DIKTATNA MAN PIAK A NGAI, NA PIA NGAM DIAM

DIKTATNA MAN PIAK A NGAI, NA PIA NGAM DIAM
By Pastor Rawna Kopsiam, [Posted in Zogam.com]

RawnaKopsiam

Unaute diktat huai taka i gamtat pat chiang ua Pathian kipak lua ding in kipahman hon pia pah ding i sa sek ua, tua ding hilou in en a man i piak masak ding uh ahi. Chih bel i diktat ziak in thil tampitak i chan ngam ngai ahi. Diktatna a kilam thak ding, I gam leh nam bawl hoih ding i chih ziak bel i gam diktatlouhna toh kilam tou in, I gam leh minam in siat loh i chihna ahi. Hiai i paidan uh khek i sawm taktak uhleh bel i chan ngam ding, Mosi in muhtheih louhpa a muh ziak a a thuak teitei bang a i mai tuah ding tampi om i gen na ahi. Huaiziakin hiai khovel ah zaw Diktat man kipahman san ding sang in Diktatna ziaka i nutsiat ding i chan ding tam zaw mai thei ahi. Diktatman bel denchiah thukhenpa diktat ahipa Toupa in Diktatna Lallukhu hong khusak ding hi. A vulpah ding paakkhi awh deuh gige sang in nakpi takin manpha zaw ding hi.

Abel in a sanggampa Kaina' kithoihna sanga hoih zaw kithoihna a laan hi. Pathian in a thillat a pompih a, ginna toh a thillat pen ziakin mi diktat chi a phat a lawh hi. Diktat chi a phat i loh theih sam na ding in tuma lam sang a diktat zaw a kal i suan touh uh a ngai hi. Ginna ziakin Enok in Pathian a kipaksaka phat leng a lawh hi. Ginna pang lou in Pathian lungtaisak thei ahi kei hi. Huai i ginna mah tuh i diktatna ua hon simsak ahih sek ziak in. Diktatna foundation tuh Ginna ahi. Ginna nei a huai i ginpa deihna banga gamtat tuh diktatna ahi.

Abraham in ginna in Pathian sapna zui in a paina lam ding leng thei loupi in a kipan khia chot mai hi. Atung in chu a buai mah ding maw. A potsan gam lung gulh kik hileh kik nawn na hun lemtang mu mahmah ding hi. Ginna in a tapa Isak lan ding in a kisa top mai hi. Si mahleh a hing kik ding chih a gintak ziak in.( Heb 11:19 ) Hong sampa Toupa thu man na toh i zuih tei ding leh chan ngam ngai mah ahi.
Esau in u zaw hihna annkam khat in a khot ziakin hamphatna leh vualzawlna a tan ding a chan hi. A khonung in mittui kai zen in ngen mahleh U zaw vualzawlna leh hamphatna a mu zou nawnta kei hi. Cha thakna bah khawng leltak in maw diktatna i chan tel ding uh.

Ginna in Mosi' nu leh pan Kumpi thupiak leng lau lou in Mosi humbit dan ding a ngaihtuah uh. Gam leh nam chimanna ding in khatvei vei thupiak om thei tham mah e. Mosi' nu leh pan bel kumpi thupiak leng lau lou in gam leh nam bitna ding in panla uhi. Kumpinu Esther in leng a mite humbit na ding in hangsan tak in kal a suan fetfet mai hi. Ginna in Mosi in Pharoh tanu' tapa a om sang in Pathian mite toh hihgentheih a om a tel zaw. Muhtheih louh pa a muh ziak in a thuak teitei hi. Hun tomchik sung khelh nopsaknate sunga bual sang in Pathian mite toh bawlsiatna thuak a telzaw. Aman mailam a pahtakman a mitsuan man in Aigupta gam goute sang in Khrist hanga zahlaknate, hauhna manpha zaw in a sep hi. Kumpipa thangpaihna lau lou in Aigupta gam a nusia. Aigupta gam a nutsiat leh bel hamphatna tampitak a muh dingte a chan ngam chihna ahi ve. A potsan gam lunggulh kik hileh kik nawn na ding hun lemtang mu mahmah ding hi. Eite hon sampa i Pathian deihna bang a kalsuan ding in chan ngam bang i nei tei de aw.
Ginna in Rahab in hiai khovel a khelhna leh nopsaknate sang in Pathian mite toh om khawm a tel zaw. Jerikho khomiten zaw gam leh nam phat san a, zuak, mi diktatlou chi na ve uh. A ginpa Pathian in bel a ginna toh a thilhihte diktatna in a sim sak daih mai hi. Khovel miten zaw hong mohsa kha mah unteh. Ahihang ginna toh na zuih na Pathian in bel midiktat hong chi ding a diktatna lallukhu nang a ding a na koih khawl ding hi.

Eilawi in Police department bang department buah mahmah a i gen sek uh hia maw le. Pu Sangliana IPS ( Retired ) in bel Pathian nna sepna ding a department hoih tak hi a ngai in Van gam ah leng Police department a om lai ding leh hiai department mah ah ka lut nawn ding chi daih veh aw. Politics leng en buahlua i chihchih lai in min hiai politics mah sai in a gam leh nam uh puahpha ve uh aw. I gam leh nam tun ding na ding leh i Pathian min thanna ding a department hoih lua khat houh a na hi tei mai kei di maw diktat peuh lehang. Dutchten maw hi chia chi uh hiveh aw: Pathian in lei leh van a bawl a Dutchten ka gam uh Holland ka bawl uh. Thupi na sa hia mi politics saidan.

Ginna a mihangsan tampiten mawkbawlna, nuihsanna, chianga sat, khainiang a henna, suanga denna bang a na thuak sek uhi. Suangkulh bang a khum in a om uh. Sihna tanpha na tuak sek uhi. I gam leh nam a ding a ginna toh kal i suan lai in suangkul a khum i om khata uh hia. Tua ahihman in, tua zaha theihpihmi meipi thupi in hon kimkot ahih nung, chih bel a malam a i gen zouzai ginna a mihangsan tampite khekhap zui in hon dal thei khempeuh leh baihlamtaka hon tuailuai sak pahpah khelhnate paikhia in, ginna kiptak toh diktatna a kilam thak in kuhkaltak in kalsuan khawm ni. Tua bang hileh i Pathian uh leng North East Tribal mite Pathian chi a kimin loh ding mai zum lou ding hi. En diktatman pia masa phot lehang denchiah Pathian in i diktat man uh leitung ah leng a thawna hon koih lou peuhmah ding ahi. Tua ban ah Tangtawn daih ding Diktatna lallukhu hong khusak lai ding hi. Amen.