Zomi Namni Chibai

ZOMI NAMNI CHIBAI
By Vungzamuan Valte, Columnist Zogam.com
vungzamuanvalte buktep 

Pianphung a suangtu kibang, laigui zom, sisan kikhat, khangthu tuamlou, sutdan tuam diakloute hihang. Khulsung pan’ piangte hihang. Khul in khenlou, Sinlung in khenlou, Chhinlung in zong khen samlou. Chimnuai, Geltui, Dimpi suakte hihang; Sumpui, Locom, Sunthla, Seipui, Saihmun, Suaipui, Laitui, Lailun suakte hihang. Khampat Mawngpi suantu hihna kituhtheite hi hang. Penglam, Ngalngam, Galngam, Sura, Chhura tangthu atuam hilou chih, thei kilkelte hihang. Unau tangmai tuhte kihilh tiautiaute hihang. Liandoute unau, tangthu a neite hihang. Khupching leh Ngambawm tangthu kituhtuh. Mauruang tangthu toh khangliante hihang. Mimtang Tangtang kiphelkhap ngapte hihang.


Tualvung leh Zawlpal kingaihthu, ngaihnophuaisa diakte hihang. Vanleng’ tanu deihthohtak neitu hihang. Lengtonghoih tangthu a -thu-a-la a gen chimlou, leh sa-chimloute hihang. Dahpa a tong a, Lersia a tong a, Liandoute uanau a tong ua, chite hihang, beh min tuam abawl kei maimai ua hiven. Songthu, Chawngthu, Thuantak, Suantak, Zahong, Tlapa (Dahpa), Luahpui, Zingthoh, Chonhmang suante kichi vek theite hihang. Pusa biakna bawlte hihang, sial a kileite hihang, sa-ai, gal-aite hihang. Tong, Thangsuah a Chong mite hihang.Keimi, keitui tangthu a neite hihang.

Zo siktui siang dawnte hihang, Zo huihkhi siang dikte mah hihang. Zo sialsa mah limsate hihang. Zo voksa mah limse chite hihang. Zothau mah paktate hihang. Zo vaphual nupa-te’ ki-itna mah thupi kisa chiat hi. Zoheisa mah pallunse chite hihang, Zotang mah etlawm in lungkuai chite hihang. Zo vontawite khohei etlawm leh duangkuai chite hihang. Zolianute nunkhum mah zalzou utte hihang. Zo ngeina mah thupi e chite hihang. Zozu mah khumpen e, chite hihang. Zolate mah thupi hi, chite hihang. Zo buktui mah duhpen a neite hihang. Zo loubuk mah noppen e chite hihang. Zo buhsih mah limsa diakte hihang. Zo puan mah etlawmse, chite hihang. Zo dakpi daktal mah thupen e, chite hihang. Zo kampau suakte mah ngainate hihang. Zo lianute mah hoihpen e, chite hihang. Zo bualtui Rih Dil mah ipu ipa khang a I ngaih thupipen hitawn
tung hi.

“Khimpi zin ni, Khapi kiat ni, Khawhkhen ah, Khawlzang ah, Michin, sachin kikhawl nung, Tungpi suah ni, Ka pi Neem nikpi hong tepta teh, Na nik san honghai ta teh, Na nik san la-a napai kik leh, Vanu Khulpi hong khup nelh ta teh, Khulvang ah hong suakta teh, Dawi in, kau in hongpiang ta teh,Gantualngou zong in kuanta teh, Na tuah mawh chiang’ hiai pa guh teepta teh,Na gantualngou zon hiai pa guh teep ken, Na gantualngou zon hon nga ta teh, Na-zun na-ek namsia. Na khua zuan in, na tui zuan in, Na tong na lam dingin hon ngaklah hi”. Chi a phuisamte hihang.

“Ka thang e, Khul a ka pian in aw,
Ka chun leh zua`n thangnan` chembang ei chawi e,
Namtin guallai lawin ang ka thang e!” Chi a kisial on on te hihang.

Pau kikhat neite hihang, (etsakna)… khat, nih, thum….., khut, khe, mit, nak,
kam, lei, tal, sam…., Vok, Ak/Ar, Bawng, Sial, Sai, Keel , Ni leh Kha,
Aksi/Arsi, Nu leh Pa, Pi leh Pu, U leh Nau, Chi , Tui, La , Guah /Vuah . Pasian
/Pathian, Um leh Bel, Lum leh Tei, Khuang, Dak/Dal , Rih/Lih , Mual/Tang-Tlang etc.

Hiai dan a, la ngaih taktak a sa-ong-ong theite hihang:

“Eiteng khawlkhawm atuam om lo”

“Vannuai chipeuh KHUL pan apiang”

“Sakmi khangmi kikhenlou in,
Mimbang pianna Chimtui vangkhua,
I heina pian in dang zong leh,
Sinlai pai tembang kuah chiat ve ni,
Jiin in khen maw, Sianmang’ khen maw,
Sinlai ah na sa`ng e,
Gibang khenzong, lung ah kingilh keini,
Tunsung khat pan piang hi ngeingei hang e”

Pau in hon khen hiam, gam in hon khen?
Lungsim in hon khen hiam, jiin in hon khen?
La a sakthoh deihkhop mai ding I diam?
Thu a genthoh deihkhop mai ding I diam?
Kawlgam vaigam at gibing khen zong,
Tuibang gawm ni ichi thei diam?

Hiai paukam leh thumalte’n kikhen thei vual ihihlouh dan gen hi:
English – How are you?
Teizang – Na damdam zia?
Sihzang – Damdamni ziam aw?
Khuano – Damdam buang nam?
Zou – Na damdam ei ma?
Saizang – Na damdam hia?
Lushei – I dam em?
Paite – Na damjel maw?
Thahdo – Na damdam na?

Ahihleh, bangziak tak a lungsim khat, thukhat a luangkhawm theilou ihia?
Pheisam kahla in I dinmun gen chiang mahmah lel hi’n theih theih hi.

“Ka ta Thanok aw,
………
Hakai nungpuk kanek ziak hiam?
Manta khaalgah kanek ziak hiam?
Nahtang toulawk kanek ziak hiam?”

Ahihleh, bang I lohta dia le; a damdoi ding omlou adiam:

1. KIHUITUAMNA LUNGSIM PAIKHIA NI, A LOMPI A PANKHAWM
MAH KUITUNG PENPEN HI. A OMSA PAMPAIH PAHPAH KEI NI.
TUIBANG GAWM THEIHNA DINGIN ZOSUANTE KHEKHAT IN
DING NI. NOU, NANG, KOU, KEI CHIH KAMPAUTE BYE BYE TA
NI.
2. INSUIHKHAWM LEH ZAI I REL ANG U, ICHIH VANGLAK LEH
ZOHNAHTHLAK TENGTENG HUAPKHAVEK DINGIN VAISAI NI.
PAU LEH HAM AH BUAISE KEI NI. I PAU, I NGEINA KIZAHTAT
SAK IN, KITUNGDING TUAH NI.
3. PUPA NGEINA DANTE KEMBIT IN, CHAVANG KUT LEH
KHUADO KUT TE GAWMKHAWM IN, LUNGPUT KHAT, SA
KHAT IN LUANGKHAWM NI.
4. CHAPCHAR KUT LEH ZOMI NAM NI KITUAK MOHLOU HIAL HI,
HIAI HUNTE ZATKHAWM DINGDAN ZAAI-REEL THEI
MAHMAH LENG MAW!
5. TLAILAM UMPAWNGPAR KICHI OM MAHLEH, A KIKHEL CHIH
OMLOU HIAL HI. A NAWNUNGLAM AH HIHTROK CHIH ZONG
OM VEVE HI. THIL A KIKHELSATE SUTSUT LOU IN, MAILAM
AH PHEIPHUNG KHAT I SUANKHAWM THEIH DINGDAN
LUNGGEL CHIAT NI.
6. KHUVUT A VAISAI SANGIN, LEH MUNKHAT A HAUTAK
DEUHTAK A VAISAI SANGIN, ZOMITE OMNA KHUA LEH TUI
TENGTENG AH I NAM NI LAWM SIAUSIAU THEI LENG, A
NAHLOH PEKZAW DING A, LUKHAWN` NEIZAWTHAM DING
HI. A GAH MUHDING OMPHA NGIAL INCHIA.
7. NAM NI AH, I ZO NGEINATE LAAKKHIA NI, DOMSANG NI,
TAWISANG NI IN, KEMBIT NI. GAMKHAT A KIGAWMKHAWM
THEI I HIHLOUH HANGIN, LUNGSIM AH, THU LE LA AH, PUPA
DANTE KEPBITNA AH, MINAM KHAT HIHNA TE AH, THUKHAT
SAT IN LUANGKHAWM NI. AHI, I CHRISTIAN BIAKPIAKNA
PHUNGVUH IN KEMBIT HAMTANG NI.

ZOGAM AW CHI CHI VE`NG :
Tuana pupate tong in laam e, zam leh daktal sialki lenkhuang tum,
Mimza-tangza sang leh lal-ai, gawh leh lup ningzu ai-sa nungna,
Khua hem mual ah Chiau lumsuang in pou e,
Sabang tatna khumbang luahna, eimah gam neihsa hi e,
Tung Pathian Jehovah piaksa, Zogam nunnuam hi e,
Khultui vangkhua kilbang khanna, Tibet Kansu tuanthu sutna,
Tagoang, Hanlen, Pugam ah mang, tuikang kuam leh Zolei heikhawm,
Tun sungkhat piang, Zomi laizom hingel hang e,
Ngalliam lung leh Phualva bang itna, phelbang in khauh, thalbang zang e,
Leisan kulh ah, i gial khawm a, do leh lal hang, i nawk khawm a,
Minthang pallou tuang i tunchian’, Zosuante leh Zo heisate’n e,
Zogam tunnu luankhi nung ni e, Salphate`n lum leh tei tawi in lawm ding hi e,
Gam leh minam, khua leh pawlpi sung ah,
Bitna, itna, kituahnate a khantouh nang in, sem in machiang suan ni.

ZOGAM Aw [ Thawn Kham]
Zogam tuan pupa luahna gam,
Zogam khangsawnte luahna gam;
Zogam mualdawn lenmui kai ee,
Neisok pak san silsial;
Zogam ton leh lamna Zogam,
Zogam gal leh sa aihna gam;
Zogam ningzu khuaizu bang khum,
Lenkhuang tawi zaila awi;
Pu leh pa lenna gam.
Kawlgam Vaigam ka zin zongin,
Kawl ann ne, mang innsung ka om zongin;
Zogam Zo inn mah lunggulh ing,
Zo ngeina mah deih ing;
Zogam zalmang in hong man ing,
Zogam mu bang ken hong ngai veng,
Itna damtui a luanna gam,
Beh leh phung tenna gam;
U leh nau kichhin na.
Zogam aw ken hong taisan kei ning,
Zogam aw na kha nuai hong sel aw;
Ka lamkiatna, ka lungtang phum nang Zogam,
Kong it hi Zogam aw.
Zogam miten hong neu et in,
Zogam na miten hong taisan maw;
Zogam gilkial dangtak in thuum,
khutzep in en ding maw.
Zogam ton leh laam hong lak in,
Zogam na zaila hong awi ve;
Zogam na ningzu hong lup in,
Na ngeina a luite,
Ko hong lakkik dih aw.
Zogam Zomi khantoh nading,
Pilna siamna leh neih leh lam;
Lungsim pumpi khua-ul sisan,
Piakkhiatna tawh sem ni;
Kawlgam vaigam a Zomite,
A nei a lam Zomi te’n
Mualdawn Zomite kahna aw,
Nu leh pa tauna aw,
Hong huh hong chiah un chi.