CHRISTMAS LENG MICHIH A DING HILEH

CHRISTMAS LENG MICHIH A DING HILEH
By Pastor Rawna Kopsiam @ Zogam.com

RawnaKopsiam

Michih a ding in tanchin hoih kipahhuai mahmah ka hon tut ahi. Hiai tanchin hoih kipah huai michih a ding ahih ngal leh Christmas lawpna programme leng michih a ding hi leh. Khovel hondamtu Jesu Khrist hong pian kipahpiha amah chibai bukna leh nopbawlna chi tuamtuam a Christmas zang dia kisa tengteng Christmas chibai ka hon buk masa hi. Hun paisa a i Christmas zatdan uh TV khawng ah et kik theih ding in hong lang vek mai leh i en kik ngam diam. Nuam i sa kei phing diam. Midangten hon muhpih ding un i deih diam. Programme khenkhat video kila khate i en a, thumlai a na mitsi loute i ngaipoimawh mahmah vele maw. A mau bel kua man hon mu lou chi un midangte mitsit lai tak a a utteng uh na hi uhi. Tua bang video sang mah a chiang zaw a i gamtat dan phet hilou, i lungtang ngaihtuahna tanpha a thei chian Pathian in i Christmas zat dan uh a lungkim na diam. Tanglai pek a Christmas na zang masate zatdan i en kik awle. Kua teng i kipahpih in kua teng i awi mawh ua le.
Belam chingte: Israel gam ah a kar laklaka a thillatte uh gen louh kumteng a Judaten paikan annkuang a nek ding uh belamno a pa kum khat a upa, mel hemna neilou a goh uh kul hi. Belamno nak poimawh hina tel inchia. ( Exo. 12: 1- 13 ) Israel gam tanchin theite gen dan in belam chingtuten a belamnote uh temple a lat ding in supply zel uh chi uhi. Jesu hong pian phet a bang dia Angelten belam chingtute kiang a va hilh pah uh a de aw.( Lk. 2: 8-20 ) Pathian belamno khovel khelhna lamang dingpa hong piangta ahih man in. Belam chingtute belamnote in phattuamna nei nawnta lou ding a taktak Pathian belamno lat a om ding pen hong piangta ahihman in. Hiaiziakin in belam chingtute kiang a hiai tanchin hoih vahilh pah poimawh hi ding in ka ngaihsun hi. Thu a zak phet un a thuzak uh gingta in naungek en ding in kuan pah uhi. Naungek va mu ua kipak lua mahmah uhi. Nang naungek Christmas a piang pen ma mu khata hia. A mu khate kipak mahmah zel uhi.

Van angelte lapawl tul theilou Tungnung pen ah Pathian thupi henla, leitung a akipahpih mahmah mihingte lak ah lem thu leng hen. Hiai Bible chang ka sim chiang in nuam salou in ka om liailuai sek hi. Aziak ahihleh Pathian in lah thupina tang kha sek lou, i lak ua lah lemthu leng man mahmah tel lou ahih chia. Ei Christian kichite lak a lemthu a leng ngei kei leh zaw i Pathian un leng thupina a tang kha ngeilou ding mah ahi. Amah i Pathian zong ding in leng kuamah Bethlehem pha in a hong pai ngei kei ding ua, Amau pathian ah a lungkim lel ding uhi. Huchi ahih in chu i Pathian amau pathian sang a alamdan zawkna a thei ngei kei ding uhi. Tanglai Belampute thugen zaw lamdang sa mahmah uh hia, Bangdia i kim a teng miten i thugen lamdang sa ngeilou ahi uale.

Mipilte: Jesu hong pian hunlai in mipil leh laisiam, hausa taktakte a na omlou hile uh Aksi kilang mahleh phattuamna a om kei ding hi. Ei khawng mimawlten lah Siguk, zuhei suktun leh zingsol chite lou ngal leng Aksi dang om zia kithei mahmah lou ahi chia.Tulai bang a chu tuailaite bang in zingsol aksi mu ngei mahmah lou ding uh ahi, zing thou hak thei lua uh ahih chia. Pathian belamno khovel khelhna lamang dingpa theisiamtute belam chingte ahih mah bang un khovel vak zingsol Aksi theisiamtute mipilte ahi uh. ( Johan 8:12; Rev. 22: 16 ) Tulai pau deuh in genle Jesu a nu leh pan Aigupta refugee camp a a va-om pih lai ua, bang vane a, bang vachi khosak uh a de aw. Bethlehem a khualzin lai mahni khua lam leng zuan kik man nawn lou a Aigupta refugee camp a a tailut tak mai uh chu hehpih huai na sa hia? Ei buailai khawng bang hon phawk sak thak zezen. Huailai in i gam sung uah mipil leh laisiam, mihausa a na omlou hileh i refugee camp ua omte nek ding bang hong chi pian khiak ding a mai zen de aw. Jesu pian lai a mipilte thil piak manpha tak maite in Aigupta a a om sung teng uh a nek ding uh daih mahmah hi mai ding in ka gingta. Pathian in zaw thil tengteng a na control vek hi veh aw maw. Pathian in a thiltup tangtunna ding in Juda mi toh Juda mi lou toh, Pathian thu awi toh awilou toh poimawh a sak dandan in zang in, peikual mai hi. Thunei tak chu ahi chi ua.

Nazareth khua a teng nupate nau pian nang Bethlehem khua chih daih bang leng lam dang tak ahi. A tangtun theihna ding in Pathian mah in bangkim thuneih khum in Kumpi Kaisar bang thupiak bawl sak top mai zel. Kumpi Kaisar thupiak hilou hileh hiaite nupa nau pian hun dek kuankuan in Nazareth khua apan khua gamlapi Bethlehem khua a va-zin ding chih thu baih a hi kei himhim ding, tulai bang a gari om lah hi zenzen lou a. Km 70 vel a gamla ahi chi zaw mah uh.

Mipilte thupi ka sak nawn na mahmah ahihleh a Aksi ka mu ua, Amah naungek hong piang pen bia dia hong pai ka hi uh chi uhi. A muh un kipak lua mahmah in chibai buk ua, thilpiak man tampipi pia uhi. India gam sung a milim biate lawi hile uh zaw Aksi ka mu ua lamdang ka salua ua aksi mahmah ka bia uh chi sukpah mai ding un ka gingta. Eilawiten bel Jesu zawn a leng nei lou, muh leng mu kha bawk lou, buaipih a leng neivet lou i bang uhi.

Herod Christmas chibai: Kumpi Herod in leng a sepaihte toh Christmas chibai a buk uhi. Mipilte kiang ah vapai unla na muh chiang un kei leng hong hilh kik un ken leng chibai ka buk theih samna ding in a chi. A chibai bukna mulkim huai na sa hia? Naungek bangzah hiam in a sih loh uhi. Nang bang chin Christmas na zang a le. Kha kua nung khawng a, naungek nu leh pa nei lou, nala kuak khawng a lumsak mai ding in maw Christmas na zat. Herod Christmas zatdan sang in a nep zaw tuan dia hia? A hihkei leh kha khat kha nih nung khawng a naungek sisan a luang khe sak mai ding in maw Christmas na zat. Herod Christams zat lai a sisan luang sang in a nep zaw tuan dia hia? Jesu tel lou a Khristmas zat khak zaw a mulkim huai ngei mai.

Michih a ding a tanchin hoih kipah huai mahmah hong tung pen en khenkhatte a ding lel i hih sak khak ding uh lauthawn huai ka sa mahmah hi. A hau leh nei zou zaw deuhte kia in Christmas lawm a annkuang um khawm i hih khak ding uh pilvan huai ka sa mahmah hi. Christmas lawpna i bawllai a, hong kilang ngam vetlou, lengkhawmna a hoh ngam lou, annkuang umna mun a hoh ngam lou. A thoh zou loute a ding in chu hoh ngam chi ahi kei him hi. Kou lak ah hong ne in a chi thei bang a om zenzen uh leh leng hon khasia sak zaw mah a bang uhi. Tua bangte mahni inn sung a mittui toh a na om mai chih bang a om na gingta hia? Ken bel gingta chih himai lou in a tak gam ah ka na pal kha tei a nuamlou tak ahi.

New Lamka ah kumkhat kou leng Khristmas thohlawm ka thohzou kei uhi. Biakna kikhawp ka vatel a, lengkhawmna ah leng sawt lua lou ka va kihel hi. Annnek khawm hun ding tak in lawmte theihlouh kar in lengkhawmna apat pawt khia in innlam ka zuan a, khasia in ka kap khe dektak hi. Tuailai hun, lawm leh vualte toh nopbawl khawng phur theih hun lai tak ahi zaw mah a, michih a dia hong piang pa lawpna annkuanga telzou lou chih tel, Biakna lam lunglut khawl loute a na kihi kha maileh zaw hichi tel a kha siat huai zezen khawl lou di hia. A pianna hilou, Belamno zi neihna annkuang ah zaw thohlawm om nawn ngal kenteh maw. Gentheiten leng hiai annkuang zaw umtei samta un teh maw. Ken zaw Christmas annkuang sang in Belamno zi neihna annkuang hi veh aw ka ngaklah zawk. Christmas annkuang a i kim theih kei leh leng hiai Belamno zi neihna annkuang ah zaw tel kim sawm teitei ni uh aw.