Manipur State sung ah internet ni 7 sung khak hi ding

Manipur State sung ah internet ni 7 sung khak hi ding
 
Date 18th December 2016: Govt of Manipur, Home Department thusuah dung zui in Manipur state sung ah Internet ni 7 sung khak in om ding ahih dan gen hi.
 
Internet platform tuamtuam Whatsapp, Facebook, Hike, Messenger, Viber etc tungtawn a thu kitheh dalh te'n buaina sousang sak hi a theih ahih ziakin December 18 akipan December 25 tan khak hi ding in Govt of Manipur in thusuah hi.
 
Hiai buaina hong kipatna bulpi ahih leh Manipur Govt in tunai a District thak 7 a puan uh toh kiton a Naga te lungkim lou a, Manipur Police 3 a thahna tung ua pan hi dan in theih in om hi. Manipur govt in lemna leh vaihawmna lemzaw di gelna a District thak 7 bawl mahleh, Manipur gam sung buai deuhdeuh dingin lang hi.