PTC GHQ President thak - Pu K. Suanthang

Paite Tribe Council (PTC) General Headquarter Election 2018-2021 Result

Mata 27th April 2018: Tuni Paite Tribe Council (PTC) General Assembly - CUM- Election 2018 Mata Community Hall ah neih in om hi. Hiai hun ah "Nam Kipumkhatna" chih thupi zat in om a, hun nih Business Session leh Election session neih in om hi.

Election na a telching a om te a nuai a te ahi ua, amau teng in Cabinet hon bawl ding uh ahi.

1. H. Pauzalal
2. K. Chinkhansuan
3. Chinkhanmang Ngaihte
4. Thangzamuan Tombing
5. L. Pumlianpau
6. T. Singneng
7. K. Paukhansuan
8. T. Awnkhanlun
9. N. Vialkhanthang
10. Nengkhansuan Guite
11. G. Tualkhansong
12. K. Ginkhozam
13. L.B. Sona
14. K. Suanthang
15. V. Gouthianmuan
16. Kaipi Hangzo
17. John K. Ngaihte
18. Chinkhup Tombing R
19. G. Vungsuanthang
20. Dr. D.K. Mang
21: V. Vungzathang

------------------------------

28th April 2018 zingsang dak 7 vel in zan a PTC heutu dia tel a om ten Executive Committee telna nei ua, a nuai a bang in PTC GHQ Executive Committee 2018-2021 telkhiatte ahi uh:

President: K.Suanthang,
Vice President: Dr. DK Mang
General Secretary: Thangzamuan Tombing
Treasurer: T. Singneng

Secretary (Fin): N. Vialkhanthang
Secretary (Org): V. Gouthianmuan
Secretary (Int): T. Awnkhanlun
Secretary (Ext): Chinkhup Tawmbing
Secretary (Custom & Culture): Nengkhansuan Guite

CWC Chairman: V. Vungzathang
CWC Vice Chairman: G. Vungsuanthang