ZRO in Lianmuanthang Valte thahsawmna a kigolhlou ahih dan taklang

Lamka: 2nd October 2018 (Zogam.com) | Tuni Zomi Re-unification Organisation (ZRO) akipan Press Release kimu dan in apaisa date 22nd September 2018 ni a Mr. Lalnuntluanga S/O (L) Lalhmingthanga of Salem Veng,  Lamka leh Mr. Vumthianlal Tombing @ Romeo S/O T. Ginzakap, New Lamka ten Mr. Lianmuanthang Valte thahsawm a ngawhna tung a kigolhlou ahih dan uh puang uh hi.

ZRO in ngawh a om Mr. Lalnuntluanga toh kisaikhakna neukha le neilou ahih dan gen ua, tua banah discipline louh ziak a Mr. Romeo pen ZRO in a paisa 7th August 2017 a suspend ahih dan uh zong gen uhi. Thahsawm a om pen toh ngoh a om te kihoulimnate omzia neilou ahih ban ah gintakthu lel gen uh ahih dan zong gen uh hi. Pawlpi sung a member teng Manipur a Zomi te maban di khualna a buai vek ahihlai un, pawlpi in tawmngaihna nasem leh school teacher khat thahna dingin Cabinet in thupukna lalou hial ding ahi chi uh hi. Tua banah pawlpi sum paisa khat leng a ziak omlou a zat ahih louh ban ah, cabinet meeting thupukna teng hoihtak a kep hi a, poimoh hun a et gige theih ahih dan zong gen uh hi.

ZRO in Mr. Lianmuanthang Valte thahsawm a vaute mohpaihna pekawm in Police te'n ngawh a omte kintaka a mat ziak un Policete nasep kipahpih ahih dan uh gen ua, ngawhna dik ahih leh akituahpih bang gawtna leng pe ding un ngen uh hi. Hiai thu toh kisai a investigation kuamah in subuai lou ding in le ngen uhi. Romeo thilhih toh kisai court a suichet hi hen la, tua dungzui in diciplinary action akituahpih piak ahih lamen uh ahih dan zong gen beh uh hi.

ZRO in hiai thu toh kisai a society sung a pawl khenkhat in mipi te sulung am a, ZRO minsiatna dia mipi te emotionally blackmailed bawlte awlmoh huai a sakthu gen uh hi. Political Solution toh kisai a kalsuanna sukbuaina dan ahi leng chi uh hi. Pawlpi in hiai case toh kisai hoihtak a enzui ahih dan gen a, mi khenkhat lungkimlouhna ziak lel a pawlpi political dialogue pailel buaisak a theih a om leh pawlpi in ngaisiam hetlou ding ahih dan zong gen uh hi.

ZROPR 2oct2018