THUKUP (Social Obligation)

machine-gunIntroduction: Tulai khovel ah khotang a i mohpuakna tampite uh hoih mahleh ahun zil a sepdan hoihzaw/chidam zaw/tawldam huaizaw om dia kagingtak ziakin “Thukup” tamlou kon gelh hi. Kim sipsip in kigelh theilou a, hiai in a sukkhak pawl/organization te demna hilou in, i society paitou zel a tua i zat dan teng zat gige theih louh dia alternative omthei hoihzaw dia lam-et leh muh dan hong kigelh ahi zaw. Hiai thukup te munteng a zat theih hipah lou dia, ‘khopi’ leh khota a zat khom theih om dia, zatkhom vek akul louhna mun omdia lam-et ahi.

SIHNA:
1.    KIGAL DAN:
a.    Sigal pen miteng mohpuakna himahleh lenkhom makaihna pen abik a YPA te adia koih ahi. Hiaipen nungak/tangval adia compulsory hinon kei henla, lenkhomna pen YPA heututen ami omte zangin sai le uh. Huan, siluang pen inn apat haan a koih khiak tan izat ngeina bangin paitou leh.
b.    Sigal pen misite tenna mun kinaih a, akhente compound/Innsung a mun omlou ahihman in HANMUAL in Cemetry Hall hoihtak nei henla, tua mun ah a ceremony teng kizang henla, sigal ding ten Hanmual naih a, avui zoh chianga paisan mai hileh. Misi inkuante ahihleh a indongta te, tanau laina, a lou theilou om dia tua te ban ah vengsung mite khong leh apaikhom theite toh alem dan in lenkhomna YPA heutu ten mohpaw mai le uh.
2.    HANKHUK THU:
a.    Kivuina dia han toh pen gam hek mahmah ahihman in tua dan lou a kivui dan nei le bang achi dia. Huaituh – Hankhuk dingin Cement/Concrete a kongkhak nei a cabin bawl a, a zang ding tam leh tawm zil a 100/200 bawl a, room/cabin No. chiamteh vek a, tua a coffin guan lut zel hileh. Tua ban ah agim namsia leh tui-thaang teng luan khiakna ding drainage hoihtak kibawl leh. Tua banah kumkhat a chin chiangin a muat khinlou leh nin omlai teng Cemetry/hanmual Chowkidar in ana lakhia henla, Pit/Khuk hoihtak bawl a tua ah ana halsiang zel leh.
Tua ahihkei leh koimun peuh a i hanmual zat lel uh abei chiangin mun dang hong kul dia, Kivui chiang in gari hiam hong ngai dia lemtanglou tampi hong om ding hi. A tung a i thukup dan hilebel munkhat kizang den thei ding hi.
b.    Hiai hileh  Suangphuh bang chih ding? Hiai tuh hichiin bawl leng – Feet 3’/4’ a zaa feet 100’/200’ a sau in cement concrete a poimoh danzil in row 1/2/3 bawl leng, huai ah misi tanchin theihtuak isak teng 5”x8” hiam in granite/marble suang zangin gelhin belh leng tam ta mahmah dia hiai pen a kulbang a row behlap touh theih ding hi.
Hiaite detail zaw ahih dingdan/muhdan/gintak dan teng kigelh kim thei pahlou a, thukup dang hong om a theihsiamlouh hong om leh tua te kikup touhzel ahoih dia, hiai pen implement theih dia om leh sepsuah baih ahoih ka lam-en.    


3.    SIGAL  NA THILPIAK:
Pi-le-puten thilpiak ana piak uh aziak leh zatna gennei ngen a ana hih uh ahi a, himahleh tua dan teng zuih lemtang vek non lou in, a khen i khawlsan ua, paidan tuam deuh a purpose kibang thou i zattak ziak un tamlou ‘Thukup’ i gen ding.
a.    Misi luang puan a tuam – Hiaipen hoih mahmah napi in tuamtuak isak teng kituam zoulou a, tua kia hilou in, i tuam zoh sunte leng ahoih leh manpha i deihthu sam a kituam zoulou hi. Huaiziakin pawl /organization/ association hiam ahihkeileh insungmi leh inndongta te vai hiam hilel henla, a lou theichiangin kilom mahleh, puan i piak ding  man(price) kimkhat bang a sum in kipe zawleh en lah ‘save’ amau a dia lah phatuam zaw ding in kagingta. Akhen chiangin puan i piak khomte inteekten hom non ua, a tang khaten aki lam-etbang uh a tanlouh chiang un kitheih siamlouhna bang hong om thei hi. Sum bel ki hom khollou a, lusuun inkuan ten phattuam pih zaw uh ahi dia aw kachi hi.
b.    Sigalna sumpiak: Nidang in zingteng in an su ua, niteng in singpua ua, hilele ni 5/6 daih ding antang/singkhuah stock zou ngellou uhi. Min sihna a tuah chiang un ni 5/6 lusuun a haksa a thuak sung uh insung mite leh paikhom ten anekding/zattawm ding antang/singkhuah inteng a dongkhom in panpihna kipe zel hi.
Tua bang himahleh a lem theih gige louhna mun om a, tuni chiangin galtu/ittu ten panpihna sum tang i neih dandan kipe khom hi. Miteng kibanglou, nektawm zong a zing a nitak a muh dandan ne pawl bang om hanga society paidan lah zuihlouh tuam haksa. Huaiziakin antang leh singkhuah munteng a hithei vek nonlou suak ahihman in, tuabang munte ah a sumtang sen ta mai leng bang achi dia, ahoih mai kei dia hia?

Hiaipen tu-le-tu a dia le hih theih leh poimoh a zat ngal theih dia lam-et thukup ahi a, YPA nungak/tangval ten khotang a amohpuakna dangte uh sukhalou hi.