Gochinkhup veng numei pawl in lampi zuihna nei

Tuzan in Gochinkhup veng a kipan numei pawl te'n tulai Lamka khopi a thiltung toh kisai in lampi zuihna uhi. Amau a veng ua hausapa inn a kipan kipankhia in Dorcas road zui in Tedim road tawnsuk uhi.

Damkam bazar ah Pasian melhoihna chih la sakkhawmna nei uhi. Huailou in hiai lampi a zuih hunsung un mike a mikhat kikou in a dang te'n a nung zui uhi.

I khopi a huangvulh-ganta tunga tatsiatna toh kisai tuni tan theihkhiak louh in omlai a, hiai toh kisai bang khutnung ahih leng genchiang theih hi nailou hi. Forensic result leh vety doctor te'n a gintak dan un ganhing mah a ganhing pihte tung a gamtang hudi'n muanmohna nei uhi.

Social media ah thu theichiang loupi a gintak thute mok gengen nawn kei le chih huai mahmah hi.

 gckhupveng