UPDATES:

Lelliang a tuun maimit ah

Lelliang a tuun maimit ah muantui kiak na hi .pau lian
Vongin sakmel maimit a a luai leh lung a zuanna.
Vonpham suun in sun naubang akah ni tam e.
Saksih vonpham in a tuun kahna  zailaa maa e.

A dou zangsuang bang a nawk lah hi e,
Khapham na simthu'n mual leh guam thawn .
Zin in vonpaal duangtham mual sing bang a heuh na ah.
Vongin pal luangsing bang a puuk hi e.

Hai thei bang a hut tamai tua sakluang.
Sawl bang menglou ding aw a von sakluang
Manoh phung zon lelliang atuun lunggulh leh deih bel.
Zong manlou e,a tuun ngaak sesing bang gil manlou e..

Ka von sakluang khomual lumsuang nua'h pou ta chi e.
Chiau lumsuang avon sakmin tuanna thangbang a villai in.
Sian lou ngaihkhua tuah ding a om diam chi'n.
Zokuam zang sunni nua'h a tuun liang in khankha a vei tah e.

Doulai kulluh ding selung a zuan man hilou
Lelliang a tuunnu gamlei it man maw guhsa a suah mai.
Siallum leh kawlchiang a thaw'ng zong in.
A iit zokuam gamkhua a zaam lah  tah e.

A tuun liang in tuakta khial e
A tuun liang in laitah tam kasial lua chi.
Vonpham in lengvan khuamual a suah pih ding in
khuamual lumsuang tung ah vuipak nemnou a suan e.

Zaalmang in bang kaman ta diam aw bawi aw chi in.
Sunmang in bang kageel diam aw chi e.
Siang ah ngaihmel a muh nonlouh a von laukha a kou zong.
Dawng ding omlou,lelliang a tuun maimit ah muantui kia e.

COMMENT (1) PHA TA..  
  •  
  •  

#1#1 mauzuang » 2012-10-12 15:46

ka sinlai thalbang hon vit zou mahmah e, na luan simthu in.

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING