UPDATES:

Kenliang Simlei

pau lian

Kenliang simlei mimbang ka pianna hi,
Zawitot kenlak buantual bang palpal ing e.
Momnou kiil bang ka khanna khimzing lai ah,
Simlei kenliang hi e, tangpa zaitha a kiak na hi.
Zing nisuah sim a zawitot lambang haih na hi,
Omlai vei bang sun ninuai ah zaitha nem na.
Nichin dahna’n sul sabang ei zui hi e,
Zaitha nem veng,khokhal thelnah bang kiak law'ng e.
Pamdai nen a suan mawng dawn ah.
Tung lengthe tau ven, senvual ngai chi'n zaitha nem e,
Gam khuvan zong aheina tullim hiangkai keen ah.
Vang khosuan ding mual tam a dondon hi e.
Phunglun lai ah laizom nih thum huai siam hi leng,
Chiin lungtai in khuamual lai ah tng kei sakmin zailan awi ding.
Ka chiin lah nem keilah leh sawm bang nem.
Tongpha zawltui bang a ching lah ngawn e.
Muvanlai pa'n mualhem lai ah sauphei a suang hi e.
Tang ken kenliang lai ah sauphei ka suang zou diam.
Phualva'n tonchiam peellou,simthu khel ke'ng chi e.
Geelsiam sian in ngaihkhua tuah hen,
Simlei kenliang sabang ka nawk ding hi'ng e?

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING