UPDATES:

Piandang Dougal

Tuan a pupa’ khan a dougal alaanleh
Lal leidou hi e ni bang elte hi e
Leidou pal bang nang ding gawl bang khaam ding
Vangkho tangvual kei bang gial hi e
Vangkhua sung ding zolei hong ding
Namtem leh kangthal toh lawm hi e
Leidou agial leh gialsawn e
Leidou ahaan leh hangsawn e
Leidou’ namtem a gawl bang puuk ding
Zata’n kei bang agin a aw
Leidou’ sumlu toh tuun’ siang zon ding
Zata’ sinlai chiat lungtup chiat hi e
Kei bang gial tuan a pupa’ vaang in
Tu in zolei kuam bang luah hang
A vaangzou in limnga bang bual hang e

Tu a dougal i siang khuai bang hong laan leh
Lal leidou hilou e sing’ vontawi hilou
Namtem a nawkmoh khangthal a khaammoh
Piandang dougal zata’ nawklah hi
Zolei ah hiam bang hong haat e
Zolei an bang it a git bang hong
Zatamte’ sumlu lazou e
Zatam gawl bang puukkhinzou e
Laltang ahaanleh pal bang nang ding
Ngalliam lia-le-tang muang ing e
Sesum ahaanleh pal bang nang ding
Mimphung kai vual ka muang ngam diam chi’ng e
Tu a sesum lou bang lel a
Zata gawl bang i puuk aw
Khangsawnta koi ah ahei diam chi’ng
--------------------------------------------

Pu-le-pate hunlai a gal a laan leh mihing gal ahi a, anang ding kho tangvalte amuahuai mahmah uhi. Khua humbit ding, zolei humbit ding in tem leh thau toh a etlawm mahmah uhi. Galte a hangsan uleh ahangsan zawsem ua, galte’ khut a sih ding a utkei ua, galte’ lu toh innzot ding a utpen uh ahi. Huchi bang a hangsan pu-le-pate ziak in tu in zolei ah nuamtak in i teeng uhi.

Tulai a i lak a gal ahong laan leh mihing gal ahikei a, tem leh thau a dou theihlouh gal ahi. Zolei ah ahong haat a, zolei it a kemte tampi a khutnuai ah akoih hi. Mihing gal ahong haat leh adou ding nungak leh tangval hangsante ka muang mahmah a, sum-le-pai gal ahong haatleh adou ding mite ka muang ngam diam? Tu a sum douzoulou a i puuk zelzul uh khangsawnte’n koisan aluah ta ding ua?

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING