Huan, Huchi ahi a..

zosonHuan, huchi ahi a, nitak hong hihtak in..

Siambawi in “Pa , ka teacher pa un zinghal chiang a geometry box nahon tawi ding uh hon chi, nahon leisak ngai ding“ chin lam etna lianpi toh apa kiang ah gen hi. Siambawi’ Pa , Lamka Bazar a Rickshaw heek a innsung vak in a zak in a leina ding sum nei kei mah zingchiang a Rickshaw service leh sum muzek ding chih lam etna toh “Aw Bawi, zingchiang nitaklam chiang in I leiding “ chin a tapa chiamta hi.

U Thang , zingciang in Lamka ah meihol ka va zuakding a, na glucose ding leng kon lei ding. Na hong dam pah ding” chin azi it mahmah in Thangpu sungkhoh a lupna ngak a om khamuan hi. Thangpu leh a zi bel kitenna uh sawtnai kei mahleh a Mata Mualtam line a khua tampite nekzonna singkhuah zuak leh meihol zuak a khosa ahi uhi. Thangpu glucose kikhai in tuzan hon daih ding a, zingbaih tak meihol Lamka a vazuak a, damdawi lei a a it mahmah U thang kiang a kiknawn pah Thangpu zi ngaihtuahna ahi

Moulopna a tellouh theihlouh ziak in Veinu in a mehzuakdia a leisate New Bazar ah tutpih mankei hi. Mou in van bangzah keng hiam chih a theihnop tinten a theihzoh in amehzuak ding awlmoh Veinu in innlam manoh hi. Inn ah hiaite vuldeuh, vullou deuh chin hisap in zingchiang a zuakkhit sawm teitei in sum bangzah muding hiam chih hisap in buai petmah hi.

Luaipu mistry naa sem in kuanzel hi. Hiai laigelh ahih laitak in Lamka lam ah mihausa inn khat bawl in nasem uhi. A ngaihzawng nu Teuhbawi birthday zingchiang nitak ahihman in sepna a loh nget a, bang pentak present piak ding a de aw chih hisap in laizial hip lut hithit hi.

Chingbem in lou a mehlei a bawl,zingchiang zingkal bazaar a zuak ding in khennen tiltel hi. Hiai zah sum kimu ding chih hisap in a leiding a poimohte bang gelhkhe deudeu hi. Tate’n sa duh chi uh ahihman in New Bazar ah bawngsa ser khat leiding in thupukna bawlkhin in lumta hi.

Huchin zingkhua hong vaak petmah a…

Lamka khosung ah Mahni Hihdi Diktak Theilou kichi pawl khat in bandh puang uhi. Bazar kihong louding, gari tai theilou ding chih thusuak hita hi.Bandh gahsuah in Siambawi in geometry box neilou,Thangpu in damlam manoh lou, a damdawi ding beizaw mah,Veinu mehzuak ding teng vulgai vek, zuaktheihlouh suak;Luaipu nungaknu’n a tanding kilawm present chaan loh hilheel;Chingbem te innkuan in bawngsa mehkha lou maimah uh. Kua mohna hang hihiam maw?

Zingchiang thu in ki uangsak ke’n ni in bang hon tumpih ding hiam chih na theikei ngal ua chih Bible chang amau hehnep mai hun ahidiam? Issue pen bangchi tuk in dik in hoih le leng mi nautang tampite tung ah haksatna I panpih zohvual ding hilou guan ihihlam theihchet hun mahmah ta chi’n Thangpu in a lupna tung ah mittui kai niuniau in ngaihtuah hi. Thangpu damdawi ding bandh bawlte kiang ah va ngen le uh ana peding uam? Mi neekzonna sukbuai theihna ding in bang RIGHT nei I hi de aw? chin Luaipu in ngaihtuah hi. Kou mizawng gentheite tung a lungkim louhna nei ahih kei ngal le uh hon hihbuai nawndah mahmah le uh chi’n Siambawi pa’n gen nilnil hi. “Lungkim louhna nei ahih uhleh a lungkim louhnate thuakkhak ding in naasem le uh eivele, ei nektawm zongten lohtak omlu a sialpi vuah thuak a thuak gige” chin Veinu hehl awtel mahmah in hang khe matmat hi. “Ann tang ser khat hong ngen leng le honna pe lou ding khat, mi nekzonna nawngkai sak lel ding in tan a nasep siam heutu kinei hi e” chin Chingbem in gel nalnal hi.

Amaute’n haksatna a tuahkhak ziak ua lungkim louhna thu gen uh zaw hi a!Himahleh amaute aw kua’n bildoh in a ngaikhia ua?Kuamah in,tutan in..

Phuahtawm: FAKE STORY ahi :)

.