Houthou Huang: Numei Mizia

Muana-Guite1. Kongkhak ah KAI IN (Pull) a kigelh mu zen pi le SAWN (Push) sawm teitei. 

2. A kibual dek a, a sam teng shampoo a nuh khit nung in shampoo bawm ah a nuh di dan a en thak.

3. Sum ka nei mahmah kei a chihchih lai inle VAN man tam pipi a lei na di a nei zel si.

4. A phone koih na a manghilh ut, midang phone apat CALL BACK a ngai zel.

5. HUN theihna din SANA a khut ah bun mah leh, HUN theih na din a bag neu sung apat a phone a la khia zel...... chi uh.

 

Houthou:

1. Addict khat le pil thou, a buh uh sai ip ah luak chenchen inchin, a luah zoh a anu kia'h 'Nu, hiai mi hon zuak guk ka na lei' a chih leh... a Nu'n ..."Eh, bawi mi zuak guk khong lei louh di eikha,va pekik oh chi inchin, addict pa'n le nui kawm a paw khia."

2. Male Nurse khat le kaisang inchin SISTER chia sam uh.

3. Mi khat le a let nung a piangthak inchin a NU gimthou ei.

4. Mi khat inle a zi neih nitak a, a bedroom kongkhak ah UNDER CONSTRUCTION chih taak zeih.

5. Vaite khat inle Zomi nungak te style la inchin... zingkal thou hak zeih.

 

Note: Mihing in thuthak leh thudik i ngaih poimoh bang in chiamnuih bang le a kipoimoh zel a, nuih damtheihna ana hi mahtak hi. Hiai Houthou Huang a hong kisuahte kipolhlimna dan ahi a, kuamah mimal kawktuam biik nei a kigelh hilou.