UPDATES:

Siansiam Itna

SIANSIAM ITNA
Paulian newSinlai kuaisiam vabang lungpil leng ,
Lianu sinlai lingbang ka dawt ding hi e;
Lianu'n omlai vei a chih leh dawn hen,
Itna zatui phazou lia aw dawn aw e.

Milunte siangsung hilou a sanggah hing,
Milalte pahtang vel a zuang hi zaw'ng e;
Zuang in.sanggah in neinuai tazong leng,
Zata sinlai kulluh ding aw ka zuang hi e.

Simlei vel dih ni e phazou vual aw,
Lungdem lou aw, vuallai khaubang sut ve ni e;
Lungzuan tangtuam hilou a lungzuang hing e,
Siansiam itna simthu sut a sawlbang vul hi zaw'ng e .

Milun ten lungzuan mel in a theizaw diam aw?
Simzawng in lungzuan mel in a theizaw diam aw?
Zawng leh lun kal tuibang a gawm na lian in sang e,
Siansiam itna sinlai ah paitem bang kuah kimchiat hang e.

Simzawng leh hauta tanbang kimna simthu sut leng,
A heina leh a zawitot tuanglam kaal khaubang sut leng ;
Vabang pil a khaubang sutsiam omleh poh sut hen,
Leiluang dawh tuanglam nihkal tuibang gawm hen aw.

Siansiam itna,theisen lunglai vabang phawng pen,
Tangbang khan a miza sinlai lungzuan luahtu;
Mimbang pianpih itna hichia,laukha na hiam aw..
Om muanmun ah ka sial chimlouh siansiam itna simthu.

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING