UPDATES:

Naupang' Thumna

Naupang' Thumna
By Vz Siam

vzsiam new

Seinou lungmawl ka hi zong
Sian aw ka thumna hon dawng in
Zanchiang zalkhun tung ah
Sian aw na minlou in
Lungmawl mim bang hong thum ing

Ka nam uh, ka gam uh
Sian aw nang ma'n hon huai in
Hon huai in, hon keem in
Kil bang khang seisan chia'n
Pilna-siamna hon pia'n
Gamlei huai di'n hon siam aw
Seinou lungmawl hong thum ing

Phungpi huaite nang keem in
Lamdik-lamtang zuan thei ding in
Huaihamna, deihgawlna
Thangtatnate apa'n
Nang ma'n keem in ching gige'n

Singdang gam paallun lai a
Seinou kil bang khangte bang in
Nelhsiah tuam omlou in
Simmoh tuam omlou in
Kei zong kil bang khang nuam ing

Namdang' nelhsiah-nuaisiah a
Hiai nuai simlei khankhua zat ding
Sian aw ka nuamlou e
Sian aw ngaihkhua hon tua'n
Ka henkol uh hon sut in

https://www.youtube.com/watch?v=RcKOIkjMldI

 

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING