UPDATES:

The Bang Hawm Sa'ng

Theisen selung ka mawllai invzsiam

Simlei a zuapa zatam lai ah

Ka zua amangbel ding sa'ng e

Hiam bang ahaatbel ding sa'ng

Chiim bang achiiimbel ding sa'ng

Theihlouh teng tongdot zuapa hi e

Lawmvual in gi bang hon nehleh

Siallum sung ding zuapa kou ing e

Zuapa limnuai a mim bang bual

Laizom teng toh lailungmuang ung e

 

Kil bang khang a va bang k'ong pilleh aw

Nuaisimlei zuapa zatam lai ah

Kei zuapa mangbel lou e chiimbel lou

Zuapa zatam toh tan bang kim hi e

Lailung ka muan aw the bang hawm sa'ng

 

Theisen selung ka mawllai in

Chimnuai vontawi luitui bang gawmna

Lensesing bang agil ding sa'ng

Zolei ham bang huai in

Malou bang akhual ding sa'ng

Zolei paal ding na ngakngak ing e

Laltang in gi bang hon nehleh

Siallum sung ding namtem muang ing e

Alimnuai a mimva bang bual

Heina peuh ah lailung muang ing e

 

Kil bang khang a va bang k'ong pilleh aw

Singta' sesum lamna ahiam chi'ng

Sinlai lithuuk a zolei an bang it

Zolei zalai ah bansam ahiam chi'ng

Hai bang ka ngak aw the bang hawm sa'ng

.

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING