Lungleenvum

zosonKa nau toh vaimim gap huan ka ne ua,ka khawnvak uh chimney kisia ahihman in huih in hon mutmit zel hi.Ka nu kong pawlam a bang hih a om hiam chih ka theikei a, himahleh “ Nu ei, khawnvak mit” chia ka kikou chiang un meithuk a pan singthem a hon de in ka khawnvak uh hong vaksak zel hi. Ka pa lah Leisan gam a ching sat a kuan , hong tungnai lou hi. Vuahpi zuding a kisa ,vanpi ging dumdum , huihpi nunghehu louh chiang in kou vaimim gap neekging kia kiza a,thawmhau huai ka sa.

Nikhat ka inn ka tau ua maisan bangzah hiam kitung tiltel te khat lawmpa Siam (Enes Shoute) toh ka gukhia uh a, amau bel khat la in gamlak ah ka huan uh a, a lim mahmah hi. Kholak ah sailim ka peklai un Siam a pu Bukpi a daakpua hong tungziak in saptuam in om a, kou leng ka va pai nainai uhi.Apu in buangnai khedap a puak a bulh theihna ding in Siam in a khe kou a bang a nin biaibuai hon silsiang sitset a,khedap thak hon bulh maizaw,Mercedes Car a tuangte en bang in ki eng ngoihngoih sam hi.

Ka nu’n sahbon koihna ding bawm deih in Lamka a lama zin ding khote kia hilou, Bungpilon a pan hon lambangte sum khak zen in thukhak gige a, himahleh ka peemkhiakni tan in khat le a ngah lam ka thei kei hi. A thukhakte hong tunkik chiang ua a gentang pi uh” ka hon lei a, vante tung ah ka koihleh, min tutkhum a kitam gai” chih hitang pi hi.

Nikhat gamlak ah khawngma(suaklu?) zong in Jamkhogin leh Evan Thangsuanpau toh ka vakna uah Thangsuanpau a kung ah va kal hi. Anuai ah Jamkhogin toh kihoulai un ka kiang uh hong gingpuk a, ka et uleh lawmpa singkung a pan hong kia ana hilai zang hi. Ana hia chia ka dot uhleh bangmah hon dawng lou a, naa sa lou dan ka koih uhi.Innlam pai ut ta ka hihman un Jamkhogin in Thangsuanpau hon pua a, sawt sim ka puaktak un lawmpan pawpeih nawnlou ( paw zounawn lou)n in ka nusia uhi. Khosung ka lut un a Unu Neihzakim kiang ah ka gen a, huchin aman va pi hi. A khonung in ka lawmpa uh naksam dektak ,va pi pah kei uhleh sithei dingdin mun a om ahihdan kum 2012 in ka theikhe pan hi. Lawmpa Jamkhogin leng 1997 lai in Lamka lam zuan a hong pai, Haizang ah ambush in om uh a, gari a pan tawmkhia, khosung lam a tai hiding a, tunitan a tanchin leh luang muhding omlou hi.

Kaisuan toh ka kikhanvual uh a, min hon tauhtuah gige uhi. A chou masasa in a khuttal a chil(saliva) nuh in a lawmpa tal ah tat ding chih ahi. Ei leng kihatsak ut ihihchiang in tal achil tat masa ki ut a, huchih chiang in sam a kilai hipah mai hi. A kap masasa a zoulou suak hi. Ken Kaisuan sam ka laihfuh chiang in amah kap zel a, aman keisam a laihfuh chiang in kei ka kapzel hi. Hanship Chentenary 1992 a ka kimuh nawn un sam kilaih ngamding hinawn lou , amah piching lawtel hi.Huchi kithuzak nawnlou a ka omlai un amah nam sepaih lam ana lut hiding a, mun khat a bomb khoihkhial kha in a hinna ana tan ahihdan ka khonung zak hi.

Homeguard te ration ding helicopter in hong khe zel a, lenna ging a kizak nakleh “ Lenna hong leng” chin class laklai hileleng kitaikhia in khokhung a lenna field lam manoh in kitai tou vingveng hi. Kihatlou deuh ahihciang in lenna lenkhiak dekhun kilap kha hamham sek hi. Lenna mukha I hihchiang in thupi kisa lawtel petmah in kigen mangmoh hial hi. School kai inn paichiang in ka sawmte uh giakna ding a lupna khat ah mikhat ana lumsek hi. Sun lailai a kua lum ahide aw ? Tun ka ngaihtuah kikchiang in Michael Suan “Anchi Cowboy” lasa pa ana hidaih mai hi. Niteng a lou kuan gige, tha hat kisalou ahihman in tawllua kisa, a inn ua alah omngam samlou , kou in a hong kibu ana hidan ahi.Ahi singtang lou nasep I chih nak haksat lua ,a anuam chi kuamah omlou ahihna huai apan suahtakna hon pethei ding Mosi taktak poimoh hina tel hang e!

School admission hun tungta, ka pa lah Lamka lam a zinlai tak ahihman ka nu’n sum neilou hingei ding a, cheng 2 toh admission bawldin hon sawl hi. Mission School hiven, ka heutupa un Cheng 2 toh admission bawl dia hong kuan maw chia hon salh eklai ka mitkha in tutan in thamden!  Ka School ua teacher pa table nuai ah ek kitha chitchiat hive aw, sunni tum a nisa nuai khatkhat in heututen thu hon dong uh, a tawp a ek thatu theikhe khong uh. Sunday chiang a ball peklouh ding chih thu om, a pekkha ana om teitei uh hive aw. Heutupan gopum chiang khat suisa pen tui san nuh heuhauh a ball pekte Monday assembly a hon zeep zetzet mai zaw! Kou leng nikhat ball pek hon mukha, zingchiang a kizeep di chih chia kingui zawzen. A tawp a chihdidan thei lou ,heutupa mi inn a pawtna a sangkil a va dak keukau in “ sir hon ngaidam in ka hihkhial uh “ va chi nainai.A zingchiang a kizep di chia school kaidia kuan, gintak banglou tak a hon zep hetlou. Ngaihdamna thupi kitang kha, hampha kihina e!

December 1992 in khua Centenary lopna hun ah ka pianna Hanship khua ka va mukha nawn hi. Thanlon Helvei tou a kal tou ngitngit, Bukpi te lamphei a pai dangdang,ninem simtak a Hanship lamtou a pai kenken, Belsellui peltou in UNengsuan in sikha a muhna mun hanmual I hongtung maizaw, gim le tawl teng beiduak mai hi. Huikhi siang vot sinsen kisa in , I mai bang hong gepsak biibiai, NItak in field kiang a Pangek Mual apan Tangval Thawnsuan in a pa mike zanglou in YHA(Young Hanship Association) te mike zang in phattuamngaihna kikoupih kangkang hi. A zinglam in phamsa James T Ngaihte ching lemlai tak ka vamuh leh zum chitchiat se hi.

Khuppu apau theihlouh hang in mi tampi sang in khut nasep bangsiam zaw. Daipu zaw amin pawkha ngial e, nak daih zawzen. Pikang laizial tep lahgol petmah hi. Pa Vungzagin in huihpi dalna ding a inn khang ua singbang hiam suan, huaite va sat nuam sese kihi mawk hi. Bawng hawl a ka vakchiang un bawngpi vom,a ngouna om khat ompuite te bawng chin kisam hi. Ka khonung ngaihtuah chiang in U Lalpi (Lalawmpuia Ngaihte) tua Guwahati a omlel te bawng hiding dan ahi. Pa Ginkhojam( Robin Nengkhokam pianna pa) nasep taihmak danlah loukuan dek “tai a tai thoh zezen “ chi uh.

Ka office apan in Solkar data ka etchiang in Hanship ah inn 150 vel omna dan in kihisap hi.Khatvei lawmte Hanship vapha ka dotchiang in inn 15 khawng omlel uh,a pemkhe dek om zawmah hon chi hi. Eh, ka pianna khua in manlam nawt ahi chih ka theih in lungsim khat hon vut velvul hi. Hunte hong pai dia, tu bangzel a apaitouh leh I khua bei ding ahi achin lungliap tak in hon gen hi.”Lungliap lou e, asung a tengkha ten i pianna vangkhua I mangngilh kei nakleh simlei bei dong a manglou ding ahi. Hanship kia hilou zodawn khua tengteng leng!” Chin ka dawng hi.