Bamboo Pen saupen measurement program zat in om

Guinness World Record laksawmna in Bamboo Pen Measurement Program zat in om

Lamka 11th June, 2016 || Zogam Bamboo Works saina in tuni sun dak 12:00 in BCD Hall, Zenhang Lamka ah Bamboo Pen Display & Measurement Program zat in om hi. Hiai hunzatna ah conductor in Miss Kimte pang a, Hunlatna Upa Vungzapum in nei a, Zogam Bamboo Works neitu Ginkhanpau @ Giapau Vualnam tanchin, mi kuhkal tupguhna nei ahih dante tamlou gen hi. Pu V.Chinkhenpau, Adviser, ZBW in vaidawn thugenna nei in, Unaupa Giapau Vualnam thupi a sakdante leh haksapipi a hong kipan a hiai chiang tung a hihdante gen hi.

Ginkhanpau @ Giapau Vualnam in Pulakna hun zanga, haksatna tuamtuam a tuahdante bang, mun hoih neizoulou a, mi inn awng lianlou a office hong ahihdante gen hi. Aman Zogam Bamboo Works (ZBW) hong kipat dante, a gen banah, tuni a ZBW in Tup-le-ngim a neihte lak ua khat, Guinness World Record lakna dia tuni a semi final banga ngai ahihdante gen hi. Tuni a mipi muhtheih dia honkhiat a om ding Bamboo Pen kha khovel a Bamboo Pen kibawl khiate lak a alianpen leh a saupen hihsak tup a nei ahihdante gen a, ZBW in maban ah, Asian Record leh Limca Book of Record leng break sawm uh ahihdante leng gen hi.

Hiai hun ah Pu Lunminthang, DC, Ccpur sik-le-tang a hoh Pu Alfred Khaute, Addl DC, CCpur in ahihtheihna tan a DC pa kianga kithuahpih theihna omthei om ding hiam chih ana genpih ding ahihdan gen hi. Huai banah, Pu B Dongzalian Simte, Chairman, Zomi Council, Pu Lianzapau Samte, President, SSPP GHQ, Pu Langkhanpau, Chairman, ADCC leh Pu Khansuanmung, DFO, Ccpur ten leng thu genna saulou chiat nei ua, Giapau Vualnam pahtak huai a sakdante uleh, hiai hun manpha chikmah a om ngei nailou hun a a telkhak uh hampha a kisak dante gen uhi.

ZBW in Guinness World Record break na dia Bamboo Pen a bawl uh, measurement Engineer nih makaihna a lak in om hi. Tuni a teh a om Bamboo Pen saudan asiin toh kithuah in 7020.50 mm in sau a, siin tellou in 6580mm hi a, a letdan 125.50mm pha hi. Hiai dan a gua chauh a kibawl Pen tutan in koimah a omlou hin Pu Giapau a kipan kiza hi. Gelh theih tatakna hiam chih chetna din, mi 10 in a Pen tawi in white board ah ZBW chih chiangtak in gelh uhi.

Pu Lianzamung Tonsing, Adviser, ZBW in kipahthu genna nei in Pastor MT Khankhual, Local Pastor, EBCC Zenhang Lamka in thumna in hunkhak hi.

Hiai bang a ei gam ngei a leng World Record tan tung dia panla ki omta ahihman in Zogam.com in i kipahpih a, maban ah leng a hong lamzan touh ding i deihsakna lianpen i khak hi.

@ Zogam.com News Network

zbw01

zbw02

zbw03

zbw04