Zotui Krismas

Zotui-KrismasHuihkhi la’n gimsi hong dangta

Tung sunni kai zong hong dangta
Zingchin tuallummei hong kaita
Daiteng tangsaam zong apaal zouta
Hizong tang ka heina melmak gam hi e
Krismas tuangtung ding mel in theilou e

    Aw khuahun kidang a
    Krismas gimsi hong laan chia’n
    Phungvual kimna vangkhua ngai ing e
    Zousih leh aisa tui bang gawm
    Vangkho miza’n laikuang umkhawm
    Zansawt sianmang awi a laitual lengkhawm
    Vangkhua krimas mu bang hon ngai ing e
    Aw keidi’n zotui krimaslou
    Lungzuan nemzou a omlou e

Vai tunnu siang ka tham lai in
Ngaklah krismas tuang hong tung e
Kholhpih lawmvual li bang ching in
Sungneek leh aisa li bang ching
Hizong vaituunnu’ krismas hi e
Tonkhuang ngaih leh lensialkilou toh krismas
Tang ka zuan nepna’n ahunloulai e

Solkha puan bang hong thak ding a
Tang in vangkhua k’on zong ding a
Kumsawt khensa zotui krismas
Tang in lungchim in zangta ning e
Sian in machiang hon huai dih ve aw
Tuunzua-laizom leh kholpih vual teng kimna
Vangkho tuanglam ah sian in hon huai aw