Mahni Kitoudelh Siamsin

davidson newMahni Kitoudelh Siamsin By David Son

Pawl 6 ka sim kum un Geometry class adin Geometry box keng ding in theihsakna ka mu uhi. A class panding in hong kisata, himahleh mi tamkhop in Geometry box ka neihlouh ziak un ka heutupa un hon taai vek hi. A hon taaidan tutan ka mangngilh kei a ka hon gensawn ding.” Geometry sin ding in Geometry box poimoh ahi. Na nulepate un hon leisak zoh kei uhleh bang dia nou kilei mailou na hi uhiam? Mihausate kiang ah Geometry box man ding ka poimoh, hon kiloh sak in chi le uchin kua a hon nial ding?”


Huailai in hon chihdan naa ka sa mahmah hi.Mahni Geometry box manding kiloh khiakding chih zumhuai pi in ka mu hi. Ban ah thil hithei ding in leng ka ngaihsun kei hi.Amah ei dinmun a dinlouh man a hichidan pau hilel in ka mu a, ka hehsan mahmah hi.


Tu hun in ka ngaihsut kikchiang in ka heutupa gen  diklua ahihdan ka muchian dedeuh hi.Nasep a sum lohkhiat chih zumhuai hetlou ahihdan ka theisuah hi.Ka heutupa hon gen ana zuikha in geometry box ding ana kilohkhiak hileng ka kisiklouh dingdan!

 

Tulai naupangten bang lungsim pua uh hiam chih ka kanbawl chiang in Salpha Paulianmang tangthu hon hilh zel uhi. Aman a school fee ding kiloh khiak ban ah anaute a ding natan lohkhiat sak chi uhi. Ka kansui chiang in amah kia hilou student tampi mahni sinlai fee ding kilohkhiak uh uhi.Kou hunlai bang a hainawn lou eive! Hiai te'n anulepate uh thadawn mahmah ua, etton tak naupang ahi uhi.A school kaina uh theimah leng hiai ah I taklang kei ding hi. Himahleh a school management in naupangte a sinsak dan uh etton tak ka sa mahmah a, tunung chiang in I nam le gam a ding in mi zattak tampi hiai school a pan hong piang khe ngeingei ding chih ka gingta  hi.


Siamsinna a zawng a hau in poimoh chiat i hihna ah tuition fee toh kisai haksatna tuak nulepa tampi omtou ngitnget hi.I nulepate’n ahihtheih tan un hon chawm nuamlua uh a, himahleh amau haksatna leng I dawnzang theihdan lampi i zon kul ahi.Holiday chiang in septheih sepsawm ding in kihasuan hang. Salpha Paulianmang kuhkalna enton in a dangten leng self support tum chiat ni!


Na nulepate’n school fee hon piaksak zou in zoukei leleng nangmah kilohsuah in kipiak le chin na damsung a na mangngilh louh ding kipahna hon tunding chih ka gen ngam ahi.Mahni kitoudelh a laisim na hihdan na heutute’n hon thei le uh na siamsin pihte sang in hon ngaisang zaw ding uhi. Sum na kilohkhiat in sum manphat dan hon sinsak ding a, na hinkhua ah lamzanna hon tun ding hi.Tua Summer holiday hong kipanta ,tuition fee lohkhiat na ding a hunhoih ahi.Bang naa sem ding? Bang septheih om hiam? Na heutute kiang ah guidance ngen le uchin amau nang tuition fee lohkhiak dingdan lampi hon makaih theiding in muanhuai uhi.

(Hiai ka thugelh ken leng ka zohlouh pi ahi. Himahleh tulai sinlai ten a zou uh chih ka thei hi. Ka gelh tungtawn a thathak la a, mahni kilohsuah omleh hon theisak ding in kon ngen, salaam kon buk ding)