Khimkhua - B. Muan Ngaihte

KHIMKHUA
Phuaktu - Robert Zomi
Satu - B.Muan Ngaihte
Music - Kyawkhine
Studio - Zaideih Recording Studio
Mixing - Seibawi

1. Khimkhua ziing in , lenmui hongkai
Zogam lei ah kah-le-mauna dim zota...
Pianna gamlei mubang ingai zong..
Zunloh Zogam suak diing bang e.....

Khimkhua ziing e,selung liap e...
Bang doh-ai hiam gelngam la'ng e.
Tunnu Zogam lawibangthang diing, tu in sakminsia in bawm e....

2. Zogam lei ah nopna kawlni,
Asuak zong in lummei in bawm zota e....
Nekguk-Takguk, neksiatna te
Chikleh daibang theng diing hiam aw...!

Bridge

Sian aw Zogam giabang zuun di'n,
Nanglo omkei vaansiin nuai ah....
Zogam nibang hongtang sak in.....!

(Repeat Chorus)