UPDATES:

S5 Box

ZOGAM.COM Login

Hangsanna Manpha

zosonTanglai kumpite zaw thupitak uh hiding e-Amau hoihsak , amau gen thudik  leh daan himai. Selvual louh leh  nialvual louh ana hi uhi. Kumpi David ngial bang houh naak thupi didan, Kumpi Saul tanu   ban ah  numei dang  dang bangzah hiam  zi in nei hi. Tantawk a lungkim lou hihiam maw, inntung a pan numei kisil a muh leh hoihsa a,  sila te samsak, luppih ziau lel ! Thu neihdan dan nghenghe chu aw..


A vaihawm khum mite tung ah a ut dandan vaihawm thei ahihdan kilang mai hi. Galdou  a sepaih pang bang innlam a zite kiang a lumdia samkik sak,  A sepaihte galkap buaitak a omlai a man niangle tai Uria zu dawnpih in a chihdan a omlouh tak a thahna ding plan bawl zawmah hi. A khawnbawl upa khenkhat ten kilawmlah sadeuh bang ana om zenzen le uh leng kumpipa hi dandan sel vuallouh ,nel vuallouh , adik hi chihpih damhuai pen chi khamoh uh na?


Huchin Pathian in Jawlnei Nathan mohpuakna guan a, Kumpipa David in mi zi a suh diklou ahi chih gending. Jawlnei Nathan a ding in lit huaina maizen inchia! Kumpipa a lunglou lam hileh capital punishment muthei ahi chih athei mahmah ding, aziak bawltawm a ngaih lele Kumpipan a kilawmna in  bawltawm thei law mahmah  chihleng a theiding hi. Ban ah  David diklouhna gen sang in aphatna gending a kuan hileh a utzaw tham ding hi .Tunglam a Pa muang in sih-le-sih dam-le-dam chin  kumpipa innpi lam ah kalsuan ta hi.


 Himahleh Jawlnei Nathan in Kumpipa David kiang ah  na hucih khachih va chi momot kei hial hi. Kumpi ahihna zar a zahtakna pia in tangthu Kumpipa lungsim sukha thei ding in va gen a, Kumpipa’n huai chibang mite gawtding ahihdan gen khe memet hi. Hunpha mu kisa in   Jawlnei Nathan in agen noppen tak  Kumpipa David mahmah diklou ahihdan genchiang a, huchin thunei  Kumpi David leng kiniam khiak in dikna lampi zongta hi.


Jawlnei Nathan bang a Pathian vanzat manpha hihna dinzaw  kha lam galthuam mah poimoh hi.Athu theisiam ding in simtu kuapeuh Pathian in hon vualzawl hen!

 

(Ref 2 Samuel 11-12 )

COMMENT (4) PHA TA..  
  •  
  •  

#4#4 sumchinmang » 2012-10-20 23:38

Jawlnei Nathan bangbang ki phamawh hi hang ei i nam dam na ding in... Zogam Anna Hazare ding kua? :oops:

  •  
  •  

#3#3 vungkhanlal » 2012-10-20 11:16

Article hoih mah-zil d tam pi om in ka mu, midang va chih louh in le, eimah ah le apply theih. Zopaalching in zawlnei Nathan hial hong pai leh le David bang in a kisik hial d uam maw? achi. Ken chu Lamka ah a Jesu mah2 hong pai leh le..i na nuihsan hial kei d ua hia? Hiai maw Jesu achih2 uh khong i chi lai tei di ua. Mihai khong i na hi sak zaw mah di ua, pharisai leh sadukai te bang in khong ahi ka na ngaih tuah tei mai2.

  •  
  •  

#2#2 zopaalching » 2012-10-19 18:57

Lian Suantak comment dik leh hoih kasa hi. Hiai ah kei ngaihdan leng ka hon taklang tei di aw...

Hiai article saulou chik himahleh a thutun a sau mahmah ve! Kumpipa David - khatna ah; mi piangthak, nihna ah; Pathian in Israel Kumpi dia thau a nilh ahi a; Pathian in, zawlnei Nathan tungtawn a a kianga thu a gen tungtawn in, Kha Siangthou in a lungtang leh hinkhua a na sem in kisik takpi a, "Toupa tung ah ka khial" (2 Samuel 12:13) chi top mai hi. Huai nungsang David in ang a kawm nawn chih leng Bible ah i mu nawn kei hi. Tulai a eilawi Kumpi David te pawl kiang ah bang teng gen leng leng - khatna ah, piangthaklou leh Pathian lauhna lungtang himhim neilou hi kha un teh; nihna ah; Pastor Nathan in a kiang (u)ah a khelhna thu uh va gen leh leng Kha Siangthou in a sungluahlouh mi nana zaw kisik, a kam in chi leh leng (chih leng chi khollou lai mai thei (uh), lungtang apan kisikna om tuan di'n um ke'ng.

Hun paisa ah leng zawlnei Nathan bang in a kiang uah mi tampi hoh in, thu tampi leng va genta un teh; amau leng zata un teh. Akisam khat om hi ding hi. Zawlnei Nathan hilhial hong pai kik in, a kiang uah thu hong gen nawn leh leng David bang in a kisik hial di uam aw?

  •  
  •  

#1#1 Lian Suantak » 2012-10-17 22:19

Hiai article apan zil ding theihtuak tampi om thei maw. Kumpi David thuneihna ei context toh kituak in laaktheih ana hitah e. Genchiang tuan a ngaikei. Kumpi David in diklou thil ahih chih a theih in sawl a om bang in Pathian' Zawlnei Nathan in huntam peellou hial in kumpi innpi delhpah a, thu diklou chu a immang maikei.

I Bible a i muhbang un hinna kilaklou dia thupiak i hi ua, himahleh mi hinpihte mahmah khutlum a sihna tuak hunkhop i omta uh. Kumpi David mabang a mi sihna ding plan bawlthei i omlai un Pathian Zawlnei Nathan ding i lak uah omlou hiam? Sual vanzat ding zaw achik-achik in kidaih zaw mah hi maw. A diklou chu i thei ua himahleh a bawldiktu ding kisam i hi kha ding uh e.

Siampu Eli tate bang le apa'n a thuhilh louh ziak in Pathian' nna seem di'n naupang chik Samuel sap in a om. A lianpen apan a neupen (Pathian naseemtu apan mi naran) tan in buuk a om a ching zoulou i hihkhak ding uh lauhuai hi na e.

YOU NEED TO LOGIN TO COMMENT | COMMENT NA PIAK NOP LEH NA LOGIN NGAI DING