Gen Tunkhopum Baite Luang Lakkhiatna Report

The Father of CHIN POLITICS
Pu TUNKHOPUM BAITE
Luang lakkhiakna toh kisai report

Kum 2010 vel a Pu C. Lalrawna laibu gelh muh apan in heutupa luang lakkhiak ding nauvei na hong puang a, tamveipi kikum a genkhom leh hun lemtang a mi tuamtuamte dong a dap vel ahih nung in February 2014 in veina hong puangzakta.

February 22, 2014 in CLA Cadre luite kimukhom in hiai thu toh kisai in pawlpi khat phuan ahi a, EX-CLA SOCIETY chi a minvuah ahi. Hiai society in heutu tuamtuamte mu in thu a hon panpih ding, sum leh pai leh tha leh zung a hon panpih ding kizong kawikawi in 20 tan vei hial meeting neih ahih nung in, luang zong a kuankhe thei ding dinmun in ki omta hi.

June 9, 2014 ni in hon dal thei thu kilawmpipi tampi kal ah Pu Vungthang leh Pu Ginkhenpau te gamkuan dingin Pathian kianga thumna toh kisawl hi.
 
June 15, 2014 ni in gamkuante’n singtang lampi suk leh tou gari lut theihlouhna te a gim leh tawl leng khawksa lou a sihngam lung pu a kalkhat sung vingveng nna a sep nung un lametna khovak hong suak ding bangin kilangta hi.

June 17, 2014 ni in Heutupa Tunkhopum Baite kisialna diktak heutu tuamtuamte panpihna leh YMA, VC Hmuijual te panpihna toh laihsuah ahi a, a luang laktheih ding omkei mahleh a sam leh a ki sialna a a luang lei a na tangta te piakkhiakna honnei uhi. Kipaktaka bangzah vei hiam houlimna a kineih nung in hiai thil namailou leh thupi hi Inpi-te kianga i tut ngai ahi chiin thupukna kila hi.

June 18, 2014 zingsang dak 7 AM in Zomi Council Chairman Pu LB Sona kiangah a thu kitun in maban bangkim makaite khut a ngak ding leh hiai thu hi thu-kin leh Mizoram a zan sawt taam lemtang lou ahi chiin va kigen hi.

June 19, 2014: Hiai ni mah in gamkuante apan in Aizawl a om sawt hoihlou ding ahi a kong paikhe ding uh chih thu kiza nawn a ZC Chairman Pu leh Adviser Pu K. Guite kiangah kin zaw deuh thei leh hoih ding chih thu va kitun nawn a, Chairman Pu apan in awl in hong paikhia uh henla Sinzawl ah hong kinga uh hen chih thu leh thu kipahhuai dangdang va kiza a kipahhuai kisa hi.

June 20, 2014 in gamkuante leh a panpihtu te Aizawl a kipan in hong pawtkhia ua, hiai lam a kipan in Cadre luite leh a innsungmi te khenkhat a dawn ding a a ki sawlna gari nih sawl louh theihlouh dinga poimohna a hong om a, cadre luite sum neih in hon daih nonlou ahihmanin Pu Khatkhotong, VPC President kianga a ki toukou leh gari na zong unla, na hongtun ma un VPC in ka na ngaihtuah ding uh chi a hon dawn man in ka kipak petmah uhi.

Nitak 10 PM in gamvakte kipahna thupitak toh Sinzawl khua hongtung ua, Sinzawl khua VA te leh ZYA te makaih in ki dawnna thupitak in om a, zankhovak in ZYA Hall ah zanhahpih in om hi.

June 22, 2014, Pathianni in Sinzawl khua pumpi ah in teng in nampuan niamkhai in sunna bawl ua, 10 AM apan in sunna kikhop thupitak in bawl uhi. Zomi Council te thupiak ngak in hong kalsuan dia mansa in om uhi.

Tuni June 24 ni in Singngat khua puak tun hi a, ZYA makaih in vaidawnna neih in om hi. Nitak in Singngat Community Hall ah kikhoppihna kinei a, hiai hun ah Ex-CLA Cadre apan heutute leh gamkuante’n report bawl uhi. Program nuamtak in kizang a nitak dak 9:45 in kizou hi. ZYA makaih in nungak leh tangval in zanhahpih ding chiin ZYA heututen vaihawm uhi.

Rev (Retd) ST Jamkhanthang,
Secretary, Ex-CLA Society.
23rd June, 2014.             


Singngat Community Hall a Pu Gen. Tunkhopum Baite luang kikhoppihna om.

Phamsa Salpha Pu Gen. Tunkhopum Baite luang Mizoram apan Manipur puaktun ahih nung in kho tuamtuam tot kual pih ahih nungin Singngat khua June 24 in puak tun in om hi. ZYA makaih in vaidawnna neih hi a, nitak in Community Hall ah program zatpih in om hi.

Program zatdan tangpi: ZYA makaih in Pu Gen. Tunkhopum luang hon pawtungte vaidawnna leh heutupa sunna hun zat in om hi. Hiai hun ah heutu tuamtuam te leh Ex-CLA cadre ten thugenna nei uhi. Hun honna thumna Rev V. Khamvum, D.S., EBC, Singngat in hun honna thumna nei a, thumna hun a zatma in hun saulou thugenna nei in a zoh in amah leh a Zi leh a tapa pa’n Heutupa Gen. Tunkhopum luang/hankuang puandum in tuam uhi. A zoh in Pu PK Khuptong, PA to Gen. Tunkhopum in phamsa heutupa tanchin leh a na kizuih dante uh zaknophuai tak mai genna nei hi. Huai zoh in heutupa luang la a vakuante apan report ngaihkhiakna om hi. Ex-CLA apan Southern Command in thugenna leh Chinland Lapi sakna nei in mipi lingkhoih mahmah hi. Hun tawpna lam ah gamkuante a na panpih Aizawl apan Mizote Ms. Puii in leng thugenna saulou nei hi. ZMA. Singngat te’n le heutupa luang Thangsuah Puan in tuam uhi. Thugen nanung ah Singngat Hausapi Sangching in thugenna nei in a zoh in a tapa pa toh hausa puansan in heutupa luang tuamna nei uhi.

Ex-CLA Cadre te, a naupang pen le kum 65 sanga tamzaw hita leh a upa pen kum 86 hitate’n a thugente uh leh tu hun tan a a kipiakzoh nate un lungsim khoih mahmah a, amaute kipiakna in mipite chou mahmah hi. Zingchiang (25/6) in Lamka lam apan in heutute hongkuan tou in Gen. Tunkhopum luang Lamka puaktung hi ding.

tunkhopum a koihna-khumna mun uh

tkp haan-2

tkp haan-1

tkp taksa neng ex-mnf 1 in piakkhiakna

Ex-CLA Cadres  1

Mipi in SUNNA neih lai

Rev Khamvum  puankhuh

PK Khuptong

jeep