Pu Calvin H, Vice President, ZRO tawpsak in om

Ministry of Defense, Zomi Re-unification Organisation date 14th November 2018 thusuah dungzui in Pu Calvin H, Vice President ZRO tawpsak in om hi. Tua banah ZRO Predident, Pu Thanglianpau leh Khen Cin, Secretary GAD, ZRO akipan in leng termination order suah in om hi.

Thusuahte a nuai a bang ahi.

ZRO termination order

ZRO01

ZRO02

ZRO03

ZRO04