Thanlon A/C candidates ten Rally nei ding uh.

Thanlon A/C candidates ten Rally nei ding uh.

Tuni 8th March 2017 zinglam dak 11 in Thanlon AC candidate 4 - Dr Chinkholal, Khamsanglian, Nengzakham leh Thangkhangin in Press media te sam in election hun a BJP workerte gamtat dan deihlouh thu puang uhi.Huai lou in EVM machine pen gua( bamboo) a ki tuam in BJP a chouh khiak theih dia hih thu leng deih louh thu puang uhi.

Huai hun mah in a thupuk na uah zingchiang repoll hun ding a leng hoh Lou dia le ki thukim ua, huai hun toh kiton in Peacefull Rally leng neih hi diing in leng thukim vek uhi. Tua ban ah diktatlou tak a thilhihte doudal dia hiai rally om diing chi in gen ua, mipi tamthei pen tel dingin chial uhi.