UPDATES:

Dumpuan Zemsiam Lianu

DUMPUAN ZEMSIAM LIANU
Paulian newNun khonuam a hei lamtui lun lianu hi e,
Zingni eng bang e, lenkawl ninou pha bang;
Lamtui lun lianu tangpaal zatam maimit suan na,
Lakmai zuunsiam lianu,duang tuai gokuai bang e.

Silhpuan lungdeih lianun a duang ah baat e,
Tua dumpuan lungdeih zemtu maimit hem in saisai ing e;
Sai chimlouh tangpal zatam ten lunglai a a sial chimlouh,
Vual lai a hei duanglawm lamtui von lianu toh khansawt hen aw.

Dahluat mel a thei diam aw ,a sakmel tai sieusiau toh,
Zuan luat a thei diam aw, dumpuan zemsiam von lianu'n;
Khanggui latna lia in aduang ah a bang ni in e,
Pakbang tawi din lawm hi e vabang pil sang e.

Bangzal kawi louh lianun tongdam nemnou a suah hi e,
Tongdam a suah lah thubang ching e ngilhlah ding aw e;
Pallai lambang kavel leh tua lianu bang singdang omlou,
Tua lianu zaw phung leh vual lel khiaplouh lia lungching hi e.

Silhpuan ka lungdeih hi e,tua lianun a duang ah bat e,
A silhpuan lah deih ing,a duangnem lah pakbang tawi din pha;
Tawi ning chileng lung hon sit diam dumpuan zemsiam lianun?
Theihlouh siingkawi din phalkeng,kei kawi din lah phulouh hi e.

Hawmthoh ing e tang ken a paal luangsing bang zawng nuam ing e,
Hawmthoh besam zuunsiam siang ah deihthu lel nuam ing;
Lel ning chileng kei lah sunni bang ka tanglou hi e,
Dumpuan zemsiam lia aw navang mubang ngai nang e.

COMMENT (1) PHA TA..  
  •  
  •  

#1#1 thathangvualnam@gmail.com » 2013-05-31 22:39

Nalh mh2 ei.....

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING