DIKTATNA TUNGTAWN A VUAHZOHNA

DIKTATNA TUNGTAWN A VUAHZOHNA
~ Pastor H Thangbiaklal, Lungthul D

pastorhthangbiaklal

Tua bang in, Israelte khempeuh, mi khat bang a pheikhai kilualtak in Gibea sim ding in hong kuan uhi. (Vaih. 20: 11)

Text : Vaihawmmite 19, 20.
Kum bangzahhiam paita in i gam in diktatna a dangtakna thupitak in a hon zel a, a diak in khangnoute lak ah hong uang diak a bang hi. Mi gam a diktatna toh nna vasem in, mi gam khantouhna a mit mahmah a hon mu kia leng hilou in i khutsung a i tawi smartphone in khovel kilchih i hon muhzawk mah chiang in ka tenna ka gam ka it kichi a, chiltui kaizen a gam itna gen a, gam itna la sasa hang a, a teng mite Khristian kichilai hang a, hichizah dong a liangvai a omtel bang hiding hi hiam chih ngaihsutna leh i gam i nam puaknatna, veina leh awlmohna i gam ah hipi hongtung hi. I gam a diktatlouhna leh kineksiatnate' hang in i gam hong puakzak a, ka tuailaipih salpha mi 9-te'n a hinna uh pia in, tuni tandong a luang uh vuikhiak ahinaikei hi. Saptuam inleng i buaina pen uh Bill 3 khenlam ahi chih phawk in tu kum 2016, thupi ding in "DIKTATNA A KILAMTHAKNA" chih thupi in i nei a, kilamzou nailou kisakna lianpi omlai ahingei ding a heutute'n kum nawn 2017 a tua thupi mah pansan ding a hon lemgel ziak un kipahhuai i sa hi.

Rawna Kopsiam thugen, "Diktatna gengente i hua maimah a, khelhna i hua kei uh". Diktatna i gengen lai in a gengente le bang na hituan ua, bangmah tan sukolok kei ni uhteh chihbang paukam i zangtam mahmah uhi. Diktatlouhna ziak a i gam segawp ahi chih thei gegu a kibawl sawmlou a, diktatna kalsuante dal leh soisel thei tampitak om i hihman in saptuamte'n lungkelou a thutak mah kalsuanpih theihna ding in Vaihawmmite bung 19 leh 20 a Levi leh a mei tungtawn a thutak a kinga a, i LAISIANGTHOU mah pansan leh siksan a nei kawmkawm in hangsan suah ding in i kihanthawn nuam hi.

I. ISRAELTE'N KHELHNA A HUA UH (Vaih. 20: 4-10).
Efraim tanggam singtang kawm ah Levi mi khat a om a, a mei ding in Judea gam numei paktat (kizuak) mi khat a nei hi. Kha li (4 months) bang a nawlam a, a om khitnung in a pasal leh a sila a mei pikik ding in a kuan uhi. A sungpa'n a makpapa leh a sila a khoukhou a, a tawptawp in a sungpa' inn a kipan in ni nem kuan in a hong kipankhe thei pan uhi. Zekaipi a hong kipat khiakmah bang un, a tunna dingtan uh tungzou nawnlou in, Gibea ah putek khat inn ah hong zan giakta uhi (Gibea tuh Israel nam sawm-le-nihte lak a Benzamin namte tenna mun khat ahi). Tua zan in khopi a mi thulimlou pawlkhat in tua inn va um in, "na inn ua hong giakpa ka luppih ut uh" chi in a va gen uhi. Inn neipa'n ka tanu siangthou k'on pekhe ding a chih chiang in leng uttuanlou in, a tawptawp in Levi in a mei kaikhia in amaute' khut ah pekheta hi. Zan khovak dong luppih ua, Levi meinu tuh kongkhak bul a puksia in na sita mai hi. Huchi in, Levi in a meinu pua in, innlam ah paipih hi. Inn a tun in a meinu tum sawm-le-nih suah in Israel gam ah bak khat chiat in khak hi. Hiai bangchidan hihiam chih a dot chiang un a sanggam uh Benzamin namsung a pawlkhat gitlouhna leh sualna ziak ahi chih hon theikhia uhi. Benzamin namte kiang a mi giloute hon pekhia ding a chih hang un a pekhia nuamlou ua, huchi in unau kal ah kisualna/kidouna thupitak a piangsak hi.

Tuabang a Israel lak a khelhna thupitak om tuh Israel nam sawm-le-khat in hua in diksa theilou in pheikhai kilual in a dou di'n kuankhia uhi. Israel nam 11-te kithutuahna thupi hinatel e! I Laisiangthou in mi khat bang in a chi hial hi. Sual nasepna hua, gitlouhna entheilou leh pompih theilou Toupa' lau Israel nam 11-te ziak in Toupa min ka phat hi!

Tuni in, diktatlouhna, kineksiatna, gentheite nelhsiahna, a hausate leh a thuneite vualzohna gam ah i teng uh a; diktatna i gen chiang a, a lauh-a-lauhthoh tampi om ngeingei ding in leng ka gingta hi. Tua ban ah a khamzaak gawp leng om di'n ka gingta bok hi. I gam bawlhoihna ding in saptuam in diktatna thutawi a nei in kal i suan a, lunglel tampitak om ding in leng ka gingta hi. Huchi ahihlai in, lunglellou a i pankhawm nakleh Israelte mahbang a mi khat bang a kal i suankhawm nakleh i gam ah kilamthakna thupitak hongtung ding ahi chih phawkni! Agente'n gen-gen ding, i vekpi a semsuah ding, gitlouhna i saptuam in i huatkhawm nakleh ni khatni chiang in diktatna in vai hon hawm ngei ding ahi chih mangngilh kei leng ut huai kasa hi. I vekpi a sualhua khawm zoulou ding leh diktatlouhna thei gegu a sem teitei tampi om veve ding himahleh laisiangthou mah masuan a, a tamzaw in khelhna i huat leh vualzou veve ding i hi.

2. ISRAELTE'N KHELHNA DOUKHAWM UH (Vaih. 20: 11).
Tuabang khelhna thupitak Israel gamsung a, a omlai in, ngaitheilou leh koihdap theilou in sual nasepna dou ding in Israel nam 11-te Dan a pan Beersheba dong leh Gilead a pan Mizpa ah Tangtawn Toupa mai ah mi khat bang in hong kikhawmta uhi. Khe sepaih namsau tawithei 400,000 pha uhi. Sual/khelhna nasepna dou ding leh gitlouhna halsiang ding in Israel mite kihanthawn in kalsuankhawm uhi.

Israel mite mah bang in sual/khelhna doukhawm ding in kisa ni, diktatlouhna, kineksiatna doukhawm leng ni khat ni chiang in Toupa'n vualzohna hon pe veve ding hi chih phawk in Khristian kichi teng in doukhawm ni! Tuailai Pro a suaikai teng kia diktat ding hilou in Khristian i hihna ziak a diktatna toh i kalsuan ngeingei ding uh ahi. Khristian kichi a diktatna leng gen ngamlou, a kalsuante leh diktatna nasemte leng panpih sawmlou a etthoh i hihkhak leh i gam a damzok kei ding chihna ahi. Hizah dong a i gam kisia leh buaisia a om a, awlmohna leng neilou, diktatna leng tangkoupih ngamlou i hihleh mi hehpihhuai pen kihi maimah ding hi. Bangteng hongtung zong in, i gam i nam mah veithak ni. Gitlouhna leh diktatlouhna mah doukhawm in saptuamte'n zong khekhat khaikhawm in kalsuan le'ng vualzohna Toupa a om ahihman in Toupa'n zohna hon pe ding hi. Mi kuahiam mai-etna hiam, leh maivilman a diktatna gen ngamlou Pastor i hih a, Upa i hih lebel, Toupa nasem santaklouh naseem kihi kha ding ahi. I gam hiai zah a kisezouta a, zoudawn a imi-isate mah a gim pen leh diktatlouhna a thuakgim pen ahihlam uh phawk in, kuapeuh mah khanglou a, i gam kisia tungding thak ding a kisa in, hiaisang in pan nakzawsem la in kalsuan leng ut huai hi.

3. ISRAELTE'N SUALDOU DI'N PATHIAN A DONG UH (Vaih. 20: 23)
Israel gam a gitlouhna koihkhe ding leh satkhe ding in Israel sepaih mi 400,000 hong kikaikhawm uhi. Hiaite thilhih thupi pen zaw, "Toupa a dong uh" chih mahmah ahi. Sepaih hiai zahzah galdou ding in kikaikhawm lehang kimuang mahmah ding in gintak huai hi. "Ana khawl in Pathian sap a ngaikei di" chih baihsam mahmah ding hi. Ahihziak in, sepaih thahatna a vualzoh leh bit ding ahikei chih Israel sepaihte'n a thei mahmah ua, Toupa kiang ah "ka unau dou ding a kua kuankhe masapen ding ka hi uh hiam" chih dong masa penpen uhi. Tuni in i gam siatgawpna khovel a i din lai in Toupa kouh masak ding hinapi in, thuneite'n bang ngaihdan a nei ua, thautawite dong masa ni chih ngenta a i gam kipuah leh khantouh sawm i hih chiang in khangtoulou ding mah, leh kinesia ding mah hita hang e, hon chisak hi.

Laisiangthou in bang a chi a, Pathian deihdan dong masa ni chih hilou a eimah khuak leh thahatna suang a kal i suan leh a vuallel dingsa i hi chih kiphawk thak leng ut huai hi. Dot dingpa Pathian mah dong masata ni, a masa ding pen masasakta ni, dotlouh dingpi i dot a masuanlouh dingpi i masuan chiang in a gah a kha mahmah a Quinet (damdoi kha mahmah) nekha i bang leiluai uhi."Kumpipa himhim sepaih tam ziak lel a humbit ahi ngeikei: mihat thahat ziak lel a tatkhiak ahisam kei. Bitna ding in sakol bangmah ahikei: a hat mahmah ziak lel in kuamah a humbit tuankei ding hi. Ngai dih, Toupa mit tuh amah laudan siamte tung ah a tu gige a, a chitna lam ente tung ah" (Sam 33:16).

4. ISRAELTE SUALDOUNA A VUALLEL KISAKNA (Vaih. 20:18-25)
Sual/Khelhna nasepna deihlou leh dou ding a kipekhia in Toupa kiang tai masakna pen in nei mahle uh a lam-et uh ana bang hetkei hial a, Benzamin sepaih sangtampite'n Israel sepaihte tuh 22,000 mahmah ana vaipai maimah uhi. Khasia kisa in Toupa mai ah a hong kapzak uhi. Ahihhang in Israel mite kihanthawn in a pan mun mah uah a hong pangkik veve uhi. Toupa a nihveina ding in a hon dong nawnta ua, Toupa' dawnna bel, "amaute dou ding in kuan un" chih ahi. Hiai hun ah Israelte kimuang mahmah zel ding in ka um hi. A ziakbel Tangtawn Toupa'n hiai bang a phalna pia ahih chiang in sepaihte Toupa'n ompih ding a, makaih ding a, vualzou ding ahihdan uh kithei mahmah ding uhi.

Eite zong mi kuahiam khat thunei in kamkhat genlel lezong a koi hiamhiam delh doidoite i hikei ua, kamkhat a gen uh lele kimuang mahmah, vualzou leh thil hihthei kisa mahmahte i hi uhi. Israel mite bang a Pathian' phalna mu hilengzaw i thuakhak ngot di uh maw. Toupa'n tuabang chinapi in Israel sepaihte namsau tawi ngen 18,000 Benzamin sepaihte'n a vaipai nawn uhi. Lungkiat huaina lawmlawm inchia maw. Hei-ha! Bang nekha i hitamai ua, hiai bang vuallelhna ka tan mai uh zaw, Toupa'n hon taisan a tamai de aw chih ngaihsutna nei mai ding in up-huai hi. Israelte a vekpi mahmah un Bethel ah a hohtou ua, hiailai ah Toupa' kiang ah nitum dong anngawl in va kap uhi. Puaknat huai na mai zen in chia maw. Toupa' sawl a kuankhia ua, vuallelta mai uhi. Huchi in Toupa' mai a, a kimuannate uh leh hoih huntawk a kisakna teng uh a hong beitak in Toupa'n a zangthei panta ahizaw hi.

Eilam i letluat chiang in Jesu i sung a tazoulou a, Amah nasem theilou a kikoih khanak hi chih a hon musak mahmah hi. Igam-inam leh diktatna a kilamtouh ding lunggulh a kalsuante, Tuailai Pro-te' panlaknate lungke hetlou a Toupa mah i masuan zelzel nak leh Toupa'n hon nuselou a hon makaihtou na ding ahi chih muangngam ni. Ni khat ni chiang in i nasepna gah i mu veve ding hi. Bill 3-te ziak a i buaina uh leng a genthei tam, a dalthei tam, kam neiteng in ngaihdan genvek, koipen hoih ding hiam chih leng theihzoh vuallouhna khovel ah i om a, a chang in tuh lungkiat huai mahmah ding in ka um hi. Ahizong in a kimlai mah a chau kisakna leh lungkiatna in hon tuam ding mah ahi chih Israelte galdouna tungtawn in i muthei a, panla thak in kalsuan zomtou zel le'ng Toupa'n i nasepna gah ni khat ni chiang in hon musak di'n lamet huai hi.

5. ISRAELTE SUALDOUNA A VUALZOHNA (Vaih. 20: 46-48)
Namsau a nihvei mahmah vaipaih khit ahihnung unleng, Israelte'n Toupa mah sam in Aron' tupapa Fineha kiang ah Toupa a ding in gimlim leh thillatte laan in Toupa thu ngak in a om uhi. Huchi in Toupa thu a hongtung petmah a, kuan un na khut uah k'on pia hi, a chi hi.

Ei khawng hilengzaw muangzou nawnkei ni maw! Galte khut a si ding in honpi nawnken chih di gintak huai hi. Himahleh Israel mite'n bel phunlou paulou in Toupa thu ngaikhia leh zui in a sanggampa uh Benzaminte' sual nasepna a pangte tuh muhoih theilou leh a gam ua siatgawpna lakhe ding in kithoi nawn ua, Toupa muanzohna toh a tawptawp in Toupa'n a khut uah vualzohna a peta hi.

Martin Luther in Roman Catholic paidan leh gindan diklou ahihdan hon mukhia a, hotdamna leitheih ahihlouhdan Laisiangthou a hon sutsut chiang in hon muchiang lua hi. Huchi in Wittenberg biakinn mai ah 95 thesis a va takkhia hi. Mite'n hai salua, a paikhial, lungsimlam buai hiding bang in koih uhi. Himahleh Laisiangthou a kibulphuh leh dingkip ahihman in kuaman kham zoulou in nang zoulou uhi. Tuni in khovel muh a haipa leh lungsim buaipa' dinkipna hang in, nang leh ken 'doktrin' diktak zuikha i hong suak uhi.

Laisiangthou tungtawn a saptuam leh khawtang bawlhoih i sawmlai in hon dalthei hon sunok thei tampitak leng a om tham a, hon hanthawn naksang a hon kaibah thei ding leh mi sulung kethei ding lel a thu genthei tampitak a omna ah lungke hetlou a saptuam makaite'n diktatna mah thutawi a nei a, tua mah a kibulhphuh thakthei ding in, hangsan suahna ding mun ah hangsan suah a, thutak dinpih ngam ding, genkhe ngam ding, kuamah mitmei vengvenglou a Laisiangthou in dik a chihte mah dik chi ngam ding leh hoih a chihte mah hoih chi ngam ding in kisaleng ut huai sakna lianpitak om hi.

THUKHITNA
Bill 3-te ziak a i gambuai ahi, na chih leleng ka hon pompih a, himahleh huai sang a zazaw leh thukzaw i hon et chiang in i gam a diktatlouhna leh kineksiat gawpna hang a hong puakzak hizaw pen in kimu hi. Saptuamte'n i paidan uh leh Khristian kalsuanna mah ngaihpoimoh a hon nei in diktatna mah masuan a Laisiangthou a kibulphuh thakna ding lunggulh a hon nei in pan nasatak in honla ua, kumkhat ding mahmah i genta ua, kum nawn a leng genlai ding, kilamlai ding chih ahih zawkmah ziak in kipahhuai se hi. Tua kia leng hilou in Tuailai Pro-te' kalsuanna leng i gam ah gah thupitak muh ding a om theihman in Toupa min i phat ahi. Khristiante'n sualdouna mah doukhawm ding, sual nasepnate dou ding in pangkhawm peuhmah leng vuahzohna tuh nang leh kei a hiding ahi chih mangngilhlouh hoih hi.


"Nang hiai hun a bangmah himhim genlou a na daih dide leh, mun dang a kipan in Judate ding in panpihna leh lakkhiakna a hong om ding a, himahleh nang leh na pa innkawte na mang ding uh: hun hichibang a dia hong lal na hih mel kuan a thei a ?" (Est. 4:14). Benzamin namte bang a khelhna leh gitlouhna gum a, khelhna thupitak hihlai a kitheihmoh-bawl leh diktatna kigengen napi a zalou lem kineih a, khelhna leng kuahiam mitmei venna ziaklel a khelhna i chih ngam keileh Toupa'n nang leh na innkawte hon vatpai ding a, kuahiam diktatna thugen ding mi zang thouthou ding a, a diktat ding mi leng hon pe thouthou ding hi, himahleh nang leh na innkawte na mangthang ding uhi. Tu hun, hun manpha ahi: kisik in kikhel in, Toupa kiang zuan ni.

I gam, i nam, i saptuam i it leh diktatna hangsantak in tangkoupih ni, tua hileh bawlhoih a om dingte bawlhoih hiding hi chi in simtute Toupa' min in i kihanthawn in i kingen hi.