Hangsanna Manpha

zosonTanglai kumpite zaw thupitak uh hiding e-Amau hoihsak , amau gen thudik  leh daan himai. Selvual louh leh  nialvual louh ana hi uhi. Kumpi David ngial bang houh naak thupi didan, Kumpi Saul tanu   ban ah  numei dang  dang bangzah hiam  zi in nei hi. Tantawk a lungkim lou hihiam maw, inntung a pan numei kisil a muh leh hoihsa a,  sila te samsak, luppih ziau lel ! Thu neihdan dan nghenghe chu aw..


A vaihawm khum mite tung ah a ut dandan vaihawm thei ahihdan kilang mai hi. Galdou  a sepaih pang bang innlam a zite kiang a lumdia samkik sak,  A sepaihte galkap buaitak a omlai a man niangle tai Uria zu dawnpih in a chihdan a omlouh tak a thahna ding plan bawl zawmah hi. A khawnbawl upa khenkhat ten kilawmlah sadeuh bang ana om zenzen le uh leng kumpipa hi dandan sel vuallouh ,nel vuallouh , adik hi chihpih damhuai pen chi khamoh uh na?


Huchin Pathian in Jawlnei Nathan mohpuakna guan a, Kumpipa David in mi zi a suh diklou ahi chih gending. Jawlnei Nathan a ding in lit huaina maizen inchia! Kumpipa a lunglou lam hileh capital punishment muthei ahi chih athei mahmah ding, aziak bawltawm a ngaih lele Kumpipan a kilawmna in  bawltawm thei law mahmah  chihleng a theiding hi. Ban ah  David diklouhna gen sang in aphatna gending a kuan hileh a utzaw tham ding hi .Tunglam a Pa muang in sih-le-sih dam-le-dam chin  kumpipa innpi lam ah kalsuan ta hi.


 Himahleh Jawlnei Nathan in Kumpipa David kiang ah  na hucih khachih va chi momot kei hial hi. Kumpi ahihna zar a zahtakna pia in tangthu Kumpipa lungsim sukha thei ding in va gen a, Kumpipa’n huai chibang mite gawtding ahihdan gen khe memet hi. Hunpha mu kisa in   Jawlnei Nathan in agen noppen tak  Kumpipa David mahmah diklou ahihdan genchiang a, huchin thunei  Kumpi David leng kiniam khiak in dikna lampi zongta hi.


Jawlnei Nathan bang a Pathian vanzat manpha hihna dinzaw  kha lam galthuam mah poimoh hi.Athu theisiam ding in simtu kuapeuh Pathian in hon vualzawl hen!

 

(Ref 2 Samuel 11-12 )