Mehzuak Hinkhua


Mehzuak Hinkhua (Life of a vegetable's seller)

Singtang dawn a kipan khovak ma in Lamka a mehzuak dingte ka hon kai khawm a, tate ihmut phawng ngamlou in thawm neih sawmlou in innsung ah ka hong kisa hi. Huchi in meh tuamtuam te ka seng dim a ka hon guan zoh in Lamka zuan ding bus ki ngakna lam ka delh pah hi. Bus station ka tun in bus seat teng ana dim phial a, vangphat huai takin a nunglam a seat khat a awng lai a, huai ah ka bag kava koih a, tua zawh in Bus handyman pa kiang a ka seng a tunglam a koih dingin ka ngen hi.

Huchi in miteng in tutna ka luahzawh un Bus tuh a hon taita ngei a, Lamka ka phak ma un 'Total Shutdown' om chihthu ka za ua, ka dah mahmah uh hi. Bandh om ahih manin ka meh puakte uh zuakthei lou in ka om ua, a loh dingdan ngaihtuah in ka lung uh kham mahmah hi. Sum muhna ding dang ki neilou ahih manin, hiai ka meh zuakte akipan sum muhte innsung a poimoh - antang, sathau leh naupang te school fee dingin ka zang sek hi. Nektawm zong petmah aki hih manin, bandh a om chiangin ka summuhna uh khaksak ahi mai a, khutvuak a innlam kik pen lungtang nasak mahmah in, lungzing huai mahmah hi. Meh hing te a zing chiang a vuaita di ahih manin, kou mehzuakte a dia supna liantak suak hi. Kou zaw gamsung politics e bang e chihte ah ka buai kei ua, ka niteng nekding ua buai thei limliam hi lel lai ung. 

Photo: Ginza Vualzong
Camera: Canon 1200D
Location: New Bazaar, Lamka