a hing pui mei ve,ka u te kapa te hing tung na va u achi le,Tungpu in naupai e,hichu um thei si va i suhsiat di ahi chinalai hi ,Niangnu a ut si a,Anu jah d la a jau a mi thei d la ajau a agen tam ut non si.
...........
...........
Tuajou in Tungpu in Niangnu naupai chi a thei bep in a lungsim nop lou in a um dan d thei lou in.Bang teng hi le kei jong ka nu dam lou,kapei phot ngai chin avan te bol in.Niangnu nuasia in Imphal lang juan in a pei san ta hi.Nidang a apei lai a Niangnu a vai ha dan a bang non si hi,Niangnu a din lungkham na ahing ki pan ta hi.Hun hing pei in anu jong hing dam tahi,A utungpu in la laithon jong hah nolo,jong a ho non si hi.
.............
.............
Niangnu jong lungkham in a puoh gih pojou lou in,dachia ka gil hing lian in mi'n hing thei masang in ahi di pen pen himei heh chin,anu kuo anaupai dan agen a,Anu jong boi kei jia hi mo,lungkham ko ken na utung kuo va pei vang in va gen vang na utung in hing ki tengpi di ahi chi nalai hi.Niangnu in la gingta lou in a kap kap ta hi.Huchi'n anu jong Tungpu la hing ho nolo ahi man in,Tungpu to ki mu din imphal lang a ahing jin ta hi.
............
............
Imphal a eimi te khat to aki mu a,Tungpu te in a dong a, tuami pan ana thei kha vang lah a,Tungpu te in ahil ta hi,Tungpu te innsung ah a lut le,Zi nei sa,Azi ata te to na um a mu hi.Tungpu khu zi nei sa tangval ki neimi ahi lang athei ta hi,Tungpu in amu mu in,Azi thei lou in,mun khat a pui a Anu'n thil um dan a gen le Tungpu in kei zi nei sa chi ka ki gen som lai in, ka nei le gou na dei man a gen na di hun nang pe si,Lalmeng te hol pot jen a natanu nang tah nang pia bol hi lou mo chin a hou kheng hi,tamsum te la in len natanu doctor a nau sutsiat pia in.Ka inn sung nang lut kia le kang tha di ahi achi tahi.
..............
..............
Tuana Niangnu nu in jong,numei a hi to mi khual ahi na to a lungneu a,ajau na to,lungkham pum in ahing ki nuo le a,Inn a tung in Niangnu kuo a moh kaa mei tahi,A utung zi neisa ahi dan te agen le Niangnu jong kap in damlou le lungkham mangbang in a um ta hi,Inn jong apot ngai si hi.
...........
...........
Tuachin anu jong dachia Niangnu pa hing tung le thil um dan teng hing thei le kei hing ki mo sa ding ahi chi lunggel nei in nau sut siat ding vai ahing sai som tahi.
..............
..............
Lalmeng jong khosung a Niangnu avah ei chin ana guh et et mei a,Niangnu mel la tulai amu non si a,a inn u a va ho di achi chia a anu ajau jel a,lah a ho ngam si hi.aki nuale jel hi.
..................
..................
Nikhat ki deh jou lou in ava ho leh Niangnu nu pen jong dachia ka thu guh u thei kha va chin Lalmeng a hou ngal a in apat a holpot som le,Niangnu jong ki deh jou no lou in,Nu bang jia ka ulal na hi chi bol e,i inn kat lai a meikuang a na hinna hing huh doh pa ahi.nami deisa pa nang hun khe dia hing kuon ngam lou ahi,chi thei ve nu achi khum hi,Tua jou in,Niangnu nu in jong gen d thei lou in,ngaidam a ngen mei hi.
.............
.............
Huchi'n Niangnu in jong a ulal it na pen itt na tah tah chi a thei a,A ulal mai a ki suangla mama hi,ana hou kha na te u ki sia in ngaidam a ngen hi.Lalmeng in jong niang ki suangla sin,na utungpu to nakal u bang achi tai,tulai kamu si a,aki khen na hi ule kei itt na hing sang mei ve achi nalai hi.
...........
...........
Niangnu jong anaupai to ki suangla in.Lalmeng,in hing thei le la hing dei lou d achi na to akap ta hi,Lalmeng in Niangnu kaa en thei lou in a he nem tahi,
...............
...............
Huchin Niangnu in Tungpu zi neisa hi in,naupai nua ahing nuasia dan agen a,ulal nang a din ching jou non sing,keisa numei siangthou jo hol mei in achi tahi.Tuana.Lalmeng jong alungsim ana mama a,Tungpu tung a jong athangpai mama hi,lah Niangnu a itt na bei tuon si a,Niang bang chi chi in um le chin jong ka itt na abei thei si,kei a din na dang tuom si pasal ding a,Nang et le,kang ki tengpi ngam ding hi chi nalai hi.Tuachin Niangnu jong phu lou ki sa le jong a gen di thei lou in.A ulal a koi a kap kom in atop chen chen hi.Ahing ki ngai ta uhi.
.............
.............
Anun jong adeisa ta a,Lalmeng kung a akin a kin a ki teng din ahil a,Lalmeng jong atha nuam mama a,Tuana zi nei di ka hi sam le inn sung hoi deu a bol a,ki chup tah a bol ding tuaban a a itt ma ma niengnu to aki koi na di u,lup na lian deu bol ding,um le bel neu khat lei ngai ding,puon sil le teng jaan puon vel lei ding chi a tum a,Ki lop deu in sum ha lo in a lo a,Asum dei jah chet alo jou tahi.
...............
...............
Anu kung a nunu Niangnu to ki teng di kahi in.Inn sung van di lei ding a Lamka lang a jin di kahi,ann tang bag khat kang nuasia hi o nu chin.Lamka lang jin din vai ahing sai hi.
............
............
A jin di ni jaan in Niangnu te inn a anu to Bempu to ava ho ua,Niangnu nu in jong kipah pi in deisa tah in abol ta a,Niangnu jong a lungkham na teng a ulal itt na jia in adam a Lalmeng nu hing ho chi athei le ki fel sah in ahing ding khia a inn kim inn pam teng to singpi don khom din nunnuam in houlung kum din, nui khom jai jai di chin a ban chial ta hi.
................
................
Lalmeng jong dukan lah vel a,don di le singpi le sang lei d kom in,Niangnu to chance mu nadan in apot ta ua,kholai a pot ua,neh d sangte lei jou inn lang juon in apei lai un.mun khat a,Niangnu atou pi a,hoideu in itt na thu agen ua aki koi ua aki top tun tun uhi,Tuami jou in Niangnu ulal inn a hing ki ngahla va eigel,peita vai achi a,Lalmeng jong pei nai lou di,kazi na ve,na pasal thumang o,chin nuikhom un a koi hi,Lalmeng in Niang jing a nang leh maban di khuol na a Lamka jin d kahi a chi a,Niangnu in jong o ulal ei dam in hing tung kia som in o,nang ngah a um gige kahita chi thei in o achi tahi.Lalmeng in kang tung lou le kazi koi kaal hibang ki ngah la a chin nuikhom in a gen hi.
....... ..
..........
Tuachin Niangnu in ulal ei hi lou ahi bang teng hile pei mei vai chin a pei ua,,inn a tung in a lompa Bempu in mimai a,Nupa gel hing tung ei chin a chiamnui hi,huchin singpi te sangte donkhom in,Jaan la sot ta ahi man in,Lalmeng te nuta jong susiang juan in a pei ta uhi.
..............
..............
Tuami nitah pen Lalmeng a dia aki pah masa nitah ahi a,Jaan bang a imu thei si a,Lamka va jin a,Niangnu to avan jah d u poi mo te lei ding kal a ngah la mama hi.Taikhuo ahing vah a,Tuami ni khu alamdang na Khat a khuo ua a um si,Atal te jong khuang lou in a sip a,Nisa jong a suah khe ngam lou in mei kom a a um den hi,Aju ava te jong a sip di de uhi.
..........
..........
Lalmeng jong jin din a ki sa a,Ajin masang in anu'n boi hing tung kia in o,nanu hing nua sia sin o,chin a vaiha hi,Lalmeng in nu hing tung pei ding ka hi mou nei d nahi ta,na gim na te toldam ding nahi ta,nop deu a inn hi le gam hi le na kang sep sa lou di ahi chin a nu avaiha a,Gari a atuang ta hi,Niangnu te inn mai a tung in,Niangnu ahing en ei chi lam et na to Niangnu te inn lang a en a,Niangnu jong a ulal itt tah ka van di lei in ajin tah tah ei chi en in,Ahing dah a,khut jah in byebye