Pichingte'n Zong Toupa Ah Na Nulepate Uh Thu Mang Un

Pichingte'n Zong Toupa Ah Na Nulepate Uh Thu Mang Un
~ Vanlallian Valte, Columnist Zogam.com
vanlallianvalte 
Mangpian champha 2014 lungdamtak a lopliam depdep nungin, limpih thek lunggulh na’n Bethlehem daipua leh kalvari mual ka kawmtuah tadihdih hi. Hiai munlemual nihte khentuam vual hilou pi ua! Tupguk tuam nei; angmasial leh omchimthoihna dia i Toupa leitung a hong kithehparh hilaizang lou a; sual tatna nna hong semkhia ahihmanin bemite’n kha leh thutak a biaktuak takzet Pasian ahi him hi.
 
Kumpaita sung etkik chiangin, sep dia kilawm ka seplouh; gentuak genmaih; leh kilawmlah tak a ka gamtatnate gen di tatsat lou hi.  Lungnualpih hetlouh, sepsuah suanching bei bel ka hi sam kei.  Kumlui mualliam a, kum thak mel i muh chiangin,  ‘New year resolution’ chiin, thupukna hoihkuam chiam sek hang.  Zoh zoh a om dia, pichin vuallouh le om phot venchin – thupukna bawl ngam hih himhim le tungtuanna khat hipeuhmah hi.  Brad Paisley’ gen bang in, kumthak i chih – gelhlouhbu pek 365 a sah bangmai ahi.  A hoih thei bang pen a giitdim theihna mimal kungtung ah ki-nga. Pastor Jim Moore in, “You can grow bitter or you can grow better” chi.
 
Tutung in, ken le Pathian hatna muang in: Gamsa hilou mihing ngeina’ lungsim put gige (being human); gamtatna sa te ngaihsun; kalsuan enphat ding; khalam hinkhua vutu/huihtheu hetlouh chih leh thilhoih hih chimtaak louh te tup in ka nei hi.  A sawnglai teng leh biakbuuk huangsung kia a lim lou a, chiklaipeuh leh koimunpeuh a khamiit (Pathian limsak; A deihdan zong; A thuchiam a din) diing ka hanchiam hi.  ‘To cultivate spiritual sense in a spiritual new year’ chih ahitop mai!  “Bangchi leng khami di?” chih ah ka buai phili nawn.  Pathian sam mahleng hon ngeingaih ngellou a, kumthakni  nitaklam dak 03 a gin tan in le kuuk-e-kaak omkei…
 
Huai niin ngaplou sasa’n EBC Dwarka biakinn, New Delhi ah kikhawm hiveung, pastor deihtak Nenglian Vualnam tungtawn in ka panlak didan theihsakna hon pia hi. Pastorpa thugen laktom:

Eimah lampang ah hilou zaw in Pathian lam mah mitsuan in, “Amah a lian semsem dinga, kei ka neu deuhdeuh ding” chi a Baptispa Johan in (Jn. 3:30 a chih bang in en leng huai mah chi ni. Etkhiakna i tuah hun in le, “Toupa aw…” chi tinten le A ompihna, makaihna leh vualzawlna tamsem hongtung ding hi.
 
Ei hinkhua a Pathian hong let semsem theihna ding in: (1)  Toupa aw, nang kon itna khangsak semsem inla, khovel leh a sunga thilte ka itna kiamsak deuhdeuh in, chi’n i thum ding uh. (2)  Toupa aw, ka kipahna nang ah bukim sak semsem inla, thil dangte ah kipahna zong lou ding in hon panpih in, i chi ding uh. (3) Toupa aw, ka muanna nang ah khangsak semsem inla, keimah theihsiamna leh ngaihsutna dan ah kinga lou ding in hon panpih in, ichi ding uh.
 
Ngaihdan, gindan, pomdan, awlmoh tuamtuam leh kisaktheihna hiam kingaihsiatna’n i lungtang luah dimlet ahihmanin muhtheih leh muhtheihlouh vualzawlna hong luanglut ding te vunna di munvuak omlou khanak!  Mihingte lungtang pen pava-nou bangmai a dawlchintawk nei ahi.  Etsakna diin:  Singngat a Konvenson khawmpilian a om kum in ka inn uah na hong tung hi.  Ka pa’n pavanou a tawkhi buak louh leh silsiang louh khat ah  singpi special huntawk hon sun hiveh aw.  A sundim nung nasan in sung nilouh mawk leh, dimbeh; vunbelh in; dimvum tuanlou dia, luanglet leltak di ahihbang! Unaute, na lungtang pava-nou hawmsak phal mahmah lou maw?
 
John Grisham in lawyer ahihlam mangngilh hial khop in laibu minthang ‘A Time to Kill’  gelhkhia a, Dan Brown in ‘an academic’ ahih ngilh in, ‘Da Vinci Code’ gelh.  Huchibang mah in, Ashwin Sanghi in businessman ahihlam thudonlou khop in,‘The Razabal Line’ ‘Chanakya’s Chant leh ‘The Krishna Key’ te gelh.  Novel a gelh masakpen ngial ah houh amintak zanglou in pseudonym Shawn Haigin zang hi. I hihna mangngilh hun neih diing ahi.
 
Mimal haksatna leh puakgikte ngahkhiak hun theih kisam.  Nitaklam khat, Lanva lui ah suangtaat di zong in ka kuan a kg 2 vel a gik suangtaak kivontawi tak khat ka maidok hi.  Tomchik dop ah haksatna om lou.  Inn zuan, khe in ka hong pai ta.  Lamka College kon kheng chiah zaw aw khut leh khe kham in lel mahmah ta’ng.  Bangchichihiam a Khominthang tutzou khong.  Ngakhia lou in nitak biakinn kikhop dak gin dong dom chinten leng - bahsia, sepbut nei nawnlou dia ka puksiat mel kua’n a gen thei a?  A suang’ gihna kibehlap tawmtawm bel hilou ahi, nou semgim leh puakgik pote aw…
 
Tuhun a i khotang hinkhua hiin inkuan leh mimal hinkhua ah hitaleh, dinmun hoih leh nuamzaw a i dintheihna bel hun paisa a kuahiam/kuatehiam in ginom taka ana sepkhiak ziak uh hilim hi.  ‘Tuhun’ i chihchih hunpaisa suul a hongpiang ahi.  Nulepate huaina a hiaitan tung i hi kei ua hia? Saultak Paul in Ephesate kiang a laithon a khak lai in naupangte kia nulehpate thu mang a, nu leh pa te zahtak dia deih ahih gintakhuai lou hi.  Naupangte’ thil theihna bukim zou nailou ahihziak hizaw kha’nte! Theisiamsa dia gintak pichingte le bang ihi tuam ua?
 
Mizoram dunglevai ah sumsin in ka diangkual ngeita uh.  Khatvei chu Pu Rajiv Gandhi sih ma kum in Rabung khua ah tun-inn mu zou zok lou in ka nong nilouh hi.  A tawp in inn khat ah ka lut a, “Ka hong tung thei diam?” chi sese lou in ka vanpuak ngakhia’n pangkhang ah kihahsiang diin ka pusuak gelgel hi. “Na damdam na uhia?  Na inn ua hongtung ka hi” ka chih leh inteknu’n “Theihngei bawn hilou b’a hongtung di n’oi?” chi gega.  “Lungkham kei ve, nithum-nili nituang di hiveng, kithei man mahmah ni!” Ka chih bang ngei in ka hong kitheichian pah ua, a khua uh ka pawtsan ni zingsang ngial un houh hong nehnou deuhvel zeih!  
 
Ka muhsit man hiphiangsan lou in, pianphunga a songnawina nei, khe langnih zeng, khut langnihte’ phelkhauhna masuan a bokvak thei lel himahleh, kifuhsak sim pi ahi.  Sophisticate petmah chiangkhun khat toh khosa den.  Philips radio nei.  Vaila ngai riahriah sek. Ken damdawi zuak; aman Anacin, Vitamin B Complex, Vitamin C, Ferradol (ak-ek chiim ichih uh) leh Osto Calcium khawng addict.  Aman zu gukzuak.  Ken, a thilzuak kihdah lou.  Nihgel kidorhtuahna ah sum-ip sawk ngaivetlou hiinmaw!
 
Khualzin pailai chihmahtak zinkualkual mai!  Khua khat a ka tunna te bel khosathei tak, saptuam leh khotang a kizang leh mite tung-et hi uhi.  Amau chih louh, khopihte annek dohkan leh kuang kitamthei zang le omlou uhi.  Nupate’n nu nei nawn lou ua, a pa un bel dampih lai; teksia hi ta hi.  A khomuhna leh zaaktheihnate ngeina bang nawnlou; a khut peuh vuang dedelh ahihmanin, tuangtung kil khat ah ann tuampiak uhi.  Aluminium kuang lui bimbem leh maukeu zang in ann ne. A mit-hah ah atu-ata toh laikuang sawkkhawm lunggulh ahih haihvual hilou hi. Mehtui a sinbuak chiang in mangbang kisa’n mau hianhian a, kisuanlahna’n pumdim.  
 
Ni khat, a naupang un ka temta zang in maukeu ana sui hi.  “Ka pichin chiangin, maupum muh di omkei mawk leh ka nu leh pa zat di maukeu koi ah ka la dia?  Suihsak lawk ka hi” chi.  Lungsim in, dotna bawltu leh dawnna za tu kei hilou in naupang’ nu leh pa himaileh ka chi vongvong.
 
A kumnawn a ka khualzin un, huai khua ah – tun-inn kheng thithe lou pa a inn uah ka zintung nawn a, ngaidih - Putek in a tangtawn mun di ana zuan khin!  Pasi phoukeuna dia kizang tun-inn pupu' ankuang lui lousiah a sulnung muhdi om kei!  Insung gentaklouh khosung nasan hawm zou hial hileh kilawm hi.  Ka lingmin tatpihzel nu lah laisimna maban sunzom diin Aizawl lam kidenna zawmah, huiha!  Nitak ankuang kikhop hun a Pathian’ ngaihdam ngetna husa te pupu damlai a thiltung himaileh aw…chih baangmoh loh ngawn ing!