Lunga Natup Tangpa toh Hongleng Mai Un aw - II

thanuam-dahpa

Kei Ngaih a Lungtup Tangpa toh Nunnuam Hei uh ~ By Thanuam Dahpa (Tz Khual)

Ka ngaih Chingnou Khopi a ahohziak a khahsuah bang a ka kingaihtuah ziak in khopi a hohnawn ding ka phal theikei!! Hoh nawn hetlou ding in ka ngen a aman leeng hohnawn lou a na deihdan a om gige ta di kahi chia hon chiamziak in ka lung a muang a hohnawn ding in le ka um kei hi.... Ka thuvaikhah "KHOPI A NA HOHNAWN NINI I KAL BEI CHIHNA A HI" Chingnou in mangngilh ding in kagingta thei kei!! A man le AWLE, KAHOHNAWN KEI HIMHIM DI a hon chih ziak in mangngilh ding in ka gingta kei hi!! Himahleh hunte hong pai a Chingnou in a thuchiam mangngilh hia Khopi a hoh ut dan a hon hilhzel a ken bel ka gensa na thei maw, chi in ka dawng zel hi.

Huchi in Chingnou in tamvei a sawm luat chiang in kei thahatna a kham ka tup pen a lungtang in hon pompih lou a hi chih ngaihtuahna ka neihziak in ka phal louh dan gengen kei ding a haihuai a bat ziak in ka daihsan a Chingnou in ka phallouhna ka gen leh hoh lou ding a a thuchiam a cancelled ta....

Huai ni tuh khuavaak ngeikei leh ka chi petmah..... Khua a hongvaak a Chingnou Khopi lamzuan a a zinding ka phal thei mahmah kei a ka hihtheih lah omlou a hihman in kum zawn in khua mial den maileh chih ka ut petmah hi... A zin diu nitaak in Sana ka en zel a nidang tengsang in hun a paisau petmah hi. Khuamial pan chih ding in nitaak dak 10 a naging man a nitak dak 10 gingpan kasak leh dak 12 a na ging manzel hi.... Ka lupna tung ah Chingnou va om dingdan ka suangtuah a ka suangtuahna te genkhiat ngam ding hilou tan ka ngaihtuah a Naa sa in a khen chiang in kei le kei ka kitum ek ek hi. Hun sawtlou kingaihtuah ka kisak kal in Aak masa ahongkhuang a ka dip ngek a na a ka lungphu a hat hi... Tuapan a dakal tamlou chik sung a ka it pen kuamah a ding a ka phal louh in tomchik sung a dia a zot pa kiang hon zotsan ding ka chih chiang in a khen chiah ka hehtha a suak a a khen chiah ka kah tha a suak hi... Chingnou zaw ka it petmah.. kei a ding in gin om henla kei kia a hileh aman nop a sak kei leh leeng kei khovel a mi nuamsa pen ding in ka ki koih hial hi..... Kei phal leh phal louh hilou in aak a hong khuang nawn a a nat dan kam a agen seng vual ding a hikei hi.

Kei ut leh ut louh, kei phal leh phal louh hun pailiam in hontheihpih lou in ka itluat Chingnou in a thuchiam pel a kathu vaikhak palsia dia Khopi a zot niding kawl ah ni hongsuak a keiding in huaini tuk a nisuah kamuh nuam louh hun a om keiding hi. Ka itluat Chingnou khahsuah taktak ding kahita chih kathei a aguuk in itna luankhi kanulnul hi. Chingnou kuankhiat ding ka en ut a himahleh ka mungam kei.. Kalung sim in "Ching ei, kon itna theisiam himai lechin maw... Neih leh lam in kahon kipaksak zoukei maithei, himah leh itna ziak a kipahna khovel a om a hihlam theisiam hile chin zaw maw... Kho-ul kai zungzung a ka loh khiat na nezong a ka itna tampi kihel ahih ziak a lim sadiak ding neive... Ching aw, kei hon pel in singdang siang zuan dah maive... Singdang kawidin kahon phal thei kei..." chi in ka thum hithit hi. Kuamah theihpih louh in Chingnou pul kadou mahmah mai a huchi in ka phone la in Chingnou muh din laithon saulou gelh in kakhak hi.

"Ching, kahon itluat ziak in midang a din kahon phal theikei.. huaiziak in Khopi a nahun lui nava sutzop ding kahon phal theikei a himahleh nang keisang a nalung gulh zawk siangzuan ding nahih chiang in gending bangmah kathei kei.. Kadeih pen tuh kei hon itna kimkhat bek a hon it toh nun nuam nahong len ding ahi.. Lamzang inla lungnatup toh nun nuam sawlbang hei in vabang hon leeng mai un aw.. Itna tawplou in kahon it a itna vuaksuak nahisak ta.." chi in kakhasiatna thu kagelh ka khak hi. Chingnou in bangmah in ahon dawngkei a lungmuangtak in ka phallouh na Khopi a zuanta...

Chingnou sulnung ah kalung leeng hia, ka lungzuang hia chih kakithei zoukei... Kalai dip ngek ana a kasung a hawm a ka omlouhna ding mun a om mah kabang den hi. Itna in mi a sukipak a khovel hinkhua a sunuam a aleh lam in lah khovel a hinman omlou, anuam khempeuh ahaksa in ka itna in honkheksak hi. Vangsia kisakna in ahon pumtuam a ka et lampeuh kipah melpu bangmah a omkei.. Sing leh gua te ka en a ken Chingnou kangaih bang a hon ngaihpih a lungleng toh kibang in a kivuang ngelngel ua... Nidang a huihsiang in a mutziak a kipak a lam mahbangte tuni in itna vuaksuak ziak a lungleng a kuiku a bang uhi. Ka itna vuaksuak ziak in thilteng a nguai in kamu hi.

Itna ziak in ka kipahna atam... Itna ziak in Chingnou tung ah ka nakipak mahmah a khovel a kei kaan a hampha leh nuamsa om ding in ka ngaihtuah ngeikei hi. Chingnou toh hun kazat khawm un nuam kasakna genzoh vualding a hikei.. Ka etna peuh kipak in a nui hiuhiau un kamu a lungnop louhna zong lengle mudin kaki gingta kei hi. Huaihun lai in milungkham te lamdang kasa a bang chidan a lungkham thei uh adiam chin ka ngaihtuah a kei adin lungkham na piang lou bang in ka ngaihtuah hi. Ka it luat Chingnou toh ki-it tuah a ka khosak lai uh anuam petmah hi.

September/October kha hin kathei a khavak a siang mahmah mai a lungleng theite a ding in lungleen louhna vual a omkei hi. Kou leng Chingnou toh chiilhet lou a itna ka kipiak tuahlaitak uh ahi a kalungleng lawsam in ka itluat Chingnou kia ngaihtuah in a inn ua hoh din kava kuan hi. Chingnou le keilung zuan bang a nalung zuang sam a hiding a a inntual ua khawlna munding mun nuamtak kibawl ah anatu hi. A hon muh in anakipak ahihdan kathei mai a "Ukhual, hong hoh lou di hon nasa ing a nakhase lua kahi. Kon lamet bang in nahong hoh a kakipak lua" chih leh a kiang a vatu ding in a hon na kawkmuh hi.

"Nitak teng a hong hoh zezen le kineisak lua ka bat khak ding leh midang a dia hun om hetlou a ken kon uk luat nalung loulam a hihkhak ding lau hing a khapi vak nangtoh zatkhawm louh ding hisalou a hong teitei mai kahi" chi a chiam nuih in akiang ah kava tu hi.

"Ukhual, nahon kineih sak kaan a nuam kasak a om kei.. nang a kahihman in non kineìhsak ding mah ahi. Nahon kineihsak louh hun a hong tun khak ding ahi kalauh" chi in chitak tak in Chingnou ahon chi a khavak in amai asalh vak sihsiah a et lawm petmah hi.

"Ching, kon kineisak gige ding... kon kineih saktheih louh hun hongtun khak ding ahi kalauh, nungak melhoihtak leh kizentak na hi a nang hon deih tampite'n kei apan ahon lakmang hun uh ahongtun khak ding ahi kalauh pen.. Itna lou masuan ding kaneih louhziak in khat veivei kalung a muangthei kei.. Itna kia ahon tangzou ding kahìhman in keiding in khahsuah na baihlam lua.." chin ka lungmuan louhna ka gen hi.

"Mawkmawk, Ukhual neih leh lam ziak a ki-it din le kei itlouh dizen a neilou nahi kei, neih le lam inle kahon hawmthoh kei a huaikawm kal ah itna siangthou tak a non itna kaan a ka kipahpih a omkei.. Nang hon kineisak keile chinle nahon paikhe zounawn keiding, ka itna kia leng hilou in kalungsim tengteng toh kataksa tengtoh nang a kahita a kahi dending hi. Ikal ah thusia leng in dalna tuipi kihawtmah leh ka itna in beini a neingei keiding a nang a kahi gige ding hi. Ikal honkhen ding in muallian pi ikal ah hon pou leleng huaimual liampi kaantan in nasiang kahon zuan teitei ding hi" chi in Chingnou in gin om na thu ahon gen a kakipahna tuh genvual ahikei hi.

Hiaikhawng ka lungsim ah puanbang ahongthak a katheih louhkal in ka mit a itna mit tuipawt kabiang ah khamvual louh in ahongluang keuhkeuh hi.

Ka hunlui uh ngaihtuah in keikia in luankhi kanul lai in Chingnou tuh a na itsa Khopi a ompa zuan in kithalawp tak in a kuan hi.

Naa kasakna kagen siamkei, mibang a sutsiam hileng ka sutsut ut hi. Leitung a hin kei ading a phatuam nawnlou chi in sihmai ka ut a, mibang a hangsan kahihlouh ziak in keile kei ka hinna kilaak ding ka ngamkei zel a ka inn uh hongchim maihen la hondelh lum maileh chihkhawng ka ngaih tuah hi. Thakhat in lampi a gari hat tak atai vaki gawilum sak mai ka ut a Chingnou mel khat veibek muh ka ut lai ziak in huaileng ka ngam keizel hi.

Leitung a gawtmun sang a haksa zaw kazat hun a sawt in a zekai petmah mai hi. Chingnou houpih ka ut a a om dingdan khawng hilh ka ut petmah hi. Himahleh kidek theihtawp in ka kidek a kidek zoulou in nikhat tuh ka call hi. Chingnou in ahon dawng a kamin ale honsam lou in mituam takbang in a hon houpih hi. Ka gen ut leng gen manlou in "nitak chiang in kon call sak ding.." chihteng gen in akoih mawk hi. A hon na itluat hisam ing a tua hon theingeilou dan a hon houpih naa kasa petmah mai a keile kei lungsim natna kiguan lel ding in ka call nawn keiding chi in ka phone apat Chingnou number ka lakhia hi.

Ann lah nezoulou in ka om a ka thuak gim na Chingnou in hontheihpih hileh hon hehpih thak a hon it thak dingbang kalam en hi. Ahihziak in a hon itna masa beisakta ahihman in nuam asak laiteng Chingnou in ahon it nawn kalam enkei hi. Ahi alah kei itna alet luatziak in ka kinepna a beithei ngeikei hi. Himahleh Chingnou siangthou tak a hong kiknawn ding kalam en kei a.. hong kiknawn ding chìhbel ka ginta hi. Itna tak a it kiang zuan hilou a taksa pal lun enlah maimai zuan ahi chih ka gintaak luatziak in Chingnou ka hehpih mahmah mai hi.

Hun ahong pailiam zel a Chingnou omdan mi apan kaza zeuhzeuh hi. Ka gintaak mah bang in itna ana piakpa mahtoh kithuah in nitak hun azangkhawm gige uh chih ka zazel a kahehtha a suak petmah hi. Himahleh gentheih kanei nawnkei, kei ading a Chingnou mituam ahita.. hon theile hon theinawnlou ahita himahleh kidek zoulou a number zong in nikhat ka phone nawn hi. Tutung in Chingnou in ahon natheilai a kamsiam tak in "honthei nawnlou konsak leh non phone zenzen a" ahon chi a kenle "Ching, chikmah chiang in kahon mang ngilh ngeikei ding.. himahleh ka hon phawkna ziak a hon phone ka hikei a na omdan na hong pilvang zohlouh khak ding kalauh ziak a hon phone kahi.." chin kagen sukpah hi. Chingnou in "huailamthu zaw keile piching kahita. Nahon awlmoh ziak in kakipak.. ka ut dan in kahong omdia ka siat leh keisia kahi dia nang kahon susekha keiding.. Siat leng kase kei ding.. Itna kipiak tuahna nang nazat theihlouh man in nahua ahi.." chi in kamsiamtak in ahehna hon genpih a theisiam lou ahihdan genpih ut mahleng kagen ma in phone akoih hi. Kei gen ding om lou pi a kava ki chinlah ziak in kapuak natna ding kava muzel a khasia in kei le kei kakiluan sak luankhi kanul hi.

Chingnou' nunnuam a sawlbang aheina kumkhat ahongpha dekta a ka itna neu chik leng kiam naikei mahleh nidangdan a ka phawk vungvung hun a kivangh deuhta hi. Ka itna bel kiam hetlou in midang it theihna ding ka itna teng Chingnou mah in alagai vek lai hi. Ka kinep nawnlouh leh hong kik nawnleh leng pomtaak lou ding chih kathei gegu Chingnou ka itna a kiamtheihlouh lamdang kasa hi. Ka Itna keibawl tawm leh kei utthu a itna kapiak ahihlouh ziak a itna tak leh kasung a suak itna a hihziak a kiamlou bel ahi ngeiding.. ahi a lah Laktaak nawn dia ka gintaak louh hinapi a ka itna katawp saktheih louh zaw itna in honsuk hai kahi petmah hi.

Huci kawmkal ah nikhat tuh ka phone a hong ging aka lakleh Chingnou aw in "Ukhual, nahon thuhilhna te anazui himaileng zaw maw..." chi in bangmah gentheilou in kah petmah in akap hi. Bang chidan a chi a kadot in banghiam gensawm mahleh gentheilou in akap zel a a genkhiat theih om suntuh "Ukhual" chih a hilel hi. Kaplou a thil omdan gen ding in hilh mahleng gentheilou in akap huphup nilouh hi. Hehnep theihtawp aka hehnep nep zoh in Chingnou a hong paukhia a "Ukhual, nahon thuhilhna te khatle adik lou a omkei.. na hon itna hazaatna in nangaìh tuahkha keileng zaw hichilou ding hing a..." Thil omdan im hetlou a hon hilh ding in kagen a Chingnou leng chimohlua in a bul apan in im hetlou in a hon gen a kadot khak kakisik petmah hi.

Chingnou in "Ukhual ei, nang kahon itlouh ziak ahihet kei a Khopi kavahoh masa in katup kholh leng hihet lou in mi omdan hidia kagintak ziak in non thuhilhna te non hazatna ziak ding bang a kana ngaihtuah kha a nadeihlouh dan a kava omkhak ziak in itlou leh ngailou dan in khen kahon sawm hi. Kon khenzou kei a himahleh kava omdan ziak in nang ading ka chitna tengbei akatheìh ziak in nang misiangthou ading a chin kisa zou mahmah lou in taihsat teitei kahon sawm himhim hi. Nang taihsat kahon sawm a himahleh ka hinna a belh nahihman in kahon taisan zoukei... nangtaihsat theihna ding omsun Khopi a om kiang ka delh louh adang ding omlou a katheih man in nahon phallouh theimah leng nang hon itbang a hon it a kanatheih kiang kavazuan a atuung in hihhoih kisa in kopak den ding in kakigingta hi.

Kei ut bang leh kei kinep bang in a man le hon na welcome mahmah a ka tunitak mahmah in hon it gige dan hon na genkhum pah hi. Ka kipahna in van a sutkha chileng kakhial kei ding hi. Nitak sawt kuamtak hon tutpih a hon itdan te kamsiamtak a hon gen in keikianglou a tu ut lou hileh kilawm in kanih un munkhat ah ka tukhawm hilhel ua maban omsa ahihtoh sawtpi kimulou a dangtaak tak tuh ka kikhelah mahmah uhi. Ka omdante uh ka ki oikei na a mite hihdan a hihleh chihtoh nang mamah mangngilh teitei ka utna ziak in ki oilou pipi in a thu in ka om a ... omkei leng hon taihsat khak ding kalau hi. Itna hichi eive chi in a khenchiang in nang kei hon itlou a huchia hon ompih ngeilou dan bang in ka ngaihtuah a itloupi itbang a hong kibawl ding bang in ka hon ngaihtuah kha zel hi. Huchin ka niteng hikhua tuh Khopi a pa toh mundai leh mun thoveng a ut dandan a om a hita hi. Hon deihsaktu kei hon thuhilhtute kei a ding a ka melma bang a thei in ka hua a ka mupeih kei hi. Ka khanvual hon thuhilh a om chiang in hon phaklouhman un chi in kihihsakna in kala a tomchik hun a ding in hun nuamtak tuh zang kahi mai hi.

Kuamah englou leh nang hial leeng hon phok phalou in hun kahon zang a kha li bang a hong chin in ka sunglam hong dim in kathei a nikhat tuh naupai ka hi chih ka kitheih in hon it mahmah a katheih kiang a gen kal kangak lah mahmah mai a.... ka genchiang a, a kipahna mel ka muh ding dan ka mitkha in ka mukhol zezen hi. Huchi in gen na ding hun kazong a kamu ngei hi. Genkhiat kal ka ngaklah mahmah mai a thudang le kalung sim a omlou in thutuam a genchiang in le ka lungsim ah a lut theikei hi. Nidang a ut le dah a ka va om na mun uh katun un hon itdan leh hon ngaihdan gen in ka hihdan ngeibang un hon tawp a hon kawi a ka taksa utna uh pichin ma a thu kipah huai zasak ut in hon kawina khut lakhia in zumsim tak in leh a zaak nop theih pen din ...U i ki itna gahsuah ihita...chi in a khut ka gil kakhoih sak hi. Ka gin takdan in kipak a ka gil hon zuutsak hialhial dia lam en himahleng kei lam et a nabang hetkei a, a ziak ding katheihlouh in a maihong mual a bangmah genlou hial in a tu hi. Kipahziak a gending theilou hidia gingta in akhut ka len a thakhat a ka khut hon paihsak in "Kei ta a hikei..." a hon chikhia a ka dip tei a sut sang inle na kasa zaw hi. Bang chi dan a huai chikhia hiam chih kadot in dawnna kichian hon pelou in numei kiveng theilou kahihdan gen in zawlta toh hinkhua zangding na hi a hon chi a kon itluat taisan hial a kazot kam a pawt ding in hi kasa kei hi. A theihsiamlouh ziak hidia gingta in ama ta a hihdan kagen hang in phattuam na a omkei... amah toh ka hinkhua bang ua midang om gige na hihdan theilou hon sa maw? Kuapen ta a hia? keita a hi kei, chi in hon it a hihlouh dan leh taksa utna kipiak tuah utziak mai a huchia hon om pih ahihdan khawng hon genkhum hi. Ken zaw it teitei sawm hing a kei itna bangmah ahikei hi.

Ka zin ding a non thugente tun a dikna kathei thak a kisik a sithei hileng kasi khinta ding hi. Hon it tu leh itna tak a hon it a zahtaakna toh hon en kahon taihsat ziak a hichiteng thuak ja hi mai hi. Ukhual ei, ka hinkhua haksa lua eive. Hiai bangthute im mangtheih hileh nang pen tak kiang ah kahon gen hetkei ding hi. Himahleh nanglou hon deihsaktu dang om a ka theihlouh ziak a zumzou lou a hong gen ka himai hi. Ka hinkhua kise dimdem bawl hoihthei ding kahi nawn kei chih jo kathei a poi chih kaanlouh gending kathei kei. Ka maban hinkhua ding bang suak ding ahia chih kathei zoukei. Hiaibang haksat na ka hon thuak mualsuah zou leh na mel khatvei beek hon musak lai hamham in aw Ukhual. Na mel etlawm leh na aw suak kilawm mu a za taak ka hinawn kei chih ka kithei hi.

Himahleh Ukhual ei khatvei kia a hizong in na mel hon musak in ka maban ding kamkhat bek hon gen le chin hiai leitung ka nuse zong in lungmuang in ka nuse ding hi. Kisiamtan na ding neuchikleng kanei kei, non thuhilh louh leh lampi dik nahon kawk muhlouh a hikei a kei haiziak a hiaitan tung ka hi chihleng ka haihkei hi.

Ukhual aw nakiang a gen ut kahau petmah a himahleh nang a ding a zaak noplua leh simnoplua hilou ahi chih katheih ziak in hiaizah in ka hun sak mai ding. Ukhual na hehpihna in khatvei na mel hon musak teitei in aw..

Chingnou

Chingnou a pan hiai laithon ka muh kasim in ka buang ah khitui a luanglou theikei hi. Chingnou mohsak sang in kei ka kimohsak na in katha teng a zoisak a..... Ching, hon ngaidam in, keiziak ahi. Kahon itpen leh kahon ngaihpen bangding a hon vengbit zoulou kahia? min a mah huangsung vengbit zou a ken keimah huangsung vengbit zoulou a ka itna huangsung a ka pak hoih leh ka itna kaigil sung a ka vahui nou hon veng bit zoulou a na paak ningzu maw midang kahon tep beisak tel.....Ching aw..hon ngaidam in kei hihkhelh ahi....chi in Chingnou kei apan mi hon laaksak zoh kisiam tanlouhna in kadim hi. Ka ngaihtuah a, Chingnou hikhua haksat dingdan ka suangtuah ahaksatna thuak dia kaphal louh Chingnou gawtmun hinkhua zang ding ka hehpihmah mah hi.

Haksatna in a honpumtuam hi. Itna diktak a ka it leh hawmthohna lianpi a kahawm thoh in tua haksatna thuak a dai maimai thei a kitheilou in ka om dingdan kathei zoukei hi. Ka itna neuchik lel le kuamlou bangmai in Chingnou ka itna aleh tampi in a hong kibehlap a ' hon itlou a midang zuan hiven...chin kihehnep sawm majleng a hitheikei....Chingnou ngaihnawn ka ut a himahleh a sung a midang nau om pen pomthei lengle kanu kapa leh kasanggamte'n hon pompih lou ding uh ahihdan kahaih kei hi. Zankhovak in ka kingaihtuah a, akhen chiah Chingnou naupai suk kiat a kitenpih suk mai ka ut a, a khenchiang in pasal pitou mi suk botlohsa zi in nei lou e chi in kalung sim kakhen tat theikei hi. A tawp in zingkhua vak ding chih in Chingnou va muh a, a ut lai leh a tatoh tonpihmai ding kahon thupuuk hi.

Zingkhua hongvaak a kisa in ka itpen mideihlouh ka itna leh hehpihna ziak a ngaidam a minsiat pihleh siatpihding sawm in khopi lamzuan in ka kipankhia hi. Lam khotawn in ka minsiat dingdan ka ngaihtuah a, ka vual lelh le vual lelhpih mai ding thupukna ka bawl hi.

Ka kingaihtuah naakluat ziak hia, kagim lam leeng phoklou in Khopi katung a Chingnou muh utna a letluat ziak in khawltawl dam manlou phial in Chingnou kianglam java zuan hi. Chingnoute inn ah ja va dak a kuamah omlou in a kong uh na kikalh hi. A inn kiangte kiang a kakan leh den mah a pawt khia a hi hong paipah in teh hon chi ua Chingnou a pan kaithon khat hon napia uhi. Ka hong a, kasim leh....

Ukhual aw, na mel muh ding ka ut mahmah mai a, a sun a zan chilou in na mel muh utna in ne le nezoulou dawn le dawn zoulou in ka hinkhua kazang hi. Hon mu ut mahleng na mel muding a chitna nei nawnlou kahihdan ka kithei a nang leeng nahon muh ut ka kilam en nawn hetkei hi. Na hon muh utna ding a ka mel a bangmah belh nawnlou a na mel muding a maiphaw bangmah neilou ka hihman in hon mungamlou in hiai leitung nusia in thangvan gamnuam kon na zotsan mai ding hi. Kei ziak in na biang ah khitui a luang keizong in kahon moh sakei, nang a ding a khitui luanna taak kahikei a, ka hi nawn kei ding hi... a hihziak in mohsakna kahon neikei, nang moh a hikei a kei le kei hehpihtaak dia omlou ka hihziak in ka luangtung ah nakap keizong in kisiam tanlouhna nei ken aw Ukhual...

Kei giitnaatlouh ziak a kagil a kapuak na omlou beek hileh na kiang a ngaihdam ngen in ka kapkhe ek ek ut hi. Himahleh ngaihdam ngen theiding kahih nawnlouh ziak in ka itluat kahon paisan mai ding.Thangvan ah mite kikhekna om a sianthou louhna a omkei leh huai mun a ka hinkhua siangthou ding a kikhek toh nang kahon na ngak ding hi. Ukhual ei, hiai khovel ah nang ding a chitna neilou himahleng huaimun ah zaw nang ding in ka sianthouna tengteng kana siit ding hi. Huaimun ah singdang englou laitual leen khawm kinem in na hongtun ding kahon na ngak ding hi. Hiai leitung ah hun naneih laiteng a nuamthei pen in honzang in, ka pialgal na hongtun chiang a nunnuam sawlbang iheina ding

kahih theihtawp suah in kana lem ding aw.....

Chih a na kigelh a ... Ching ei, Ching ei, huntom chik bek hon na hungaih hile chin zaw pialgal lou hiai leitung ale nunnuam sawlbang hei kgawm ding hihang amaw, chi in ka kap khelou thei kei hi.

***Beita***    

©Siamsinna leh Vakiangbu

Related Link: Lunga Natup Tangpa toh Hongleng Mai Un aw