June leh July kha America ah

jmpaupuThupatna:

Delhi ah Biaklun Shoute leh a zi Lian thusiamna tawh May 30, 2012 nitakin amau innah Elim Resource Center tawh kisai kikupna leh annek khopna hun kizang hi. Delhi khuapi sunga kumpi leh company nasem mi 20 kiim khawng tawh hun ka zang khawm uh hi. Topa gam adingin septheih bangbang a hanciam mite tawh kikholh theih manpha kasa uh hi. Tua panin US lam zuanin ka dingkhia uh hi.

June 3, 2012: Myanmar Full Life Mission Church, Los Angeles kikhopna ah Heb 11:16Bang hangin Pasian in amaute Pasian hih ding maizum lo hiam?cih thu ka gen hi. Pawlpi sia Dr. Chin Khua Khai makaihna tawh hih pawlpi in mission nasepna leh khamangthang veina lim neih mahmah hi. Topa hehpihna tawh kawl mite khat khit khat Jesu khebulah tunpih zo dingin hanciam thungetna nei uh hi.

June 9-10, 2012: Zomi Community Church, Denver: Sia Tua Mung leh Sia Kap Mang tawh Denver ah ka kituntuah uh hi. Pawlpi hunzatna ah amau lawmta in lasakna lam khempeuh makaih in ken thugenna hun khempeuh ka zang hi. Mi ka tam khawlloh uh hangin lungdamna leh thangah mahmahna tawh hun ka zangkhawm liailiai uh hi.

June 13- 17, 2012: Zomi Christian Church, Chicago: Denver panin Chicago khuapi vanleng tawh paisuakin, Chairman Sia Pau Cin in hong muak a, a mawtaw ciamtehna Singlamteh mah na kikhai pah lingleng hi. Tua nitakin amau innah anne khawmin ka taam sung khempeuh Sianu Sanlun leh Suan K. Tuang in amau inn ah hong zintungsak uh hi. A tapa uh Sian Deih tawh vaksuk vaktoh nading Upa Pau Cin te'n a mawtaw uh hong zangsak uh hi.

Chicago khangnote kithalawp mahmah bek loin thu leh la dot ding tampi nei uh hi. Hih hun sungin mawhna leh tatkhiatna, gupngah kitelna, uplohna tuipi sunga kiat ding a lauhhuaizia thu a kipan innkuan thu leh nupa nuntakna noptak zat theih dingzia te ka gen uh hi. Ka zi Dimnu leh ka tapa uh Tg. Toshi Mang in zong thugenna ah hong huh thei uh hi. Nipini in khangno 11 upna sunga kitel pulakna nungzuih ding khensatna hangin tuiphumna Pa Piang Mung te huang sungah ka nei uh hi. Tua ni Pate Ni ahih tawh kituakin kikhopna nuamtakin kizang thei hi. Hih hun sungin Wheaton College ah Billy Graham Museum Center ka hawh uh a, tua ciangin Moody Bible Institute zong ka pha uh hi. Chicago innsang Willis Tower ah dawl 103 dong kahto in ka khuadak uh hi. Kum nih kum thum zawh ciangin Wheaton maw, Moody ah Lai Siangtho sangkah ding khangno zong om zo ding hi.

June 20-23, 2012: Zomi Christian Church, Columbus : Chicago panin Columbus dong vanleng tawh leng ung. Nu Khawm leh a tanu CiMung in hong muak uh hi. June 22, 2012 sun hun sungin naupang leh khangno kigawmin mi 25 khawng tawh thusinna ni khat sung ka nei uh hi. Thusinna ah, “Pasian in mihing hong bawlna a hang,” “Mawhna leh kisikkikna thu,” “Topa hong tatna thu” te ka sinpih uh hi. Nitak kikhopna ah Luke 13:1-9 sunga “Theikung thugentehna” siksanin thugenna hun ka nei hi.

June 23, 2012: Tuni sun hun ah Dimnu in Luke 15:8-12 sung panin innsung kikepna tawh kisai gen hi, ken tua zawh ciangin “Mihing Lungsim” cih ka gen hi. Nitak lamin I Peter 3:1-7 sung zangin “Khristian Nupite leh innsung” thu ka gen hi. Nitak kikhopna zong kinei a, Late 1 sunga mi nuamsa leh mi nuamsalo thu ka gen hi. Topa tungah thungetna tawh hong kipia mi bangzah hiam om hi. June 24, 2012: Zing nai 10 - 2:00 sung “Dotna leh Dawnna” hun kizang a, dotna tampi hong kidong a hih manin a phattuampih ding uh ka lamen hi. Tuani Sia Paupi leh Dimkhek te kitenzawh kum 10 cinna lungdamkohna nei uh a, ZCC pawlpi buppi ann hong vak uh hi. Kikhopna ah thugenna ken ka nei a, “Na innkuan uh na hoih uh hiam?” cih zangin dotna nam li ka gen hi. Sia Paupi te innkuan in Creation Museum hong etpih uh a, a nupa kipiakzawhna leh Pawlpi mite a khualna uh thupi kasa mahmah uh hi.

June 26 -July 1, 2012: Siyin Burmese Mission Church, Maryland: Columbus, Ohio panin US Airway tawh lengin Baltimore, Maryland ka tung uh hi. Vanleng tualah Pawlpi senior pastor Rev. Cin Do Thawng leh Upa Mang Khawm Pau te'n hong na dawn uh hi. Amau tawh nitak anne khawmin amau tawh hunzat dingzia ka genkhawm uh hi.

Hong pai unla en un (John 1:39) thulu zangin Sizang Burmese Mission Church summer camp ah kipai khawm ngeingai hi. Tua ni sunnung leh nitak in thugenna thumvei ka nei a, Topa in Amah en dingin hong sam a, gupna ngah nadingin amah pelmawh in i et ding kisam hi. Topa Jesu in amah a theician nuam Johan nungzui nihte kiangah, “Hong pai unla en un,” a cih ciangin a lupna giahna sangin ama thuhilhna leh nuntakzia hi ding hi. Hih SBMC evangelistic camp sungah Luke 15 sung siksanin thugenna gukvei ka nei hi. Topa hehpihna tawh hong ki-ap thak mi pawl khat om hi.

Camp ni thum a kizat sungin mun thumah ka kisuan man uh hi. June 29 ni-in Camp Fraser, Virginia ah kizang a, tua zanin huihpi guahpi hangin singkung tampi kipukin electric khau tampi sattat hi. Mi 14 in sihloh uh a, mihing million 2 in buaina ngah hi. Ko zong a zing ciangin tui leh mei om lo ahih manin camp nusia in Frederick, MD lamah ka kik uh hi. “Motel 6” ah hunzatna kinei thei a, buaina upmawh lohpi-in a kineih hangin thungaihna, lasakna limtakin kizang thei hi. A zing ciangin Motel 6 zong awng nawnlo ahih manin Hampton inn ah SBMC kum 6 cinna biakpiakna leh thusinna kinei hi.

Tutung SBMC pawlpi mite tawh kikholhna panin ka ciamteh uh thu pawl khat - camp a hong kihel khempeuhte mun thumah ka kisuan koikoi uh hangin innciah cih bang om vetlo uh hi. Camp Fraser bangah khualum lua mahmah ahih hangin kei kihelzo nawn kei ning a ci kuamah omlo uh hi. Pawlpite Siate leh upate kithutuak mahmah, nasep khop siam uh, khat leh khat kizahtak siam uh hi. Siate in khalam vai khempeuh vaan uh a, upate'n sep leh bawl khat peuhpeuh sep noploh cih nei lo uh hi. Pawlpi in biakinn neihna ding hanciamna in inn khat lei-in a puahzawh uh ciangin zuak kik ding vaihawm uh hi. Biakinn hong neihpah nadingun thungetna ah phawk ni.

July 5 - 8, 2012: Zomi Community Church, Ft. Lauderdale, Florida: Fort Lauderdale ZCC Pawlpite kiangah tutung tawh thumvei ka hawhna uh hi. Amau thusiamna tawh zintunna nuam mahmah Universal Palm Hotel ah hong koih uh hi. Khuahun a lum mahmah hangin room sung vot hiuhiau leh innmai ah swimming pool om ahih manin ko pata tuipeekin nuam kasa mahmah uh hi. Thusinnate ah “Nupa kikal buaina a piangsak nam 10,” “Nupa nuntakna Pasian Geelzia,” “Nupa a pankhop theihna ding,” cihte Dimnu tawh ka gen khawm uh hi. Nitak thugennate ah “Khristian nuntakzia nam thum,” “Khristian khangtote ciamtehna,” “Khristian nuntakna thahat theihna dingin Sihsak ding, Koih khiat ding leh Silh ding” (Kol 3:1-12) leh “Kum zalom 21 a mission nasep” cihte kigen hi. Hih pawlpi in mission nasepna ah Zogam ah sangnaupangte laibu, laikung leh sangsap piaksak cih bangin sem uh a, tua ciangin pastor leh pawlpi makai si khin sate zite huhna ahih theih bangbangun sem uh hi.

Pawlpi siapa Rev. Vung En Thang in nisimin hong buaipih a, vakkhiatna khempeuhah hong makaih hi. Pawlpi chairman Pa Ai Mung in Kennedy Space Center, Orlando ah hong paipih a, Rocket kikapkhiatna phualpi, Khapi sung lutna rocket leh vanzatte, Khapi a lut astronaut khat in khapi tawh kisai ahi zongin International Space station vai genna, dotna leh dawnna om hi. Rocket a lenkhiat ciangin bang ci-in kiling hiam cih theih nadingin a kibawltawm khatah ka tuang uh hi. Tua ciang khuavannuai tawh kisai datsian IMAX 3D ah ka en uh a, suang puakkham khawng i maitang hong kha ding tawh kibang hi. America te'n khapi leh international space center khawng khualzin nuamte adingin vaihawm sawm uh hi.

July 12-15, 2012 Zomi Laizom Christian Fellowship, Atlanta: Pawlpi siapa TL Mungbawi leh upate vaihawm siamna tawh pawlpi mite' kiangah zing ann, nitak anne koikoi in innkuante thapiakna leh thungetsakna kinei thei hi. America gam sung Zomi pawlpite lakah biakinn khat sunga kikhawm mi tamna pen hi kha ding hi. Sia Mungbawi in Vanglian Aw Vol. III na bawl khin ahih manin tua lathakte ama tung pan leh pawlpi sung lasiamte tung panin kikhop simin kingai den hi. Gam haksatna leh gilkialna panin Pasian in la a piak bek hi loin gamnuam leh bawngnawi leh aktui tamna gam panin zong Topa a lunggulhna zaila hong phuak siapa pahtaakhuai kasa uh hi.

“Ephesa bu sunga lungsimte,” “Makaihna tawh kisai,” “Taangban a khung inn,” “Khangno leh thaltang,” “Jehovah Pasian a nei innkuan,” leh “Nungzuihna” thute kigen hi. Pawlpi upate lunggulhna bangin numei makai, khangno makai leh pawlpi upate tawh thusin khopna zong hun kinei thei hi. Topa min tawh “Jehovah Pasian ko innkuan Pasian dingin khensat ing”, a ci a kipan “Nungzui muanhuai” hi ning cih a cite sapna a kibawl ciangin pawlpi mite a lian a neu hong ding uh hi. Topa in hih pawlpi tha hong piaksakin Kawlgam leh India gam a mission a sepna uh thupha hong piaksak hen.

July 18-22, 2012 First Zo Baptist Church, Bossier city, Louisiana: Rev. M. Kham Nang leh a pawlpi mite deihsakna tawh USA Zomi Christian Ministers' Fellowship khawmpi nihveina zang ding hong pai siate khempeuh hotel nuam mahmahah hong tungsak uh hi. Amau inn ciatah siate tawlnga thei lo kha ding ahih ciang ci-in pawlpi mi inn khat ciat in siate zintun man ding hong sik ciat uh hi. Ko innkuan ni nih na tung masa ka hih manun Diamond Jack ah tuilum bathtub ka zat ding hong deihsak manin hong tungsak masa hi.

Siate thusinna ah “Makai ciamtehna nam 10,” “Makai hihna Peter hilhna panin,” “Makai leh a innsung,” “Makai leh kipawlkhatna (integrity)” cih thute kisin khawm hi. Nitak leh Nipi ni hunzatnate ah “Jesu in nang hong lawn leh,” “Zawnna nam thum leh thupha nam thum,” “Topa in a lamh inn” cihte kigen hi. Ninoni nitak lamin siate kikhenin innkim ah thupha piakna kinei ziahziah hi. Nipi ni kikhop zingsang nai 7:00 a kipan ahih hangin pawlpi mite a neu a lian na kim khin dimdiam uh a, mi pawlkhat zankhua nasemte nasepna panin biakinn hong zuan masa in biakpiakna mah delh tangtang uh hi. Nipi zing ihmutna dingin a ngaihsunte leh Topa biakna lunggulhte kikal kigamla mahmah cih kimu theih hi.

Thukhupna:

Tutung khualzinna khempeuh ah ka tapa uh Toshi Thang Lian Mang tawh ka kizui koikoi thei uh hi. Thawn leh Liannu te'n Denver ah Toshi Mang kha khat in khat vei amau innah va giakin inn bangin zang thei ahih manin amau tungah ka lungdam mahmah uh hi. Colorado ah ka om sungun amau inn leh a mawtaw uh ka zat dingun hong pia khia ahih manin Topa in thupha hong piaksak hen. Sia Tual Mang in Denver vanlengtual ah hong muak thei gige ahih manin inn a tung bangin ka kingaihsun uh hi.

Zan khat giak dingin Rev. John Thang Hum leh Rev. Zamnu te kiang Laredo ah ka hawh thei uh hi. Amau nasepna zong ka mit tawh muhsak ka hih manin ka lungdam hi. San Antonio a Zomi Baptist Church pawlpite kiangah thusinna leh kikhopnate ah thugenna ka nei thei hi. Sia Mungtawng leh a innkuanpihte Tulsa panin hong pai uh a, la tawh Pasian nasepna hong nei uh hi. Sia Billy Kampi leh a lawmte in Topa sungah lungdamin kalsuanin a khangto pawlpi hi dingin ka deihsak hi. Zomi te America khuapite ah Topa phat ziahziah i cih ciangin lamdang sa in i manglam bang hi. Kumpi David in, Hih in Topa' nasep hi a eite'n lamdang i sa hi, a cih ka phawk hi. Topa in thupina tangta hen.

 

******

.