Siamsin Zodawn Visit 2017

Siamsin Zodawn Visit 2017

sspp logo

Ahong tunding June 28, 2017 apat June 30 sung Siamsinpawlpi General Headquarters, Lamka saina in Siamsinpawlpi (SSPP) in Zodawn khua 6 (guk) vehna nei ding uhi.

Hiai hun ah Siamsinpawlpi apan in SSPP GHQ, SSPP Joint Headquarters Lamka leh anuai a SSPP branch te kihel ding uh a, School tuam tuam apan Sinsaktu (Teacher) bangzah hiam leng atel diing baan uah , Siamsin Photo Contest 2017 a diing lem la ut khempeuh ten leng a thawn in zuui thei ding uhi. Huai baan ah, khualgam apan a inn lam hong pai a Siamsinna leh Zodawn awlmoh na nei a lunglut ten leng a thawn in zuui thei ding uhi.

Hichibang lunglutna nei ten Event Manager Htp. Gouthiansiam, Secy HRD SSPP GHQ hiam, Siamsin Photo Contest 2017 Committee member khat peuh thuzaak theih diing hi.

Hiai hun ah Zodawn khua Singngat, Tuivel, Suangdoh, Lungthul, Tuima leh Mualnuam te pha diing uh a, hiai khua te a Siamsin Inn (school) te leh akisaipih semtute leh school managing committee te toh hun zang khawm diing uhi. Hiai hun ah SSPP Suangdoh Block Felicitation leh Mualnuam khua a SSPP Tuivai Block Conference 2017 leng uap ngal ding uhi.

Hiai visit tungtawn in Community Awareness & Interaction leng sai hiding a Resource person dia chial a om Pauneithang Valte, Chief Manager, SBI/Ccpur, Tuangkhanson, Manager, District Sub-Division, MSPDCL, Gousonlian Samte, MSW leh Minlun, Advocate, BCoI te tungtawn in topic tuamtuam ah sinsakna leh kihoukhawmna hun om ding hi.

Hiai panlakna pen SSPP GHQ leh National Foundation for India in kithuahkhawm a anasep I Have a Dream Project tungtawn a saisuah hi a, Zodawn Siamsinna dinmun kitel tak a theihsuah tupna leh puahphat theih diing dan ngimna a pan kila ahih na ah, mipi kuapeuh in kithuahpih a thumna toh delhzui chiat diing inleng SSPPGHQ in ngetna bawlzui ngal hi.